دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

چکیده: استخراج مجموعه آیتم متناوب یک عمل داده کاوی هسته ای می باشد و به طور گسترده در طول دهه ی اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله یک روش جدید برای این مسئله ارائه می کند و دو هم بخشی عمده ای را ایجاد می کند. اولا، یک الگوریتم یک مسیره برای استخراج مجموعه آیتم متناوب ارائه می کنیم، که دارای محدوده های مشخص روی صحت می باشد و به هیچ ساختار تجرید خارج از هسته نیاز ندارد. ثانیا، به علت اینکه الگوریتم تک مسیره ی ما هیچ نتیجه ی منفی نادرستی تولید نمی کند، می تواند به راحتی به یک الگوریتم صحیح دو مسیره توسعه یابد. الگوریتم دو مسیره ی ما تاثیر زیادی روی حافظه دارد و به استخراج مجموعه داده ها با تعداد زیادی آیتم مجزا و/یا سطوح پشتیبانی خیلی پایین اجازه می دهد. ارزیابی آزمایشی ما روی مجموعه داده های ترکیبی و حقیقی به صورت زیر می باشد. اولا، الگوریتم تک مسیره ی ما در عمل خیلی دقیق می باشد. ثانیا، الگوریتم ما به طور عمده به حافظه ی کمتری از الگوریتم تک مسیره ی Manku و Motwani و الگوریتم استقرایی چند مسیره نیاز دارد. الگوریتم دو مسیره ی ما به صورت استقرایی و درخت FP عمل می کند، زمانیکه تعداد آیتم های مجزا زیاد می باشد و/یا سطوح پشتیبانی خیلی پایین می باشند. در موارد دیگر، کاملا با اجرای موارد احتمالی، رقابتی می باشد، جاییکه میانگین طول مجموعه آیتم های متناوب بالا می باشد.

 

دانلود مقاله انگلیسی

 

صفحات مقاله فارسی 32 صفحه

18000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !