دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

چکیده

در معماري پيش از مدرن به دليل روند كند و آهسته تغييرات در فن ساختمان و تكنولوژي اين تحولات در طول زمان به تدريج جذب و هضم مي‌شده است و معماري و ساختمان يا تكنولوژي داراي پيوند و يكپارچگي بوده‌اند. اما در دوره پس از انقلاب صنعتي و با شدت گرفتن رشد تكنولوژي و علم و به دنبال آن تكنيكهاي ساختماني و تحولات سريع آنها پيوند و يكپارچگي معماري و ساختمان گسسته شد. در اين ميان نقش معماران در ايجاد پيوند و يكپارچگي دوباره ميان معماري و تكنيك به عنوان يكي از پايه‌هاي معماري مدرن بسيار موثر بوده است. از جمله اين معماران پيتر بهرنس است كه در اين نوشتار به بررسي آثار نظريات و گرايشهاي فكري و تاثيرات او بر معماري بعد از خود پرداخته مي‌شود. اين معمار پيشرو در زمان خود از پايه گذاران يكي از جنبشهاي پيش قدمي قبل از مدرن در آلمان به نام وركبوند است. از جمله ويژگيهاي كارهاي او ابداع طراحي صنعتي به شكل امروزي آن وارد كردن طراحي كارخانه‌ها و ساختمانهاي صنعتي در معماري و طراحي بدون تزيينات عملكرد گرا و با بهره‌گيري از تكنيكها و مصالح نوين است. وي از جمله معماراني است كه از ويژگيهاي تكنولوژي جديد در طراحي معماري و زيباشناسي آن بهره ميبرد. آثار او به عنوان آثار پيشرو در دوره خود و همچنين تاثيرات او بر معماران بعد از خود چون گروپيوس راه را بر گسترش جنبش معماري جديد (مدرن) باز كرد.

كلمات كليدي:

پيتر بهرنس، تكنولوژي، معماري مدرن، معماري آلمان، جنبش وركبوند.

8 صفحه

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !