آبان ۱۳, ۱۳۹۲ - admin

سمینار کاربرد مهندسی ارزش در معادن

چکیده
در اواخر جنگ جهانی دوم ، معاونت خرید شرکت جنرال الکتریک با مطالعه مشکلات طرح هاي زمان جنگ مشاهده کرد که بعضی از طرح ها و عناصر جایگزین که به علت کمبود مواد و قطعات، مورد استفاده قرار نگرفته بودند ، کارایی بهتري با قیمت کمتر نشان دادند. نتایج بررسی بر روي این نتایج علت اصلی توسعه مهندسی ارزش در جهان بشمار میرود. در ایران نیز استفاده از این علم در سالهاي اخیر رواج پیدا کرده است. بطوري که در روند انتخاب مصالح و نوع نما سازي در تونل رسالت و انتخاب روش ساخت در تونلی در اصفهان از این روش استفاده شده است.

 • فهرست مطالب
  عنوان مطالب شماره صفحه
  چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
  فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………. 4
  1-1 ) روند توسعه مهندسی ارزش ……………………………………………………………………………………………………… 5
  2) مفاهیم اساسی در مهندسی ارزش…………………………………………………………………………………………… 8 -1
  1) ارزش…………………………………………………………………………………………………………………………. 8 -2-1
  2) کارکرد ……………………………………………………………………………………………………………………… 14 -2-1
  3) رابطه کیفیت و ارزش……………………………………………………………………………………………………….. 15 -1
  فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
  فصل دوم : رویکرد مهندسارزشو منافع آن…………………………………………………………………………………… 32
  1) یککار بهتر همیشه قابل انجام است……………………………………………………………………………………… 32 -2
  2) انواع مسائل قابل حل با استفاده از مهندسی ارزش………………………………………………………………………. 34 -2
  3) تبعات جانبی و قابلیت هاي مهندسی ارزشدر صرفه جویی …………………………………………………………… 37 -2
  1) نیکداشت منابع ……………………………………………………………………………………………………………… 39 -3-2
  2) منافع اعضاي گروه…………………………………………………………………………………………………………… 41 -3-2
  3) منافع مدیریت………………………………………………………………………………………………………………. 42 -3-2
  4) تمرکز ………………………………………………………………………………………………………………………. 42 -2
  1) مشتري گرا …………………………………………………………………………………………………………………. 42 -4-2
  2) کارکرد گرا………………………………………………………………………………………………………………….. 43 -4-2
  5) منافع مهم انجام مطالعات ارزش…………………………………………………………………………………………… 44 -2
  5) مهندسی ارزشدر پروژه ها ……………………………………………………………………………………………….. 45 -2
  6) دامنه کاربرد مهندسی ارزش………………………………………………………………………………………………. 48 -2
  7) جایگاه مهندسی ارزشدر پروژه ………………………………………………………………………………………….. 50 -2
  8) مهندسی ارزشدر مدیریت پروژه ………………………………………………………………………………………… 53 -2
  فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………. 55
  ز
  1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 56 -3
  2) اندازه گیري ارزش………………………………………………………………………………………………………….. 56 -3
  1-2 ) شناخت سیستم و اجزاي تشکیل دهنده آن ………………………………………………………………………….. 57 -3
  2) آنالیز نیاز و تعیین عملکرد اجزا……………………………………………………………………………………………… 58 -2-3
  3-3 ) تعیین ارزش اجزاي سیستم ……………………………………………………………………………………………………. 59
  1) تعیین اهمیت اجزا…………………………………………………………………………………………………………… 59 -3-3
  2) تعیین هزینه اجزا……………………………………………………………………………………………………………. 60 -3-3
  3) تعیین شاخص ارزش…………………………………………………………………………………………………………. 60 -3-3
  3) تکنیک هاي اندازه گیري ارزش………………………………………………………………………………………………. 61 -3-3
  4-3 ) انتخاب مرجع براي بهبود ……………………………………………………………………………………………………….. 63
  1) هدف از بهبود ……………………………………………………………………………………………………………….. 63 -4-3
  2) اقلام جهت بهبود …………………………………………………………………………………………………………….. 64 -4-3
  5-3 ) تشریح اندازه گیري ارزش مشتري………………………………………………………………………………………………. 66
  فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………….. 70
  1-4 ) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 71
  2-4 ) مهندسی ارزشو معدن ……………………………………………………………………………………………………. 72
  3-4 ) گزارشکار گروه مهندسی ارزش، نماسازي تونل بزرگراه رسالت ………………………………………………………. 72
  1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 72 -3-4
  2)گزارشکار ………………………………………………………………………………………………………………. 73 -3-4
  4-4 ) پروژه قطار شهري اصفهان…………………………………………………………………………………………………. 80
  1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 80 -4-4
  2) چکیده طرح و هدف از مطالعه………………………………………………………………………………………….. 80 -4-4
  3) برنامه مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………. 80 -4-4
  4) ایده پردازي…………………………………………………………………………………………………………….. 82 -4-4
  5) ارزیابی ایده ها …………………………………………………………………………………………………………. 83 -4-4
  6) توسعه ایده ها …………………………………………………………………………………………………………… 84 -4-4
  7) هزینه یابی ایده ها………………………………………………………………………………………………………. 84 -4-4
  ح
  فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. 86
  چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….
 • فهرست شکل ها
  عنوان شماره صفحه
  1 : ارزیابی کیفی گزینه هاي نماسازي در تونل رسالت………………………………………………………….. ٧٨ – شکل 4
  2 : محاسبه شاخصارزش به هزینه…………………………………………………………………………….. ٧٩ – شکل 4
  3 : ماتریس اجزاي کارکرد هزینه سازه تونل…………………………………………………………………….. ٨٢ – شکل 4
  4: ماتریس ارزیابی ایده ها………………………………………………………………………………………. ٨٣ – شکل 4
  5 : نمایی کلی از هندسه تونل…………………………………………………………………………………… ٨٤ – شکل 4
  6 : نمایی از هندسه تونل همراه حفاري در قسمت فوقانی……………………………………………………….

 

 

 

97 صفحه

سمینار آماده سمینار آماده مهندسی ارزش / سمینار ارزش مهندسی / سمینار اماده معدن / کاربرد مهندسی ارزش / مهندسی ارزش /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *