دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

چکیده: این مقاله روش جدیدی پیشنهاد می کند که سطح بالایی از همزمان سازی را بین منبعی که در اصل دیجیتالی می باشد و سیگنال تست را تولید می کند و مبدل آنالوگ به دیجیتال که از آن نمونه برداری خواهد کرد، فراهم می سازد. با استفاده از کلاک سیگنال برای کنترل منبع، تقسیم کننده ی کلاک ممکن است برای دستیابی به کلاکی که هدفش ADC در زمان های مناسب برای تولید مجموعه داده نمونه برداری شده مرتبط خواهد بود، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، زمانبندی شکل موج و ADC بطور دقیق همزمان سازی خواهد شد. بعلاوه از آنجاییکه زمان تست، محصول باارزشی می باشد، تعداد قابل پیش بینی از سیکل های کلاک می توانند به منظور تولید مجموعه داده نمونه برداری شده در نظر گرفته شوند. شبیه سازی کامپیوتری در نظر گرفته می شود که بطور کامل جنبه های تئوریکی این مقاله را مشخص می سازد. بعلاوه، اندازه گیری های آزمایشگاهی انتخاب شده نیز برای بررسی ارائه می شوند.

صفحات مقاله فارسی 10 صفحه

دانلود مقاله انگلیسی

 

10000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !