نوامبر 4, 2013 - admin

سمینار فراوري و خواص کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي از طریق روش هاي حالت جامد

چکیده
کامپوزیت هاي زمینه فلزي به دلیل داشتن خواصی از قبیل استحکام و سفتی ویژة بالا در سال هاي اخیر همواره مورد توجه محققین بوده و در صنای عی از قبیل خودرو سازي و هوافضا مورد استفاده ق رار می گیرند . در این بین کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي به خاطر ویژگی هاي منحصر به فردشان از جایگاه ویژه اي در میان کامپوزیت هاي زمینه فلزي برخوردارند . یکی از موانع پیش روي توسعۀ این دسته از کامپوزیت هاي زمی نه فلزي، پیچیدگی و مشکلات فراوري آنها می باشد . به دلیل نقطه ذوب نسبتاً بالاي اغلب ماتریس هاي فلزي و نیز به خاطر مشکلات موجود در دماي بالا، روش هاي حالت جامد براي فراوري این دسته از کامپوزیت ها توسعه یافته اند . روش هاي متداول فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي در حالت جامد اغلب شامل فرایندهاي فویل -الیاف-فویل، پوشش دهی تک نوارها با فاز زمینه، پوشش دهی الیاف با فاز زمینه و روش هاي متالورژي پودر دوغابی می باش ند. روش هاي متالورژي پودر دوغابی اغلب بر اساس تکنیک ریخته گري نواري و بر مبناي روش پودر -پارچه پایه گ ذاري شده اند . این روش ها شامل فرایندهاي پودر -الیاف-پودر، پوشش دهی تک نوارها با پودر و پوشش دهی الیاف با پودر می باشند. به طور کلی هر یک از روش هاي ذکر شده داراي مزایا و محدودیت هایی هستند، لذا بر اساس خواص مورد نیاز و نیز امکانات در دسترس، می توان با ک م ک یکی از روش ه  اي فوق کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي را فراوري نمود.

 • فهرست مطالب
  عنوان مطالب شماره صفحه
  چکیده 1
  مقدمه 2
  فصل اول: مروري بر کامپوزیت هاي زمینه فلزي 3
  1-1 : کلیات و تاریخچه اي از کامپوزیت هاي زمینه فلزي 4 
  2-1 : طبقه بندي کامپوزیت هاي زمینه فلزي 6 
  3-1 : مقایسه کامپوزیت هاي زمینه فلزي با سایر مواد و کامپوزیت ها 8 
  4-1 : ویژگی هاي ماتریس و فاز تقویت کننده در کامپوزیت هاي زمینه فلزي 9 
  فصل دوم: مروري بر روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي 10
  1-2 : طبقه بندي روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي 11 
  2-2 : مروري بر روش هاي کلی فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي در حالت 
  مایع و یا نیمه جامد
  13
  1-2-2 : روش اختلاط مستقیم 14 
  2-2-2 : روش هاي تلقیح 16 
  3-2-2 : روش هاي اسپري 19 
  4-2-2 : روش هاي درجا 20 
  3-2 : مروري بر روش هاي کلی فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي با فاز دوم 
  غیرپیوسته در حالت جامد
  21
  1-3-2 : روش متالورژي پودر براي تولید کامپوزیت هایی با فاز تقویت 
  کننده غیر پیوسته
  22
  1-1-3-2 : روش هاي فشردن 24 
  الف: پرس گرم 24 
  ب: پرس ایزواستاتیک گرم 24 
  ج: پرس سرد 25 
  د: پرس ایزواستاتیک سرد 25 
  ز
  ه: متراکم سازي از طریق شوك ناشی از انفجار 25 
  2-1-3-2 : تف جوشی 26 
  3-1-3-2 : روش هاي ثانویۀ شکل دهی و متراکم سازي در متالورژي پودر 27 
  الف: اکستروژن پودر 28 
  ب: نورد پودر 29 
  ج: فورج پودر 29 
  4-1-3-2 : مزایاي روش متالورژي پودر 30 
  فصل سو م: روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي در
  حالت جامد
  31
  1-3 : مقدمه 32 
  1-1-3 : روش فویل-الیاف-فویل 35 
  2-1-3 : روش پوشش دهی تک نوارها با فاز زمینه 41 
  3-1-3 : روش پوشش دهی الیاف با فاز زمینه 44 
  1-3-1-3 : شبیه سازي روش پوشش دهی الیاف با فاز زمینه 46 
  الف: اثر سیلان ماتریس بر توزیع تنش در فاز زمینه 48 
  ب: اثر هندسۀ چیدمان الیاف بر فرایند متراکم سازي 49 
  ج: اثر ضخامت پوشش بر فرایند متراکم سازي 50 
  4-1-3 : متالورژي پودر دوغابی 51 
  1-4-1-3 : روش پودر-الیاف-پودر 52 
  2-4-1-3 : روش پوشش دهی تک نوارها با پودر 57 
  الف: الیاف و رشته پیچی آنها 58 
  ب: پودرها 59 
  ج: چسب و دوغاب پودري 60 
  د: ریخته گري نواري بر روي الیاف 62 
  ه: عملیات تثبیت و متراکم سازي 64 
  و: فراوري کامپوزیت هاي تقویت شده با الیاف هیبریدي با روش پوشش دهی 
  تک نوارها با پودر
  66
  3-4-1-3 : روش پوشش دهی الیاف با پودر 68 
  الف: فرایند دوغابی (حالت تر) 68 
  ح
  ب: فرایند پیوسته (حالت خشک) 70 
  -5-1-3 سایر روش ها 74 
  -1-5-1-3 روش هاي فویل-کویل-فویل و نوار-کویل-نوار 74 
  2-5-1-3 : نورد هم زمان و اکستروژن هم زمان 75 
  3-5-1-3 : روش آسیاب گلوله اي/ پرس گرم 77 
  4-5-1-3 : لایه هاي فلزي تقویت شده با کامپوزیت زمینه پلیمري 79 
  5-5-1-3 : فراوري کامپوزیت زمینه فلزي رشته اي با کمک یک فاز مایع 80 
  6-5-1-3 : پوشش دهی الیاف از طریق تعلیق پودر 82 
  2-3 : فرایند تثبیت و متراکم سازي در فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي 
  رشته اي
  84
  1-2-3 : پارامترهاي فرایند تثبیت و متراکم سازي 85 
  3-3 : مقایسه روش هاي مختلف تولید 89 
  فصل چهارم : نتیجه گیري و پیشنهادها 92
  1-5 : نتیجه گیري 93 
  2-5 : پیشنهادها 94 
  منابع و ماخذ 95
  فهرست منابع لاتین 96
  چکیده انگلیسی 98 
  ط
  فهرست جدول ها
  عنوان شماره صفحه
  1-1 : فازهاي تقویت کننده مرسومِ مورد استفاده در کامپوزیت هاي زمینه فلزي 7
  2-1 : مقایسه کامپوزیت هاي زمینه فلزي با سایر مواد 8
  1-3 : استحکام کششی طولی، سفتی و دانسیتۀ یک کامپوزیت ز مینه تیتانیمی
  فراوري شده به روش فویل-الیاف-فویل و اجزاء سازندة آن
  37
  2-3 : مشخصات و خواص مکانیکی نمونه هاي مورد آزمایش 40
  47 (Ti-6Al-4V) 3-3 : مشخصات و خواص مکانیکی ماتریس
  4-3 : مواد تشکیل دهندة دوغاب پودري مورد آزمایش 55
  5-3 : دانسیته و قطر تقریبی الیاف مورد استفاده در ریخته گري نواري 59
  6-3 : دانسیته نمونه هاي مختلف آلیاژ ماتریس، بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب 60
  7-3 : شرایط پرس گرمِ در خلاء نمونه هاي کامپوزیتی چهار لایه اي 65
  8-3 : مشخصات برخی از نمونه هاي کامپوزیتی، تمام نمونه ها چهار لایه اي بوده
  تقویت شده اند SCS- و با الیاف 6
  65
  9-3 : مواد تشکیل دهندة دوغاب پودري مورد آزمایش 66
  10-3 : مهمترین چسب هاي مورد استفاده در روش پوشش دهی الیاف با پودر 69
  11-3 : شرایط پرس گرم 72
  با الیاف Mg/TiNi 12-3 : مشخصات نمونه هاي تهیه شده در تولید کامپوزیت
  پیوسته
  78
  13-3 : مقایسه هزینه هاي تولید کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي، از طریق
  روش هاي حالت جامد
  89
  14-3 : مقایسه استحکام نسبی و میزان کسر حجمی الیاف در کامپوزیت هاي
  تولید شده به روش هاي مختلف
  91
  15-3 : مقایسه قابلیت هاي محصولات تولیدي در روش هاي مختلف 91
  ي
  فهرست شکل ها
  عنوان شماره صفحه
  5 Al/SiC 1-1 : ریز ساختار یک کامپوزیت زمینه فلزي
  2-1 : شماتیک انواع مختلف کامپوزیت هاي زمینه فلزي 6
  1-2 : شماتیکی کلی از روش هاي تولید کامپوزیت هاي زمینه فلزي 12
  2-2 : شماتیکروش اختلاط مستقیم و تهیه دوغاب 14
  در زمینه آلومینیمی به خاطر سرعت کم SiC 3-2 : الف: خوشه اي شدن ذرات
  در زمینه آلومینیمی به خاطر افزایش SiC سرد شدن، ب : توزیع یکنواخت ذرات
  سرعت سرد شدن
  15
  4-2 : شماتیک مراحل روش ریخته گري کوبشی 17
  در دو بزرگنمایی Al/Al2O 5-2 : ریزساختار کامپوزیت زمینه فلزي رشته اي 3
  مختلف
  18
  6-2 : شماتیکروش پاشش هم زمان 19
  7-2 : شماتیک روشانجماد جهت دار 20
  8-2 : شماتیک روشمتالورژي پودر 23
  ،SiC 9-2 : اثر نسبت اندازه ذرات آلومینیم به
  5 میکرون) SiC ، 6,6 (آلومینیم 33 میکرون ،SiC به Al الف: نسبت اندازه ذرات
  5 میکرون) SiC ، 1,4 (آلومینیم 7 میکرون ،SiC به Al ب: نسبت اندازه ذرات
  23
  10-2 : شماتیک روش پرس ایزواستاتیک در یک قالب کشسان 25
  11-2 : شماتیک روش متراکم سازي از طریق شوك ناشی از انفجار 26
  12-2 : تصویر تشکیل گلویی در حالت جامد 26
  روش سنتی و (b ، روش مستقیم (a ، 13-2 : شماتیک روش هاي اکستروژن پودر
  روش هیدرواستاتیک (c
  28
  14-2 : شماتیک روش نورد پودر 29
  15-2 : شماتیک مراحل روش تف جوشی-فورج 29
  1-3 : دیاگرام شماتیک روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي 32
  ك
  2-3 : دیاگرام شماتیک تکنیک هاي پیش فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي
  ( Ti-SiC رشته اي در حالت جامد (به خصوص براي کامپوزیت
  33
  3-3 : دیاگرام شماتیک تکنیک هاي پیش فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي
  رشته اي در حالت جامد، بر مبناي متالورژي پودر دوغابی (به خصوص براي
  ( Ti-SiC کامپوزیت
  34
  4-3 : شماتیک چیدمان الیاف به کمک رشته پیچی و روش فویل-الیاف-فویل 35
  5-3 : دیاگرام شماتیک روش فویل-الیاف-فویل 36
  6-3 : فرم هاي مختلف قطعات تولید شده به روش فویل-الیاف-فویل 36
  7-3 : شماتیک نحوه چیدمان و آماده سازي نمونه هاي کامپوزیتی به روش
  فویل-الیاف-فویل
  39
  40 (1- الکترون هاي برگشتی) از نمونه هاي مندرج در جدول ( 3 ) SEM 8-3 : تصاویر
  9-3 : دیاگرام شماتیک روش پوشش دهی تک نوارها با فاز زمینه به کمک اسپري
  پلاسما در خلاء
  41
  42 SiC 10-3 : تصویر مقطع عرضی یک تک نوار تیتانیمی با الیاف تقویت کننده
  11-3 : تصویر یک رول کامپوزیت زمینه تیتانیمی به صورت تک نوار 42
  12-3 : شماتیک لایه هاي کامپوزیت آلومینیم/ بورسیک 43
  13-3 : دیاگرام شماتیک روش پوشش دهی الیاف با فاز زمینه 44
  که با ت کنیک تبخیر Ti-6Al-4V که با فاز زمینه SiC یک لیف SEM 14-3 : تصویر
  با باریکه الکترونی پوشش داده شده است و از آن براي ساخت کامپوزیت زمینه
  فلزي به روش پوشش دهی الیاف با فاز زمینه استفاده می شود
  45
  به SiC 15-3 : مقطع عرضی یک کامپوزیت زمینه تیتانیمی با الیاف تقویت کنندة
  قطر 150 میکرون
  46
  16-3 : نحوة چیدمان الیاف پو شش داده شده به صورت تقارن چهار جهته و شش
  جهته
  47
  17-3 : مدل المان محدود براي چیدمان شش جهته و چهار جهته در یک لیف
  پوشش داده شده با فاز زمینه
  48
  تنش محیطی در ماتریس تیتانیمی طی فرایند (b ، تنش شعاعی (a 18-3 : توزیعِ
  متراکم سازي (واحد پاسکال)
  49
  19-3 : حداکثر تنش فشاري در ماتریس تیتانیمی، به صورت تابعی از نیروي
  جابجایی، طی فرایند متراکم سازي
  49
  ل
  20-3 : حداکثر تنش فشاري در ماتریس تیتانیمی، به صورت تابعی از دانسیتۀ
  به ترتیب تنش مماسی و محیطی در هندسه چیدمان شش جهته، b و a ، نسبی
  به ترتیب تنش مماسی و محیطی در هندسه چیدمان چهار جهته d و c
  50
  21-3 : اثر ضخامت پوشش بر تنش ماتریس تیتانیمی، طی فرایند متراکم سازي 52
  22-3 : شماتیک روش ریخته گري نواري، در تهیه نوارهاي پودري 53
  23-3 : مقطع عرضی یک نوار پودري که نشان می دهد، ضخامت نوار و توزیع
  پودر در سراسر طول نمونه یکنواخت است
  54
  24-3 : مراحل فرایند پودر-الیاف-پودر بر مبناي روش ریخته گري نواري 55
  25-3 : تاثیر ویسکوزیته دوغاب و فاصل ۀ تیغه از زیر لایه بر ضخامت نوار پودري در
  0/25 ms- سرعت ریخته گري 1
  56
  26-3 : تاثیر سرعت ریخته گري بر ضخ امت نوار پودري ، با ویسکوزیته و فا صله
  تیغه ثابت
  57
  27-3 : مراحل ساخت تک نوارهاي پودري در روش پوشش دهی تک نوارها با
  پودر
  58
  28-3 : شماتیک روش پوشش دهی تک نوارها با پودر (ریخته گري نواري تک
  مرحله اي)
  64
  یک نوار پودري تر پس از ریخته گري نواري و قبل از (a 29-3 : شماتیک مقطع
  نشان داده شده است، d و قطر الیاف BHf تثبیت شدن چسب در آ ن، ارتفاع تیغه
  یک نوار پودري خام پس از تثبیت شدن چسب در آن، فاصله بین الیاف به (b
  نشان داده Tfg 1 و ضخامت نوار پودري خام /fs صورت معکوسِ الیاف در هر اینچ
  کامپوزیت چهار لایه ايِ تخت، ضخامت ماتریس در سطح خارج ی (c شده است
  نشان داده شده است α/fs و فاصله بین الیاف در بین ردیف هاي الیاف (α/fs)-d
  65
  30-3 : مقطع یک کامپوزیت زمینه تیتانیمی با کسر حجمی الیاف 35 درصدي،
  فراوري شده به روش پوشش دهی تک نوارها با پودر
  67
  31-3 : مقطع عرضی کامپوزیت آلومیناید نیکل، تقویت شده با الیاف هیب ریدي
  آلومینا
  67
  32-3 : مقطع طولی کامپوزیت آلومیناید نیکل، تقویت شده با الیاف هیبریدي
  آلومینا
  68
  33-3 : تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مقطع عرضی یک لیف پوشش
  داده شده توسط پودر، که نشان دهنده پوشش یکنواخت و توزیع مناسب پودرها
  می باشد
  68
  م
  34-3 : شماتیک مراحل فرایند پوشش دهی الیاف با پودر 69
  35-3 : شماتیک دستگاه اعمال پوشش پیوسته چسب-پودر 70
  که با پودرهاي تیتانیمی به روش پوشش دهی پیوسته SiC 36-3 : یک لیف
  چسب-پودر پوشانده شده است
  71
  37-3 : شماتیک نحوه چیدمان اولیه الیاف پوشش داده شده 71
  به روش پوشش دهی Ti/SiC 38-3 : سیکل ترمومکانیک ی ساخت کامپوزیت
  پیوسته چسب و پودر
  72
  که در فشار 100 مگاپاسکال و 650 درجه Ti/SiC 39-3 : ریزساختار کامپوزیت
  سانتی گراد تولید شده است
  73
  که در فشار 150 مگاپاسکال و 800 درجه Ti/SiC 40-3 : ریزساختار کامپوزیت
  سانتی گراد تولید شده است
  73
  قسمتی از یک کویل الیافی که (b ، شماتیک روش فویل -کویل-فویل (a :41-3
  نشان دهنده توزیع یکنواخت الیاف در آن می باشد
  74
  42-3 : شماتیک روش اتصال از طریق نورد براي تولید کامپوزیت هاي زمینه فلزي
  لایه اي، در این روش پیوند متالورژیکی بین لایه ها برقرار می شود
  75
  75 Al و 2024 Al از یک کامپوزیت لایه اي 1100 TEM 43-3 : تصویر
  44-3 : شماتیک روش اکستروژن هم زمان براي تولید کامپوزیت زمینه مسی با
  الیاف نیوبیمی
  76
  مورد استفاده در میدان هاي Nb3Sn/Cu 45-3 : ریزساختار کامپوزیت ابر رساناي
  قوي مغناطیسی
  76
  با الیاف پیوسته 77 Mg/TiNi 46-3 : شماتیک فرایند پرس گرم در تولید کامپوزیت
  شماره 2 مندرج در (b شماره 1 و (a 47-3 : تصاویر میکروسکوپی نمونه هاي
  (12- جدول ( 3
  79
  48-3 : شماتیک لایه هاي فلزي تقویت شده با کامپوزیت زمینه پلیمري 79
  49-3 : شماتیک مراحل تثبیت و متراکم سازي یک کامپوزیت زمینه فلزي
  فاز زود گداز به (b ، فاز زود گداز به صورت فویل (a ؛ رشته اي با کمک یک فاز مایع
  صورت پودري و ماتریس شیاردار
  81
  50-3 : شماتیک مراحل فراوري کامپوزیت زمینه فلزي رشته اي به روش
  پوشش دهی الیاف از طریق تعلیق پودر
  82
  51-3 : تصاویر الیاف پوشش داده شده با پودر آلومینیم در دو بزرگنمایی مختلف 83
  ن
  که به روش پوشش دهی تک نوارها با Ti/SiCf 52-3 : مقطعی از یک کامپوزیت
  طولی (b عرضی (a ، پودر فراوري شده است
  85
  53-3 : دیاگرام شماتیک تاثیر متقابل پارامترهاي حاکم بر فرایند تثبیت و متراکم
  سازي
  87
  54-3 : پیش بین ی یک مدل در ارتباط با زمان فرایند تثبیت و متراکم سازي یک
  پیش شکلِ فویل-الیاف-فویل

 

113 صفحه

7000 تومان خريد

سمینار آماده سمینار آماده / سمینار خواص کامپوزیت / سمینار کامپوزیت / سمینار مواد / کامپوزیت / کامپوزیت فلزی / نمونه سمینار آماده مواد /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *