خرداد ۲, ۱۳۹۲ - admin

افزايش ظرفيت استگانوگرافي در فايلهاي صوتي با استفاده از روش ذخيره غيريكنواخت در ضرايب موجك مترقي

خلاصه مقاله:

دراين مقاله يك روش نوين نهان نگاري صوت كه اطلاعات را در ضرايب تبديل موجك LWT مخفي مي كند ارائه شده است دراين روش ابتدا فايل صوتي مورد نظر به اندازه 64 تايي فريم بندي ميش ود 64 نمونه در هر فريم سپس به سيگنال صوتي تبديل موجك LWT اعمال ميگردد د رمراحل بعدي و به منظور افزايش شباهت نتايج بهاستانه شنوايي انسان تبديل موجك در رده هاي بالا تر و بالطبع زيرباندهاي بيشتر اعمال ميش ود سپس در زيرزباندهاي مذكور استانه شنوايي محاسبه شده توالي داده جانشين بيتهاي كم ارزشتر در هر ضريب مي شوند. سپس با اعمال عكس تبديل موجك سيگنال صوتي حاوي اطلاعات مخفي، بازسازي شده و قابل بهره برداري مي باشد نتايج تجربي از ظرفيت بالاي پنهان نگاري بازيابيكامل اطلاعات مخفي شده و كيفيت سيگنال صوتي حاوي اطلاعات حكايت مي كند.

كلمات كليدي:

پنهان نگاري اطلاعات در صوت، تبديل موجك مترقي، بسته موجك، استانه شنوايي، نهان نگاري موجك سازگار

1389

5 صفحه

مقاله / مقاله کامپیوتر/برق استانه شنوايي / استگانوگرافی صدا / افزایش ظرفیت استگانوگرافی / بسته موجك / پنهان نگاري اطلاعات در صوت / تبديل موجك مترقي / ضرایب موجک مترقی / مقاله استگانوگرافی / نهان نگاري موجك سازگار /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *