ژانویه 25, 2013 - admin

تحقیق کارآفرینی

عنوان: تحقیقی درباره کارآفرینی

مقدمه

مفهوم كارآفريني تحت الشعاع مسائل جامعه قرارگرفته وبه محيط‌هاي كسب وكار هنوز وارد نشده است،دراكثر كشورهاي توسعه يافته،مفهوم كارآفريني درسطح اقتصادي جاافتاده به طوري كه جوانان ميتوانند خود رابه يك قهرمان تجاري تبديل كنند0ولي دركشورما كارآفريني اقتصادي بيشتر اشتباهاً بچاي ايجاد شغل بكار برده ميشود0كارآفريني ازديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرارگرفته به طوري كه پيتردراكر،مك كله لند،توماس بگلي،ديويد بويد نظرات متفاوت وگوناگون درخصوص مفهوم كارآفريني ارائه داده اند0  دانشمندان ومحققان علوم مختلف اقتصادي،اجتماعي،روانشناسي ومديريت كه درمورد كارآفريني مطالعه ونظراتي ارائه كرده اند تعاريف مختلفي ازكارآفريني مطرح نموده اند كه تفاوتهاي گاه متناقضي دارند0تعريفي ازكارآفريني  كه تقريباً شامل همۀ تعريفهاي ارائه شده ازآنان باشد عبارتست از«كارآفريني فرايندي است كه فرد كارآفرين باايده‌هاي نو وخلاق وشناسايي فرصتهاي جديد وبابسيج منابع،مبادرت به انجام كسب وكارو شركتهاي نو،سازمانهاي جديد ونوآورو رشد يابنده نموده كه همراه باپذيرش مخاطره وريسك است ومنجر به معرفي محصول ويا خدمت جديدي به جامعه مي گردد0»   درتعريف فوق به يك سري ازويژگيهاي رواني وشخصيتي افراد كارآفرين اشاره شده است مانند:خلاقيت،نوآوري و000 0روانشناسان بسياري به بررسي ويژگيهاي كارآفرين پرداخته وهريك به مجموعه اي ازخصوصيات آنان اشاره داشته اند كه دراين مطلب سعي برآنست كه بارزترين ويژگيهاي كارآفرينان كه دراكثر نظريات روانشناسان به آنها اشاره شده است،هم درسطح فردي وهم درسطح سازماني پرداخته شود0 همچنين راههاي تقويت اين ويژگيها درافراد بيان شده است0ازآن جايي كه تأثيرمحيط پيرامو رانمي توان درهيچ يك ازفعاليتهاي بشر انكاركرددرفصل اول بعد از بيان تاريخچه وتعاريف كارآفريني به عوامل مؤثردركارآفرينيهمانند نقش دولتها ونقش خانواده نيز اشاره شده است0درفصلها ي دوم تاهفتم به بررسي ويژگيهاي كارآفرينان پرداخته شده است در قسمت «سخن اخر»به يك جمع بندي از مطالب  [وهمچنين شامل نتايج گرد آوردنده حول موضوع كارآفريني وروانشناسي ميباشد0‍]پرداخته شده است

فهرست مطالب

مقدّمه. 1

فصل اول: کلیات 3

تاريخچه ي كارآفريني: 4

سابقۀ كارآفريني درايران: 5

تعاريف ومفهوم كارآفريني: 6

نقش دولت درتوسعۀ كارآفريني: 7

علل اهميت كارآفريني: 9

كار گروهي شروع كارآفريني: 10

كارآفريني اجتماعي.. 11

مفهوم‌ و معناي‌ كارآفرينان‌ اجتماعي.. 12

عناصر كارآفريني‌ اجتماعي‌.. 14

مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده: 17

كارآفريني و ايجاداشتغال.. 19

گامهاي حمايتي.. 21

کارآفرينی  در اسلام. 23

فصل دوم: خلاقیت و نوآوری 27

مفهوم و جايگاه خلاقيت و نوآوري… 28

تفاوت خلاقيت و نوآوري… 29

فرآيند خلاقيت و نوآوري… 31

تكنيك‌هاي خلاقيت و نوآوري… 32

شرايط ايجاد خلاقيت و نوآوري… 33

ويژگيهاي افراد خلاق و نوآور 34

ويژگي سازمانهاي خلاق و نوآور 35

کارآفريني خلاق.. 36

تعريف خلاقيت کارآفرينانه. 37

انگيزه براي خلاقيت… 38

موانع خلاقيت: 41

موانع محيطي خلاقيت: 42

موانع سازماني خلاقيت: 42

موانع فرهنگي خلاقيت: 43

موانع فردي: 44

اصول نواوري… 45

آنچه بايد انجام دهيم.. 45

آنچه نبايد انجام دهيم.. 46

سه شرط.. 47

منابع نوآوري… 47

ناسازگاريها 50

نيازهاي فرآيندي… 51

تغييرات صنعت و بازار 52

تغيير ويژگيهاي جمعيت… 53

10عامل مهم شكست نوآوري… 55

DNA نوآوري… 59

اقدامات عملي براي سلامت سيستم نوآوري… 65

فصل سوّم: میل به موفقیت و پیشرفت 67

ميل به موفقيت و پيشرفت (توفيق طلبي) 68

گام‌هاي مؤثردستيابي به موفقيت: 68

گام نخست :قدرشناسي.. 68

گام دوم: آگاهي.. 69

گام سوم: پيشرفت… 70

گام چهارم: به دنبال واقعيات زندگي باشيد: 71

گام پنجم: تصوركردن.. 71

گام ششم: هدفمندي… 72

گام هفتم: ديگران رابراي موفقيتي كه بدست آورده ايد سهيم كنيد0.. 72

10سوء تعبيرازموفقيت: 73

ضرورت دست یافتن به موفقیت… 75

فصل چهارم :دسترسی به منابع مالی 81

دسترسي به منابع مالي: 82

منابع تامين مالي کارآفرينان.. 82

1- منابع خصوصي تامين مالي: 83

2 – منابع تامين مالي از طريق بدهي (استقراض) 84

3 – منابع تامين مالي از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام ) 90

4 – منابع داخلي تامين مالي.. 94

فصل پنجم: ریسک پذیری 98

ريسك پذيري… 99

سوانح و ريسك‌هاي وابسته به آن براي يك سازمان: 100

ريسك‌هاي واقعي و ريسكهاي تجاري: 100

ريسكهاي وابسته و ريسكهاي ناوابسته: 101

ريسك‌هاي استراتژيك: 101

چارچوب مديريت ريسك: 103

يك استراتژي جامع. 104

فصل ششم:خوش بینی 106

خوش بيني (ديدگاه و نگرش مثبت) 107

دليل علمي خوش بيني: 107

تفسيرخوش بينان ازاتفاقات بد: 107

قدرت چشم  انداز مثبت: 108

آموختن بهره گيري ازگرفتاري: 109

اميدواري راعادت خود ساختن: 109

چگونه ميتوان به طورسنجيده اميد راپرورش داد: 109

فصل هفتم: سایر ویژگیها 111

قدرت تحمل ابهام: 112

ارتباط ريسك پذيري و قدرت تحمل ابهام: 112

كانون كنترل : 113

پشتكار 114

صبر و شكيبايي.. 114

استقلال طلبي.. 115

هدفمندي… 115

توانايي ايجاد ارتباط: 116

پیشرفت در رقابت و حرفه تان شامل 6 مرحله اساسی می‌باشد: 116

اعتماد به نفس…. 120

احساس مسئوليت: 122

سخن آخر : 124

تحول فرهنگي : 124

فرهنگ كارآفريني از بعد فردي : 125

ويژگيهاي سازمانهاي كارآفرين.. 126

تحول اجتماعي: 126

تحول اقتصادي : 127

چگونه ديدگاهتان را تغيير دهيد : 127

زندگی  کارآفرينانه137

137 صفحه

3000 تومان خريد

پایان نامه کامپیوتر انگيزه براي خلاقيت / انواع کارافرینی / اهداف کارآفرینی / تعاريف ومفهوم كارآفريني / تغييرات صنعت و بازار / خلاقیت و نوآوری / ریسک پذیری / كارآفريني و ايجاداشتغال / کارآفرینی چیست؟ / مراحل توسعه کارآفرینی / معرفی کارآفرینی / منابع مالی / میل به موفقیت و پیشرفت / نقش دولت درتوسعۀ كارآفريني / ويژگيهاي سازمانهاي كارآفرين /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *