دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

چکیده

در سرمایه گذاری های چند ملیتی (MNEs)  بایستی بازار های بین المللی  را انتخاب نمود. ما یک مدل انتخاب بازار بین الملل را ارائه میکنیم که امتیازات خاص موسسه ای و هزینه های معامله را به فاکتور هایی که قبلاً در بازار های هدف مورد توجه قرار گرفته اند اضافه میکند و بر اساس Dunning’s Eclectic Framework میباشد. نتایج حاصل از آنالیز شبکه ی عصبی (NN) نشان میدهد که مدل ما دارای قدرت بالای پیش گویی در انتخاب بازار های بین الملل میباشد. آزمایشات بیشتر روشن میکند که شرکت هایی که بازار های بین المللی پیشنهادی این مدل را انتخاب میکنند نسبت به مدل هایی که سرمایه گذاری آنها توسط این مدل پیش گویی نشده دارای بازدهی های فرعی بالاتری می باشند. نتایج ما شواهد درونی قدرتمندی ارائه می کنند مبنی بر اینکه یک روشن استراتژیکی در سطح موسسات برای انتخاب بازار بین الملل باعث تسهیل و تسریع در موفقیت MME میشود.

20 صفحه

6000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !