نوامبر 4, 2013 - admin

سمینار تعیین فاکتورهاي موثر در اتلاف برودتی سقف

 

 • تعیین فاکتورهاي موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی بازائ کاهش واحد اختلاف دما در واحد سطح

چکیده:
طبق اطلاعات موجود 50 درصد از اتلافات برودتی از طریق سقف انجام می گیرد، پس ارائه روش هایی براي کاهش این اتلافات تاثیر زیادي در کاهش مصرف انرژي دارا می باشد.
در این سمینار فرضیات براي شهر قم در روز 15 جولاي ساعت سه بعدازظهر مورد بررسی قرارگرفته است. سقف گنبدي بارگاه حضرت معصومه (س) مدل و مقدار انرژي تابشی و شار حرارتی براي آن محاسبه شده سپس مقدار زاویه نصف گنبد براي آن را تغییر داده تا بهینه ترین حالت سقف گنبدي براي کاهش اتلافات برودتی محاسبه شود سپس اتلافات برودتی براي دهانه گنبد با ارتفاع ثابت و زوایاي
متفاوت نصف گنبد بررسی و نتایج نشان می دهد که کمترین اتلافات براي زوایاي 50 الی 65 درجه می باشد. در ادامه طول دهانه گنبد با ارتفاع ثابت را تغییر داده تا اثر آن بر کاهش اتلافات برودتی بررسی شود. چندین روش براي محاسبه میزان تشعشع خورشید در مکان خاص موجود می باشد که در این سمینار ترجیحا از روش دکتر دانشیار استفاده شده است و نتایج حاکی از آن است که 5 تا 10 درجه زاویه بدست آمده نسبت به بررسی هایی که در قبل صورت گرفته بهبود بخشیده شده است.

 • فهرست مطالب
  عنوان مطالب شماره صفحه
  چکیده 1
  مقدمه 2
  فصل اول : کلیات
  تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان و محیط اطراف 4 
  موقعیت خورشید 5 
  تابش آفتاب 8 
  فصل دوم : تابش آفتاب و انرژي حاصل از آن 14
  روش محاسباتی 14 
  سطوح قائم 16 
  روش نموداري 17
  کیفیت سطح مورد تابش 18
  تاثیر رنگ در مقدار انرژي خورشیدي جذب شده در یک سطح 18
  تابش آفتاب بر انواع دیوار 21
  ضخامت دیوار، ظرفیت حرارتی، وضعیت گرمایی هواي داخل 26
  مقاومت حرارتی 30
  تابش آفتاب بر انواع بام 32
  بام هاي یک پارچه یا ترکیبی سنگین 33
  ضخامت بام و رابطه آن با مقاومت حرارتی 35
  محل عایق حرارتی بام 36
  ز
  بام هاي سبک دو لایه 38
  تاثیر عایق حرارتی 39
  بام هاي سبک یک لایه 39
  تاثیر ارتفاع در دماي داخلی ساختمان 41
  تعادل حرارتی بین انسان و محیط پیرامون 45
  تاثیر دماي هوا بر انسان 46
  تاثیر رطوبت هوا بر انسان 48
  تاثیر عوامل اقلیمی بر منطقه آسایش 51
  تاثیر عوامل اقلیمی و تیپولوژي معماري 54
  ویژگیهاي معماري بومی مناطق 55
  انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم 58
  روش اولگی 59
  روش گیونی 60
  تعیین ویژگی مصالح 62
  انتخاب مصالح ساختمانی در مناطق گرم 65
  تعیین فرم ساختمانهاي بزرگ 71
  انتخاب جهت استقرار ساختمان 72
  فصل سوم
  تشعشع 78
  معرفی پارمترها 79
  موقعیت خورشید در آسمان 80
  محاسبه مولفه تابش 81
  روش دانشیار 82
  83 HOTTLE& ASHRAE روش
  ح
  مدل ریاضی 85
  مدل کامپیوتري 87
  نتیجه گیري و جمع بندي 91
  پیشنهادات 96
  منابع و ماخذ 98
  فهرست منابع فارسی 99
  فهرست منابع لاتین 100
  سایت هاي اطلاع رسانی 100
  چکیده انگلیسی 101
  ط
  فهرست جدول ها
  عنوان شماره صفحه
  1-1 : درصد انعکاس اشعه خورشید در سطوح مختلف 10
  2-1 : ضریب جذب انرژي حرارتی خورشیدي در رنگها 20
  2-2 : مقاومت و ظرفیت حرارتی مصالح ساختمانی 25
  2-3 : تاثیر عایق حرارتی سقف در دماي هواي داخلی ساختمان 40
  2-4 : تابش دریافت شده از سقف در دماي مختلف بام 43
  2-5 : حالات گوناگون انسان در اثر تغییرات حرارت درونی بدن 46
  2-6 : مقدار حرارت تولید شده توسط بدن در حالات گوناگون 47
  2-7 : شکل و میزان تبادل حرارتی بدن و محیط اطراف 47
  2-8 : رطوبت پوست بدن در دماهاي مختلف درونی 48
  2-9 : عکس العمل انسان در برابر سرعت جریان هوا 54
  2-10 : مقاومت حرارتی مورد نیاز دیوارها 64
  2-11 : حداقل مقاومت حرارتی دیوارها 64
  2-12 : مقاومت و ظرفیت حرارتی ضروري 67
  2-13 : مقاومت و ظرفیت حرارتی دیوارهاي مختلف 68
  3-1 : ضرایب معادله 83
  3-2 : ضرایب معادله 84
  ي
  فهرست شکل ها
  عنوان شماره صفحه
  1-1 :موقعیت خورشید در فصول 5
  1-2 : زاویه تابش 6
  3-1 : محورهاي مختصات در فضا 79
  3-2 : تعریف یک شی به کمک المانها 86
  3-3 : نمایش همزمان شبکه بندي و رنگ آمیزي 90
  3-4 : مقایسه سه روش براي محاسبه تشعشع 90
  3-5 : تشعشع خورشید روي یک گنبد 91
  3-7 : میزان تشعشع خورشید طی ماههاي مختلف شیراز 92
  3-8 : میزان تشعشع خورشید طی ماههاي مختلف تهران 92
  3-9 : دریافت سالیانه تشعشع خورشید براي سطوح مختلف

 

 

113 صفحه

7000 تومان خريد

سمینار آماده اتلاف برودتی سقف / سمینار آماده مکانیک / سمینار اتلاف برودتی سقف / سمینار رشته مکانیک / نمونه سمینار آماده مکانیک /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *