دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 •          مباحث امنیت در مدل های سرویس
 •        مباحث امنیت در SaaS
 •          امنیت داده
 •         امنیت شبکه
 •        محلی بودن داده ها
 •         یکپارچگی داده ها
 •        تفکیک داده ها
 •      دسترسی به داده ها
 •         تصدیق صحت و مجوز
 •         بحث قابلیت اعتماد داده ها
 •          امنیت برنامه کاربردی وب
 •          نقض های داده
 •         آسیب پذیری در مجازی سازی
 •          دردسترس پذیری
 •          پشتیبان
 •        مدیریت هویت و فرایند ورود
 •        مباحث امنیت در IaaS
 •          راه حل های امنیتی کنونی
 •          نتیجه گیری

18 صفحه

8000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !