دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

چکيده: هدف از اين مقاله، ارائه آشكارساز كوري براي تشخيص تصاوير JPEG حاوي پيام محرمانه (تصوير آلوده) از تصاوير بدون پيام محرمانه (تصوير پاك) است. اين آشكارساز با استفاده از دسته بندي كننده رگرسيون خطي و با بكارگيري ويژگي هايي كه بر پايه خواص SVD از تصاوير آلوده و پاك استخراج شده اند قادر است با دقت و سرعت مناسبي حضور اطلاعات در تصوير JPEG را تشخيص دهد. نحوه عملكرد آشكارساز پيشنهادي براي شكستن الگوريتم هاي استگانوگرافي PQ، F5، Outguess و MBS در مقايسه با روش هاي موجود آشكارسازي مورد بررسي قرار گرفته است.


کليدواژگان:
آشكارسازي كور ، استگانوگرافي ، تجزيه مقدار واحد (SVD) ، (JPEG)

12 صفحه

سال 1391

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !