,

مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت

پیشگفتار: پتانسیل بالای فن آوری اطلاعات و ارتباطات در رفع و حل نیازهای مهم سیستمهای مختلف مدیریتی و عملیاتی و نیز توان توسعه ی نا محدود آن در ارتباط با زمینه های گوناگون علمی و صنعتی، سرمایه گذاران و متخصصان را از یک سو و سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی را از سویی دیگر به سمت تمرکز بر استفاده از این فن آوری نوین سوق داده است.  امروزه نقش فن آوری اطلاعات در پیشبرد اهداف هر مجموعه کاملا بدیهی است و یکی از نقاط قوت مدیران موفق در هر سازمان، درک لزوم توجه به این فن آوری و استفاده از آن همگام با مدیران برجسته شرکتهای تراز اول جهان می باشد. بستر و زیر ساخت فن آوری اطلاعات، شبکه های کامپیوتری می باشند.امروزه یکی از زمینه های مهم در حیطه فن آوری اطلاعات برپاسازی و استفاده از شبکه های کامپیوتری در ابعاد و مقیاس های مختلف می باشد.استفاده اشتراکی از منابع و افزایش بهره وری از آنها، قابلیت اطمینان، کاهش قابل توجه نسبت هزینه به کارایی و نیز فراهم آمدن یک بستر ارتباطی مناسب و هميشه فعال برای کاربردهای متنوع، از جمله عواملی هستند که مدیران دوراندیش را به سمت بهره گیری از شبکه های کامپیوتری رهنمون می سازند.
 • فهرست مطالب
 • عنوان صفحه
 • فصل دوم ١
 •  پیش گفتار2
 • 1-1 اهمیت شبکه های کامپیوتری 3
 • 1-2 کاربرد های شبکه های کامپیوتری 3
 • 1-2-1 کاربرد تجاري 4
 • 1-2-2 کاربردهاي خانگي 6
 • 1-3 مدیریت  شبکه های کامپیوتری ]٢[ 8
 • فصل دوم 12
 • ٢ پيش گفتار 13
 • 2-1 مدیریت شبكه چیست؟]  ٣[ 13
 • 2-2 یك دیدگاه تاریخی 13
 • 2-3 معماری مدیریت شبكه 14
 • 2-4 مدل مدیریت شبكه ISO 15
 • 2-4-1 مدیریت اجرا 15
 • 2-4-2 مدیریت پیكربندی 16
 • 2-4-3 مدیریت حسابگری 17
 • 2-4-4 مدیریت خطا 17
 • 2-4-5 مدیریت امنیت 17
 • 2-5 مزاياي مانيتورينگ شبكه ]٤[ 19
 • 2-6 بخش هاي مهم مانيتورينگ شبكه 19
 • 2-6-1 مانيتورينگ وضعيت سلامت شبكه 19
 • 2-6-2 مانيتورينگ اينترنت 20
 • 2-6-3 مانيتورينگ شبكه داخلي 20
 • ٢-٧ پروتكل SNMP ]٥[ 21
 • 2-8 عناصر اصلي در SNMP ]٦[ 22
 • 2-9 فرامين پايه در SNMP 24
 • 2-10 پايگاه اطلاعات مديريتي در SNMP ]٧[ 25
 • ٢-١١ SNMPv1 30
 • ٢-١١-١ SNMPv1 و ساختار اطلاعات مدیریتی 30
 • 2-11-2 فرمانهاي پروتكل 1 SNMPv 32
 • 2-12 SNMPv2 33
 • ٢-١٢-١ SNMPv2 و ساختار اطلاعات مديريتي 33
 • 2-12-2 ماژول هاي اطلاعات SMI 34
 • 2-12-3 فرمان هاي پروتكل SNMPv2 34
 • 2-13 مديريت درSNMP 34
 • 2-14 امنيت در SNMP 35
 • 2-15 SNMP interoperability 35
 • 2-16 فرمت پيام در SNMPv1 36
 • 2-17 واحد داده پروتکل در SNMPv1 37
 • 2-18 فرمت TRAP – PDU 38
 • 2-19 فرمت پيام SNMPv2 39
 • 2-20 واحد داده پروتكل در SNMPv2 40
 • 2-21 فرمت GetBulk- PDU 40
 • 2-22 ليستي از OID هاي پركاربرد ]٨[ 42
 • ٢-٢٣ قطعه كد مربوط به بكارگيريSNMP در .NET 43
 • فصل سوم 44
 • 3 پیش گفتار 45
 • ٣-١ آشنائی با روتر ]٩[ 45
 • ٣-٢ انواع روترها 45
 • ٣-٢-١ روترهای سخت افزاری 45
 • 3-2-2 روترهای نرم افزاری 46
 • 3-3 مهمترين ويژگی های يک روتر 46
 • ٣-٤ آشنائی با روترهای سيسکو 47
 • 3-4-1 عناصر اصلی در يک روتر سيسکو 47
 • ٣-٤-٢ آشنایی با انواع اتصالات LAN در روترهای سیسکو 51
 • ٣-٥ نحوه اتصال به Router  ] ١٠[ 52
 • ٣-٦ حالت های مختلف روتر  (Router Modes) 56
 • 3-7 آشنایی با دستورات روتر 57
 • 3-7-1 نحوه تغيير دادن نام Router 57
 • 3-7-2 تنظيمات مربوط به پسوردها 58
 • 3-7-3 آشنایی با دستور Show 59
 • 3-7-4 رمز نگاری کلمات عبور Password Encryption 60
 • 3-7-5 نحوه تنظيم كردن   interface Serial 61
 • 3-7-6 نحوه پيكر بندي كارت شبكه روتر و يا FastEthernet 62
 • 3-7-7 نحوه نمایش جدول مسیریابی 64
 • 3-7-8 نحوه ذخيره و ثبت تغييرات 64
 • 3-7-9 حذف تنظيمات روتر 64
 • فصل چهارم ٦٦
 • 4 پيش گفتار 67
 • 4-1 سیستم های تلفنی 67
 • 4-2 اجزاي سيستم هاي تلفن گويا 67
 • 4-3 تلفن گويا، ابزاری اطلاعاتی و یا عملیاتی؟ 68
 • 4-4 انواع تلفن گویا 69
 • 4-4-1 سيستم هاي IVR 69
 • 4-4-2 سيستم هاي پست صوتی 70
 • 4-4-3 سيستم هايACD 71
 • 4-4-4 سيستم هاي CTI 71
 • 4-4-5 سيستم هاي AIN 72
 • 4-5 جايگاه تلفن گويا 73
 • 4-6 مديريت شبكه هاي كامپيوتري با تلفن گويا 75
 • 4-7 آشنايي با كامپوننت KDtele 77
 • فصل پنجم 79
 • 5 پياده سازي 80
 • فصل ششم 84
 • 6 نتیجه گیری 85
 • پيوست 1 ٨٦
 • پيوست ٢ ١١٠
 • فهرست منابع 1٢٣
 • فهرست شكلها
 • عنوان صفحه
 • شكل ‏٢ 1: نمايي از مانيتورينگ شبكه ١٩
 • شكل ‏٢ ٢: كاربرد SNMP در مديريت ٢٣
 • شكل ‏٢ ٣: سلسله مراتب MIB ٢٦
 • شكل ‏٢ ٤: عناصر موجود در گروه سيستم ٢٨
 • شكل ‏٢ ٥: نمايي از يك MIB خصوصي ٢٨
 • شكل ‏٢ ٦: فرمان هاي SNMP ٣٣
 • شكل ‏٢ ٧: فرمت پيام در SNMPv1 ٣٧
 • شكل ‏٢ ٨: PDU در SNMPv1 ٣٧
 • شكل ‏٢ ٩: فرمت Trap-PDU ٣٨
 • شكل ‏٢ ١٠: فرمت پيام در SNMPv2 ٣٩
 • شكل ‏٢ ١١: PDU  در SNMPv2 ٤٠
 • شكل ‏٢ ١٢: فرمت GetBulk-PDU ٤٠
 • شكل ‏٢ ١٣: قالب كلي بسته هاي SNMP ٤١
 • شكل ٣ ١: نمونه اي از روتر هاي سيسكو ٤٧
 • شكل ٣ ٢: نمايي از پشت يك روتر سيسكو به همراه اينترفيس هاي متفاوت آن ٤٨
 • شكل ٣ ٣: نحوه ي اتصال روتر به كامپيوتر به وسيله ي كابل Console ٥٣
 • شكل ٣ ٤: انتخاب نام براي HyperTerminal Session ٥٤
 • شكل ٣ ٥: انتخاب اينترفيس ارتباطي كامپيوتر ٥٤
 • شكل ٣ ٦: مشخص نمودن خصايص اينترفيس ٥٥
 • شكل ٣ ٧: حالت هاي مختلف روتر ٥٦
 • شكل ٤ ١: نمونه اي از يك ديالوجيك ساخت شركت Intel ٦٨
 • شكل ٤ ٢: نمونه اي از مودم هاي Voice mode شركت Intel ٦٨
 • شكل ٤ ٣: نمايي از مديريت شبكه به وسيله ي تلفن ثابت ٧٦
 • شكل ٤ ٤: كامپوننت KDtele   ٧٧
 • فهرست جدولها
 • عنوان صفحه
 • جدول ‏٢ 1: گروه هاي مهم MIB ٢٧
 • جدول ‏٢ ٢: PDU هاي موجود در SNMP ٢٩
 • جدول ‏٣ 1: برخي از اسامي متداول اينترفيس هاي روتر ٤٨

Word + Powerpoint

125 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *