دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

خلاصه مقاله: مديريت پساب هاي ناشي از توليد نفت خام يكي از مهمتربين پروژهاي زيست محيطي صنعت نفت درجنوب است كه توجه جدي به اين مقوله همواره در راس برنامه هاي متوليان صنعت نفت كشور بوده است. درمسير رو به رشد تصاعدي آلودگي محيط زسيت و اثرات سو صنعت نفت و پالايشگاه بر حياط انسان ها و محيط زيست ،محققان و پژوهشگران بر آن شدند كه اين اثرات ناشي از صنعت نفت وبه ويژه عمليات پالايش را تصفيه يا حذف ويا كاهش دهند .لذا در اين پروژه نيز سعي بر آن شده است كه با توضيح راهكار ها و عمليات انجام شده در فرايند تصفيه پساب هاي توليد شده از صنعت استخراج و فراورش نفت ، راهي را در جهت كاهش آلودگي هاي وارد شده به محيط زيست، نلشي از اين صنعت را نشان دهد . در مطالعات آزمايشگاهي انجام شده در اين پروژه كليه آزمايشات لازم اعم از آناليز فيزيكي ، شيميايي و ميكروبيولوژي پسابهاي نمكزدايي ، تعيين وضعيت شيميايي تداخل آبهاي نمكزدايي و آب همراه نفت ، تعيين اندازه و تعداد ذرات و ميكروارگانيزمها توسط ميكروسكوپ ، انتخاب نوع و غلظت مناسب مواد شيميايي (منعقد كننده ، بايوسايد ، بازدارنده خوردگي و بازدارنده رسوب ) انجام گرديده تا امكان استفاده از نتايج آن در مقياس پايلوتي مهيا گردد

كلمات كليدي:

تصفيه ، فيلتراسيون ، بايوسايد ، تزريق به چاه ، استخراج و نمك زدائي نفت خام

19 صفحه

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !