دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

خداست که معبودى جز او نیست ؛ زنده و برپادارنده است ؛ نه خوابى سبک او را فرو مى‌گیرد و نه خوابى گران ؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ، از آنِ اوست . کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى‌داند . و به چیزى از علم او ، جز به آنچه بخواهد ، احاطه نمى‌یابند. کرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته ، و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست ، و اوست والاى بزرگ. در دین هیچ اجبارى نیست. و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد، و به خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزى استوار، که آن را گسستن نیست ، چنگ زده است. و خداوند شنواى داناست. خداوند سرور کسانى است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى به در مى‌برد. ولى‌ کسانى که کفر ورزیده‌اند، سرورانشان همان عصیانگران = طاغوتند ، که آنان را از روشنایى به سوى تاریکی ها به در مى‌برند. آنان اهل آتشند که خود ، در آن جاودانند

خلاصه مقاله:

دراين مقاله يك روش نوين نهان نگاري صوت كه اطلاعات را در ضرايب تبديل موجك LWT مخفي مي كند ارائه شده است دراين روش ابتدا فايل صوتي مورد نظر به اندازه 64 تايي فريم بندي ميش ود 64 نمونه در هر فريم سپس به سيگنال صوتي تبديل موجك LWT اعمال ميگردد د رمراحل بعدي و به منظور افزايش شباهت نتايج بهاستانه شنوايي انسان تبديل موجك در رده هاي بالا تر و بالطبع زيرباندهاي بيشتر اعمال ميش ود سپس در زيرزباندهاي مذكور استانه شنوايي محاسبه شده توالي داده جانشين بيتهاي كم ارزشتر در هر ضريب مي شوند. سپس با اعمال عكس تبديل موجك سيگنال صوتي حاوي اطلاعات مخفي، بازسازي شده و قابل بهره برداري مي باشد نتايج تجربي از ظرفيت بالاي پنهان نگاري بازيابيكامل اطلاعات مخفي شده و كيفيت سيگنال صوتي حاوي اطلاعات حكايت مي كند.

كلمات كليدي:

پنهان نگاري اطلاعات در صوت، تبديل موجك مترقي، بسته موجك، استانه شنوايي، نهان نگاري موجك سازگار

1389

5 صفحه

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !