,

پروژه کاربرد نانو ذرات مغناطیسی

پروژه کاربرد نانو ذرات مغناطیسی براي استخراج و پیش تغلیظ داروهاي سه حلقه اي ضد افسردگی در نمونه ي ادرار

چکیده

به روش Fe3O کار حاضر در دوبخش ارائه شده است. در بخش اول، ابتدا نانو ذرات مغناطیسی 4 به Disperse Blue و 183 Disperse Red هم رسوبی سنتز شدند و براي حذف رنگدانه هاي 167 عنوان دو نمونه از رنگهاي دیسپرس از محلولهاي آبی به کار رفتند. براي افزایش تمایل نانو ذرات به مولکول هاي رنگ سطح آنها با استفاده از اصلاح کننده هاي آلی (مثل ماده ي سطح فعالها) اصلاح شد.

مقدار ماده ي سطح فعال ،pH فاکتورهاي موثر بر فرایند جذب رنگ بر روي سطح نانوذرات، شامل و قدرت یونی در یک غلظت ثابتی از جاذب و رنگ بررسی و بهینه شدند. در ادامه اثر نسبت CTAB نیز بررسی و بهینه شد. براي تعیین میزان ظرفیت جاذب، در شرایط CTAB غلظت رنگ به غلظت و Disperse red براي 167 CTAB 2/5 مول بر لیتر از × 10- و غلظت 5 pH = بهینه ( 8 راندمان حذف براي محلول رنگ با غلظت (Dispers blue 5 مول بر لیتر براي 183 × 10-5

2000 بدست آمد. mg g- 500 بیشتر از 95 % بدست آمد. تحت این شرایط ظرفیت جاذب 1 mg L-1 تهیه شد. همچنین واجذب رنگ از سطح نانوذرات TG براي تایید نتایج حاصله ترموگرام نمونه با دستگاه با استفاده از شویندههاي مختلف بررسی شد و بیشترین بازده واجذب براي CTAB اصلاح شده با متانول و بیش از 95 % به دست آمد. به عنوان فاز جامد براي استخراج CTAB اصلاح شده با Fe3O در بخش دوم، نانو ذرات مغناطیسی 4 مقادیر ناچیز داروهاي ضد افسردگی سه حلقهاي در نمونهي ادرار به کار رفت. پس از شستشوي داروها از سطح ذرات با متانول اندازه گیري آنها با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا صورت گرفت. مقدار ماده ي سطح فعال ،pH فاکتورهاي موثر بر فرایند جذب داروها بر روي سطح نانوذرات، شامل زمان تماس و قدرت یونی محلول و فاکتورهاي موثر بر فرایند واجذب دارو از سطح نانوذرات ،CTAB شامل، نوع حلال شوینده و حجم حلال شوینده بررسی و بهینه شدند.

تحت شرایط بهینه (درصد محلول: ( 12 )، نوع حلال شوینده: pH ،( 120 میلیگرم بر لیتر ) :CTAB 0)غلظت w/v%) : نمک 0 میلیلیتر)، زمان استخراج: ( 15 دقیقه) فاکتور پیش تغلیظ بدست / (متانول)، حجم حلال شوینده: ( 5 آمده براي همهي آنالیتهاي مورد مطالعه بیش از 250 بود. درصد انحراف استاندار نسبی روش براي سه 6  درصد تعیین شد. منحنی درجه بندي در محدودهي – اندازهگیري متوالی دارو در ادرار، در محدودهي 4 0 بدست آمد. حد / 400-10 میکروگرم بر لیتر به صورت خطی و با ضریب همبستگی بیش از 99 /5 بود.کاربرد روش براي استخراج این داروها از نمونههاي آب شهر – تشخیص بدست آمده در محدودهي 3 و ادرار مورد بررسی قرار گرفت و نتایج قابل قبولی بدست آمد.

19 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *