دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

چکیده

هدف اصلی در هر کار اقتصادی عبارت است از ایجاد یک سیستم ارزیابی کننده از رضایت مصرف کننده اجناس و خدمات. واضح است که کمپانی نمی تواند چیزی را که سنجیده نشده است تغییر دهد.به منظور بدست آوردن تصویری روشن از اولویت های گروههای اصلی مصرف کننده این مرحله بایستی بر اساس پژوهشهایی گسترده مشتمل بر انواع گوناگونی از مصاحبه ها و مطالعات انجام شود. شناخت منافع کلیدی که رضایت مشتری را در بخش بازار درباره ی خصوصیات اجناسی خاص و خدمات مربوطه تعیین میکند ضروریست. ارزیابی مراحل و شرایط این اولویت ها از نقطه نظر مشتری اهمیت دارد. در این مقاله اهمیت رضایت مشتری و راههای ارزیابی آن بررسی میشود.

9 صفحه

8500ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !