دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

خلاصه مقاله:

الگوريتم LSB يكي از روشهاي استگانوگرافي است كه پيام محرمانه در داخل r بيت پشت سرهم در تصوير ميزبان پنهان م يشود تا از دسترسي غيرمجاز جلوگيري شود از آنجا كه امنيت و كيفيت تصوير دو فاكتور مهمدر ارزيابي عمليات استگانوگرافي است روش LSB معمول در برابر حملات ونويز آسيب پذير مي باشد بنابراين برخي از اهداف محققان پيشنهاد يك ماتريس جايگزيني براساس دو فاكتور فوق مي باشد يافتن يك ماتريس جايگزيني بهينه مي تواند از ديدگاه يك مساله بهينه سازي تركيبي بررسي شود هنگامي كه r افزايش مي يابد فضاي جستجو بطورقابل توجهي رشد مي كند بنابراين يك روش مناسب و پربازده براي ساختن اين ماتريس لازم است دراين مقاله ما يك ماتريس LSB بهينه به كمك الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچه ها را ارائه مي كنيم.

كلمات كليدي:

استگانوگرافي، الگوريتم LSB، الگوريتم بهينه سازي كلونيمورچه ها، ماتريس جايگزيني LSB

5 صفحه

2500ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !