ژانویه 30, 2013 - admin

استخدامی

چگونه استخدام شویم؟منابع استخدامی برای دانلود سوالات استخدامی سازمان ها و موسسات دولتی و غیر دولتی سراسر کشور  به اینجا  -دانلود منابع استخدامی مراجعه کنید

قابليت استخدام كاركنان مفهومي است كه در جهت ايجاد امنيت استخدام بهعنوان جايگزين امنيت شغلي در روابط استخدامي جديد طرح شده و در دهههاي اخير مورد بحث قرار ميگيرد. قابليت استخدام كاركنان بهعنوان توانايي فرد در شناسايي و تشخيص فرصتهاي شغلي و حرفهاي در درون سازمان و بين سازمانها در طول كارراهه تعريف ميشود. اين مفهوم مهمترين عامل تعيين كننده انطباقپذيري و موفقيت فرد در محيط كاري متلاطم امروزي محسوب ميشود. عوامل و شرايط متعددي نظير؛ عوامل فردي، سياستهاي سازماني و … بر ارتقاي قابليت استخدام كاركنان موثر هستند. در اين راستا اين مقاله به دنبال بررسي تاثير نوع روابط استخدامي بر قابليت استخدام كاركنان است. نتايج حاكي از آن است كه تفاوت معناداري بين نوع روابط استخدامي و قابليت استخدام كاركنان وجود ندارد. البته در برخي از ابعاد و مؤلفههاي قابليت استخدام كاركنان همانند انگيزش، كارراهه و انگيزش يادگيري تفاوت معناداري احساس ميگردد.

قابليت استخدام كاركنان شامل حركت مستقلانه و آزادانه افراد در بازار كار با توجه به قابليت هاي استخدامي به منظور تحقق بخشيدن به نيروهاي بالقوه خويش است  و در سه سطح : صنعت ، سازماني و فردي مورد بررسي قرار ميگيرد . در اين مقاله قابليت استخدام بهعنوان توانايي فرد در حفظ شغل و دستيابي به شغل جديد در صورت نياز، تلقي ميشود.

قابليت استخدام كاركنان انواع مختلف استخدامي با هم تفاوت معناداري ندارند ولي در برخي از ابعاد و مول فه هاي قابليت استخدام كاركنان نظير انگيزش كارراهه و انگيزش يادگيري تفاوت معناداري احساس ميگردد. بهعبارتي انگيزش يادگيري در كاركنان قراردادي نسبت به كاركنان رسمي و پيماني بيشتر است و از طرف ديگر انگيزش كارراهه در كاركنان قراردادي بيشتر از كاركنان پيماني است.

كاركنان قراردادي به خاطر شرايطي كه دارند اشتياق بيشتري به يادگيري، كسب دانش كاري و مهارت دارند و بيشتر درگير كار ميشون د و تلاش و كوشش زيادي از خود نشان مي دهند . اگر فرصتهايي براي آموزش و توسعه و يادگيري در سازمان فراهم شود، كاركنان قراردي نسبت به ساي ر كاركنان (رسمي و پيماني ) اشتياق بيشتري به مشاركت دارند. هرچند كه سازمانها به احتمال قوي در اين گونه فرصتها، كاركنان رسمي و پيماني را در اولويت قرار ميدهند.

 

 

 

سوال استخدام آخرین اخبار استخدامی / آگهی استخدام دولتی / استخدام کارکنان / بازار کار / پاسخنامه سوالات استخدام / دانلود رایگان سوالات استخدامی / در مصاحبه چه می پرسند؟ / روابط استخدامی / سوال استخدام / سوال و جواب استخدامی / سوالات استخدامی / فرم استخدام بانک و / منابع استخدامی / نمونه سوال پیام نور / نمونه سوالات امتحان /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *