دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

خلاصه مقاله:

در اين مقاله يك روش موثر استگانوگرافي، جهت درج اطلاعات محرمانه درون ضرايب تبديل موجك تصصوير معرفي شده است. در فرايند درج اطلاعات، ابتدا ضمن اعمال تبديل موجك به تصوير و استخراج ضرايب بالاگذر. ضرايب مزبور را در محدوده هاي معين تفكيك كرده و ميزان ظرفيت بالقوه اطلاعات وارد شونده به هر ضريب را تعيين مي كنيم. اين محدوده ها كاملا مطابق با مدل حساسيت سيستم بينايي انسان انتخاب مي شوند. سپس با توجه ظرفيت هر ضريب اطلاعات به ضرايب بالاگذر تبديل موجك وارد شده، و در نهايت با اعمال عكس تبديل موجك به ضرايب، تصوير استگانو حاصل مي شود.

كلمات كليدي:

استگانوگرافي، پردازش تصوير، تبديل موجك، مخفي سازي اطلاعات، نهان نگاري.

1385

6صفحه

3000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !