فوریه 20, 2013 - admin

رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي

رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس  راهنمايي ناحيه 2 شهر مشهد در سال تحصيلي 83-1382

مقدمه

مديريت اثربخش احتمالا عامل اصلي در کشورهاي توسعه يافته و مورد نيازترين عامل براي کشورهاي در حال توسعه است.    هر سازماني براي تحقق هدف يا هدفهايي بوجود مي آيد و تمامي کارکردها و وظايفي که براي نقش هاي مختلف در سازمان پيش بيني مي شود به منظور تحقق همين هدفهاست.عصر کنوني دوره شتابنده غير قابل پيش بيني است. سازمانها براي مقابله با تهديدات محيطي و استفاده از فرصت هاي احتمالي ، ناچارند ظرفيت ها و توانمنديهاي دورني خود را بشناسند. نقاط ضعف را ترميم و به تقويت نقاط قوت بپردازند. سازمانها نبايد در انتظار موج باشند ، بلکه بايد خود منبع موج وتحول گردند و در جهت بهبودي خود بکوشند تا بتوانند پاسخ گوي نيازهاي جديد تمدن امروزي باشند.مهمترين عاملي که مي تواند تحقق هدفهاي سازمان را تعيين نمايد اثر بخشي سازماني است که اين اثر بخشي به ميزان زيادتر در گرو اداره موثر سازمان توسط مديران سازمان مي باشد. در هر صورت ميزان اثر بخشي ارتباط مستقيمي با عملکرد مدير دارد و هنگامي که رفتار مدير در جهت تحقق هدفها و نتايج مطلوب باشد مي گوييم اثر بخشي تحقق يافته است. لذا ملاک اثر بخشي معمولا رفتاري است که مورد ارزشيابي قرار مي گيرد.در ميان سازمانهاي اجتماعي مختلف ، مدرسه از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار است و به جهت ماهيت فعاليتها و اهداف آموزش و پرورش ، جامعه توجه و حساسيت خاصي نسبت به مدرسه و نحوه اداره آن نشان مي دهد و همواره فعاليت ها و عملکرد مدرسه را تحت نظارت و ارزشيابي مستقيم قرار مي دهد و در مورد آنها قضاوت مي کند.نظام آموزشي همواره به دنبال يافتن مناسب ترين ملاکهاي گزينش مديران مدارس و ارزشيابي از رفتار آنان بوده است تا از آن طريق با بکارگيري رهبران آموزشي واقعي بتواند معلمان را در انجام هر چه بهتر خدمات آموزش و پرورش ياري دهند.در طول صد سال گذشته بسياري از روانشناسان اين نظريه را پذيرفته اند که انسان داراي نياز به عزت نفس است وارزشيابي شخصي از خويشتن مهمترين عامل موثر در روند رشد رواني است. بنابراين نياز به عزت نفس يا خود ارزشمندي يا احترام به خود از جمله نيازهاي طبيعي انسان است. زماني که نياز به احترام به خود ارضاء شود ، انسان احساس خوشايندي از اعتماد به نفس و خود ارزشمندي ، توانايي ، قابليت ، لياقت، و کفايت پيدا مي کند و وجود خود را در زندگي مفيد و موثر مي داند. ميزان رضايت از خود يا ارزشي که انسان براي خود قائل است ، اهميت بسيار زيادي در رفتار و پويايي دورني فرد دارد و بيشتر صاحب نظران برخورداري از عزت نفس(ارزيابي مثبت از خود) را به عنوان عامل مرکزي و اساسي در سازگاري عاطفي – اجتماعي افراد مي دانند. با اين مقدمه محقق قصد دارد در اين پژوهش عزت نفس و رابطه آن با اثر بخشي مديران را مورد بررسي قرار دهد.


فهرست
چکيده
فصل اول :مقدمه تحقيق
بيان مساله
ضرورت و اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاُي تحقيق
تعرُيف متغيرهاي اصلي تحقيق
فصل دوم: بررسُي مطالعات پيشين
خود
خودپنداره
عزت نفس
عزت نفس و جنسيت
اثر بخشي
نقش مدير در اثر بخشي مدارس
معُيارهاي ارزيابي اثربخشي مديران
ويژگي هاُي مديران اثر بخش

فصل سوم :روش اجراي تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه
روش نمونه گيري
ابزار تحقيق
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها
نتايج مربوط به فرضيه اول
نتايج مربوط به فرضيه دوم
نتايج مربوط به فرضيه سوم
نتايج مربوط به فرضيه چهارم
نتيجه گيري کلي
محدوديت ها
پيشنهادها
منابع فارسي
ضمائم
ضميمه 1: تست آُيزنک
ضميمه 2: پرسشنامه اثربخشي

 

87 صفحه

6000 تومان خريد

پایان نامه مدیریت آموزشی اثربخشی / پایان نامه مدیریت آموزشی / پرسشنامه اثربخشي / تست آُيزنک / خودپنداره / سازگاری / عزت نفس / عزت نفس مدیران / عزت نفس و جنسیت / معُيارهاي ارزيابي اثربخشي مديران / نقش مدير در اثر بخشي مدارس /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *