دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

چکیده

دردرسترس ناپذیری متناوب و فرار منابع محاسباتی گرید مبتنی بر داوطلب، زمانبندهای گرید را وادار می سازد تا ترکیب های کاربردی موثر ایجاد کنند. حالتی که در آن منابع هاست دردسترس ناپذیر می شوند، تاثیرات مختلفی روی کاربردهای مختلف بسته به زمان اجرا و توانایی شان برای بررسی یا تکرار خواهند داشت. مدل دردسترس پذیری چند حالته می تواند به بهبود کارایی زمانبندی با بدست آوردن روش های متعددی که یک منبع ممکن است در گرید دردسترس قرار گیرد یا نگیرد کمک کند. این مقاله از مدل چند حالته استفاده می کند و به توصیف تکنیک های متعدد پیش بینی به منظور پیش بینی انتقالات منبع در حالت های مدل می پردازد. به آنالیز صحت پیش بین هایمان می پردازیم که بهتر از راهکارهای موجود عمل می کنند. راهکار ما، صحت پیش بینی دردسترس پذیری منبع چند حالته را افزایش می دهد و امکان تصمیم های ترکیب کاربردی بهتری فراهم می سازد که تعداد عملیات از دست رفته را بعلت خرابی و اخراج منبع کاهش می دهند، بازه زمانی (شروع تا خاتمه) کاربرد را کاهش می دهد یا هر دو مورد.

دانلود مقاله انگلیسی Resource Availability Prediction for Improved Grid Scheduling

20 صفحه

16900ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !