اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۲ - admin

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

 • چکیده 12
 • فصل اول 13
 • ج) هدف پژوهش: 15
 • د) پرسشهاي پژوهش 15
 • هـ) فرضيه هاي تحقيق : 16
 • و) تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها: 16
 • 1- دولت، که به عنوان متغير مستقل مطرح شده است 16
 • 2- توسعه : 16
 • 1-دولت الکترونيک: 18
 • 2- تجارت الکترونيک : 18
 • 3- بانکداري الکترونيک: 18
 • ز) روش تحقيق و گرداوري داده ها: 19
 • ح) حدود و قلمرو پژوهش: 19
 • ط) موانع، مشکلات و محدوديتهاي تحقيق: 19
 • ي) سازماندهي پژوهش: 19
 • فصل دوم 22
 • چهار چوب نظري 22
 • گفتار اول 23
 • مباحث مفهومي و نظری  توسعه 23
 • الف : مروري  بر مباحث نظري  پيرامون توسعه 23
 • الف-1-: نظريات  توسعه ( رهيافت نوسازي ) 24
 • الف -2- : نظريات  وابستگي ( رهيافت  راديکال) 26
 • ب: مباحث نظري پيرامون دولت و نقش ان در فرايند توسعه 29
 • ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائي 30
 • ب-2- : دولت و روند توسعه  در کشورهای پيرامون 32
 • گفتار سوم 37
 • الف : حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي  دولت در جوامع پيراموني 38
 • ب : تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني 42
 • تضمين  ادغام جوامع  در بازار جهاني 43
 • ج : اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار 44
 • اودائل خصايص اينگونه حکومتها را به شرح  ذيل توصيف مي کند(3) 44
 • د: خاورميانه و الگوي دولت رانتير(2) 45
 • گفتار سوم 49
 • مباحث نظري ومفهومي          اطلاعات وفناوري اطلاعات 49
 • الف : اطلاعات 50
 • الف-1- : ضرورت اطلاعات 51
 • الف-2- : ارزش اطلاعات 51
 • الف-3- : معيار ها ي مفيد بودن اطلاعات 51
 • الف-4- : سازماندهي اطلاعات: 52
 • الف-5- : مشخصات عصر  اطلاعات 53
 • الف-6- : عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها 53
 • ب :  فن اوري اطلاعات 54
 • ب-1- : اجزاء فن اوري اطلاعات 56
 • انواع کامپيوتر ها : 56
 • 1-1-1-: ريز کامپيوتر ها : 56
 • ب-1-1-2- :کامپيوتر هاي متوسط: 57
 • ب-1-1-3- : ابر کامپيوتر ها: 57
 • ب-1-2- : .شبکه هاي ارتباطي: 58
 • ب-1-3- : معلومات خاص 58
 • چ : وظايف فن اوري اطلاعات : 59
 • 2-پردازش(Data processing): 59
 • 4.ذخيره سازي (storage): 60
 • 5.بازيابي(Retrieval) : 60
 • ج-1- : فوايد فن اوري اطلاعات 61
 • 1-سرعت(Speed): 61
 • 3-دقت(precision): 61
 • 4-قابليت اعتماد(Reliability): 61
 • گفتار چهارم 62
 • مقدمه : 63
 • دولت 64
 • تعاريف و مفاهيم دولت الکترونيک 6565
 • فصل سوم 68
 • گفتاراول 69
 • الف : تاريخچه 70
 • الف-2- :  عصر صنعت 71
 • الف-3- : عصر اطلاعات 72
 • الف-4- : عصر مجازي 74
 • گفتار دوم 77
 • الف :  ارتباطات و توسعه 78
 • ب :ارتباطات سلطه بخش يا ارتباطات توسعه بخش 79
 • ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بينانه) 79
 • ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبينانه) 80
 • ب-3- : اينترنت 80
 • ب-3-1- :کارکردهای اينترنت 80
 • ب-3-2- : خدمات اينترنت 81
 • ب-3-3- : اينترنت و توسعه 81
 • ب-3-3-1- : توسعه فرهنگي و اينترنت 82
 • ب-3-3-2- : توسعه اجتماعي و اينترنت 83
 • اثار مثبت :   توسعه اشتغال و کاهش بيکاري 83
 • اثار منفي : 83
 • ب-3-3- : توسعه سياسي و اينترنت 84
 • ب-3-3-4- : توسعه اقتصادي و اينترنت 84
 • گفتار سوم 87
 • الف : توسعة فناوري اطلاعات 88
 • الف-1- :  ابعاد توسعة فناوري اطلاعات 88
 • الف-2- : فناوري اطلاعات ومزيتهاي جديد 90
 • الف-3- :فناوري اطلاعات در ساير کشورها 92
 • گفتار چهارم 95
 • الف : چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران 95
 • الف -1- : چالش هاي فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مديران و توده مردم) 95
 • الف -1-2- : فرهنگ سازي فراگير در جامعه و اموزش احاد مردم 96
 • الف-2- : چالش نيروي انساني اموزش، پژوهش و اشتغال 96
 • الف-3- :  چالشهاي زير ساختي (مخابراتي، تجاري،حقوقي، امنيتي و غيره) 97
 • الف-4- :  بازار، تقاضا و سرمايه گذاري 97
 • الف-4-2- :  ايجاد بازار و تقاضا پيش زمينه توسعه IT 98
 • ب : چالش هاي کشور هاي جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات 98
 • فصل چهارم 102
 • مقدمه 102
 • گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران 104
 • الف:  قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات 108
 • الف-1- : توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در ايران 109
 • الف-3- : توسعه کاربري فناوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تکفادو ) 114
 • ب : نقش دولت در توسعه فن اوري  اطلاعات در ايران 116
 • ب-1- :وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که اهم ان عبارتند از: 119
 • تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مرتبط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به مراجع ذیربط. 120
 • ب-2- : مسائل اساسي توسعه فن اوري اطلاعاتي در ايران 120
 • ب-3- : فايده توسعه فن اوري اطلاعاتي براي ايران 122
 • ب-4- : نگرش نوين به زير ساختهاي توسعه فن اوري اطلاعاتي در ايران 124
 • ب-5- :استراتژي دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد وتوسعه فن اوري اطلاعاتي 125
 • ب-6- :  چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات در ايران 127
 • مديريت فناوري اطلاعات در ايران 128
 • الف :  مديريت فناوري اطلاعات در ايران 129
 • الف-1- :  گروه تشکیلات 131
 • الف-2- :  گروه بودجه 131
 • الف -3- :  گروه توسعه مدیریت ، اموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع 132
 • گفتار  سوم 134
 • مقدمه: 134
 • الف-1- : همکاري با دولت 136
 • ب-1- : اهم فعاليت کميتههاي انجمن: 137
 • ب-1-6- : پايگاه اطلاعرساني انجمن 141
 • فصل پنجم 143
 • گفتار اول 145
 • دولت الکترونيک 145
 • الف : دولت الکترونيک 145
 • الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک عبارتنداز 145
 • الف-2- : اهداف دولت الکترونيک 148
 • الف-3- :الزامات دولت الکترونيک (1و2) 151
 • 1. وجود   يک مدخل  ورودي يگانه 151
 • الف-4- : پيشنيازهاي دولت الکترونيکي 154
 • الف-5- : ساختار دولت الکترونيکي 155
 • کانال هاي ارائه  خدمات  در اين بخش  تعريف مي شوند . 155
 • الف-6- : کاربردها و رويکردهاي دولت الکترونيکي 157
 • تلف دولت الکترونيکي  در تعدادي از کشورها 159
 • ب : جنبه هاي مختلف  دولت الکترونيکي 160
 • ب-1- : دولت الکترونيکي  از ديد  شهروندان 163
 • ب-2- : دولت الکترونيکي از ديد بخش دادو ستد 168
 • ب-3- : دولت الکترونيکي از ديد دولت 169
 • ج :  مدلهاي ارزيابي دولت الکترونيکي 171
 • ج-1- : مدلي براي ارزيابي دولت الکترونيک در کشورها 174
 • 1- زيرساختهاي ملي 175
 • ج-2- : مدلهاي پياده سازي دولت الکترونيک 175
 • نتايج پژوهشها 177
 • ج-3- : مدلهاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتن براي  پياده سازي دولت الکترونيک 177
 • د : مراحل پياده سازي دولت الکترونيکي 182
 • 2- ارتباطات دو طرفه : 183
 • 4-تبادل و خدمات يکپارچه: 184
 • د-1- : پيادهسازي موفق دولت الکترونيک شامل جنبههاي زير است 184
 • ه : معايب و چالش هاي استقرار دولت  الکترو نيک 184
 • گفتار دوم 187
 • دولت الکترونيکي درايران 187
 • الف-1- :چشم انداز دولت الکترونيکي درايران 187
 • الف-2- :نياز هاي کشور درزمينه پياده سازي دولت الکترونيکي در ايران 188
 • الف-3- :اهداف دولت الکترونيکي درايران 188
 • الف-4- : راهبرد هاي پياده سازي دولت الکترونيکي درايران 189
 • گفتار سوم 196
 • تحقق دولت الکترونيکي در ايران 196
 • الف : اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي 197
 • ب : اتوماسيون فعاليتهاي عمومي 197
 • ج : فراگيرنمودن بهرهگيري از شماره ملي و کد پستي 198
 • د : سازکارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه 199
 • ه : اموزش کارکنان دولت در زمينه فن اوري اطلاعات 200
 • ايجاد امکانات و تسهيلات زيربنايي 201
 • فراهم نمودن زيربناي حقوقي 201
 • فصل ششم 203
 • تجارت الکترونيک،بانکداري الکترونيک،نشرالکترونيک 203
 • گفتار اول 204
 • تجارت الکترونيکي 204
 • الف :  تجارت الکترونيکي چيست؟ 205
 • الف-1- : قدمت تجارت الکترونيکي 206
 • الف-2- : تجارت الکترونيکي در جهان امروز 206
 • ب : مزاياي استفاده از تجارت الکترونيکي 207
 • ب-1- :  بستر مناسب اطلاعاتي و ارتباطي 207
 • ب-2- :حذف نسبي واسطه ها 207
 • ب-3- : افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهاي جديد براي توليد کنندگان 207
 • ب-4- : سفارشي کردن محصولات و خدمات پشتيباني قوي 208
 • ب-5- :  پيدايش مؤسسات اقتصادي نوپا و  رقابت سراسري 209
 • الف-1- : مدل B2B 211
 • الف-2- : مدلهاي B2C وC2B 212
 • الف-3- :  مدل C2C 213
 • الف-4- :  مدلهاي در ارتباط با دولت 213
 • ب : منظر تجارت الکترونيکي 215
 • ب-1- : حجم مبادلات الکترونيکي و سرعت گسترش ان 216
 • ب-2- : گريزناپذير بودن تجارت الکترونيکي 217
 • ب-3- : تجريه کشورها در زمينه سياست تجارت الکترونيکي 218
 • ب-3-1- : اتحاديه اروپايي 218
 • ب-3-2- : کشورهاي اسه ان 218
 • ج-1- :  منافع 219
 • ج-2- : هزينهها 220
 • د : موانع و چالشها راه اندازي و گسترش تجارت الکترونيکي در کشور 221
 • ه : رويکرد دولت جمهوري اسلامي ايران تجارت الکترونيکي 221
 • گفتار سوم 223
 • الف :   بانکداري الکترونيک 224
 •  ب : بانکداري الکترونيک در ايران 225
 • ب-1- : لزوم ايجاد اتوماسيون بانکي در ايران 225
 • ب-2- : اهداف اتوماسيون بانکي در ايران 226
 • ب-3- : اتوماسيون جامع بانکي در ايران 226
 • ج : مرکز شتاب 228
 • ج-1- : وظايف سيستم شتاب 229
 • ج-2- : شکلگيري شبکه شتاب از اغاز تا امروز 229
 • ج-3- : مزاياي شبکه شتاب 230
 • ج-4- : شتاب از زبان امار 230
 • د : نشر الکترونيکي 231
 • نتیجه گیری 236

250 صفحه

پایان نامه روابط بین الملل اتوماسیون بانکی / الگوی رانتیر / بانکداری الکترونیک / پایان نامه / پایان نامه دولت الکترونیک / پایان نامه نقش دولت در توسعه فن آوری اطلاعات / پروژه / دولت الکترونیک / دولت+فن آوری اطلاعات / روابط بین الملل / روش تحقیق / سیستم شتاب / مقاله / نقش دولت در فن آوری اطلاعات /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *