دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

حسابداری برای پرداخت وام و تعهدات بلند مدت کلی

اهداف یادگیری:

بعد از خواندن این فصل، توانایی های زیر را بدست خواهید آورد:

  1. شرح اینکه کدام نوع تعهدات به عنوان تعهدات بلند مدت کلی دسته بندی می شوند.
  2. ایجاد ورودی های وقایع در مجله ی کلی فعالیت های دولتی برای ثبت بیمه و بازپرداخت تعهدات بلند مدت کلی
  3. تهیه ی گزارش های نکته ای برای تعهدات بلند مدت کلی
  4. توصیف دلایل و ماهیت محدودیت های وام قانونی و شرح مفهوم سود ناخالص وام و وام مشترک
  5. شرح هدف و انواع سرمایه های پرداخت وام

شرح نیازهای بودجه بندی برای سرمایه های پرداخت وام و ایجاد ورودی های وقایع مناسب برای حسابداری برای تراکنش های پرداخت وام

فصل کتاب

 44 صفحه

25000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !