دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

خلاصه مقاله:

دراين مقاله يك روش جديد استگانوگرافي مبتني برالگوريتم وراثتي براي پيدا كردن جايگاه بهينه درروش انطباق بيت هاي پايين رتبه پيشنهاد شدها ست درروش ارايه شده توسط ميليكان با توجه به تطابق بيت هاي پايين رتبه از يك تابع باينري براي كاهش تعداد تغييرات پيكسل ها استفاده مي شود كه باعث كم شدن احتمال اشكارسازي و كاهش خرابي تصوير استگانوگرافي مي شود دراين مقاله يك روش ارزش دهي دو حالته ارايه شده است كه عملكرد ساختارهاي مختلف روش انطباق بيت هاي پايين رتبه را بررسي مي كند سپس با استفادها ز الگوريتم وراثتي ساختار انطباق بهينه انتخاب مي شود نتايج حاصل از شبيه سازي نشان دهنده بهبود عملكرد روش پيشنهادي نسبت به روش ميليكان مي باشد.

كلمات كليدي:

استگانوگرافي، الگوريتم وراثتي، انطباق بيت هاي پايين رتبه

1390

6 صفحه

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !