دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

خلاصه مقاله:

به تازگي تكنيكهاي بيولوژيكي بيشتر و بيشتر محبوب شده اند بطوريكه در بسياري از برنامه هاي كاربردي پروتكلهاي احراز هويت بيوشيمي و رمزنگاري اعمال مي شوند يكي از جالبترين تكنيكهاي علم الحيات دي اكسي ريبونوكلئيك اسيد دي ان اي و استفاده از آن دراين حوزه ها است دراين مقاله ما روشي را پيشنهاد مي كنيم كه طي چهار مرحله براي پنهان كردن رشته اطلاعات با استفاده از محاسبات دي ان اي كليد مشترك و براساس مكمل و انطباق توصيف مي شود اين امر با انجام چهار مرحله است : يافتن كليد مشترك بين دو طرف ارتباط درطول شبكه ناامن با استفاده از پروتكل تبادل كليد ديفي هلمن و تبديل اطلاعات باينري و ارزش رنگهاي پيكسلها به قالب رشته هاي دي ان اي و مقايسه ارزش رشته هاي 4 نكلئوتيدي با ارزش رنگهاي پيكسل ها براي يافتن رشته اي مكمل دي ان اي فرستنده با استفاده از كليد مشترك پيكسلي را كه ميخواهيد اطلاعات را در آن پينهان نماييد را انتخاب مي كند از هر پيكسل انتخاب شده جهت مخفي كردن بسته به شيوه هاي انطباق تا 4 نوكلئوتيد استفاده مي كند همچنين از سرعت بالاي پردازش برخوردار مي باشد و فايل ميزبان بسيار كمتردچار تغيير مي شود.

كلمات كليدي:

استگانوگرافي دي ان اي، ديفي هلمن، مطابقت، كليد مشترك، مكمل دي ان اي

1390

8 صفحه

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !