اسفند ۱۰, ۱۳۹۱ - admin

بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکتهای تولیدی و صنعتی

مقدمه
عموماً اطلاعات مورد نياز هر يك از گروهاي فوق توسط بخشهايي از حسابداري تهيه و تنظيم مي‌شود مثلاً حسابداري مديريت  وظيفه تعيين و تنظيم اطلاعات درون سازماني را عهده‌دار بوده كه عمدة اطلاعات برآمده از حسابداري مديريت داراي ويژگيهاي زير مي‌باشد:
1- گزارشهاي مربوط به حسابداري مديريت براي مقاصد خاص، تصميمات معين و يا وضعيتهاي ويژه بوده كه اين اطلاعات عمدتاً به صورت غيرروتين   و ساخت ناپافته تنظيم مي‌گردد.
2- گزارشات حسابداري مديريتي، بست به سطحي از هرم مديريت يا سطوح برخوردارنده از اطلاعات كه بدان گزارش مي‌شود، به صورت تفصيلي ارائه مي‌گردد.
3- تعداد و دوره تهيه گزارشات درون سازماني در يك دوره ممكن است زياد باشد.
4- با عنايت به مراجعي كه اطلاعات مديريت بمنظور تصميم‌گيري آنها تهيه مي‌شود، ممكن تبعيت از اصول و روشهاي حسابداري در اولويت ثانويه قرار گرفته و عامل اصلي تدوين اطلاعات فايده‌مندي آن در تصميم‌گيري و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصميم مي‌باشد.
نمونه‌هايي از موارد كاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهاي درون سازماني شامل: برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي، كنترل، قيمتهاي خريد و فروش، مديريت موجوديها، مديريت وجه نقد و بودجه بندي‌هاي جاري و سرمايه‌اي مي‌باشد.
3- اهداف صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري
اهداف اصلي صورتهاي مالي ارائه اطلاعات فشرده و شكل يافته درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و گردش وجوه نقد يك واحد تجاري بوده كه بر طيفي گسترده از استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد.  صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري برآمده از سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري همچنين نتايج وظيفه مباشرت مديريت يا حساب دهي آنها در قبال منابعي كه در اختيارشان قرار گرفته است را منعكس مي‌نمايد. استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهاي مالي بمنظور اتخاذ تصميمات اقتصادي، غالباً  خواهان ارزيابي وظيفه مباشرت يا حساب دهي مديريت ميباشند. تصميمات اقتصادي مزبور به عنوان نمونه شامل مواردي از قبيل فروش يا حفظ سرمايه‌گذاري در واحد يا واحدهاي تجاري و انتصاب مجدد يا جايگزين نمودن مديران جديد مي‌باشد.  بديهي است بدليل اينكه اطلاعات و صورتهاي مالي عمدتاً بيانگر اثرات مالي رويدادهاي گذشته بوده و الزاماً در برگيرنده اطلاعات كيفي و غيرمالي نمي‌باشد. لذا برآورنده تمامي نيازهاي اطلاعات طيف گسترده استفاده‌كنندگان از آن اطلاعات نبوده با اينحال صورتهاي مالي نيازهاي اطلاعاتي مشترك اغلب استفاده‌كنندگان را رفع مي‌نمايد.
4- اهداف گزارشگري مالي
با عنايت به آنچه كه در قسمت اهداف گزارشگري مديريت به شكل اجمالي بيان گرديد، بيان اثرات اقتصادي رويدادها و عمليات مؤثر بر وضعيت و عملكرد مؤسسات و سازمانها براي اشخاص خارج از مؤسسه ذينفع و يا ذيصلاح به دريافت اطلاعات مذكور بمنظور كمك در اخذ تصميمات مالي مي‌باشند، مي‌‌تواند به عنوان هدف اصل گزارشگري مالي بيان گردد. چارچوبها و ابزار اصلي انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهاي مالي بوده كه اساساً در جهت دستيابي به اهداف بشرح زير مي‌باشد:
1- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم نمايد كه براي سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلي و بالقوه و ساير استفاده‌كنندگان در تصميم‌گيريهاي سرمايه‌گذاري، اعطاي اعتبار و ساير تصميمات مشابه مفيد واقع شود.
2- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم نمايد كه سرمايه‌گذاران، اعتباردهندگان و سايرين را در ارزيابي امكان دسترسي به ميزان وجوه نقد و نيز ارزيابي زماني‌بندي و ابهام در مورد چشم انداز آتي جريان ورد وجوه نقد به واحد تجاري كمك نمايد بدين خاطر كه برآورد فوق به شدت به دورنماي نقدينگي آتي واحد تجاري بستگي دارد.
3- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را در مورد منابع اقتصادي واحد تجاري، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رويدادها، فعاليتها و شرايطي كه منابع و حقوق مزبور را تغيير مي دهد، ارائه كند.
4- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي در مورد عملكرد واحد تجاري كه از طريق اندازه‌گيري سود  خالص و اجزاي تشكيل دهنده آن بر مبناي فرض تعهدي مشخص مي‌شود ارائه دهد.
5- گزارشگري مالي چگونگي تأمين و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت ديون، توزيع سود سهام و ساير موارد توزيع منابع واحد تجاري بين صاحبان سهام و عوامل ديگري كه ممكن است بر نقدينگي يا توانايي واحد تجاري در ايفاي به موقع تعهداتش تأثير گذارد را افشاء نمايد.
6- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي در مورد نتايج حاصل از نظارت مديران بر منابع واحد تجاري در ايفاي مسئوليتهايي كه در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.
اهداف پيش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگري مالي بدان دليل كه با چارچوب و ابزار صورتهاي ملي دست يافتني مي‌نمايد، در اين خصوص ايجاب مي‌كند تا مجموعه‌اي از صورتهاي مالي به طور جداگانه و نيز در مجموع در دستيابي به اهداف حسابداري داراي نقش و نمايد مي باشند. بديهي است در شرايطي اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اين قابليت را خواهند يافت كه به نحو اصولي و به روشهاي درست تهيه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان از صورتهاي مالي، اطلاعات لازم را به منظور تجزيه و تحليل هاي اقتصادي در سطح كلان را دارا باشد.
فهرست
 • مقدمه 4
 • 3- اهداف صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري 5
 • 4- اهداف گزارشگري مالي 6
 • 5- تاريخچه حسابداري براي ارزشهاي جاري 8
 • 1-5 پول، ابزار اندازه‌گيري و سنجش 8
 • 2-5- تاريخچه حسابداري ارزشهاي جاري 11
 • 3-5- تاريخچه حسابداري تغيير قيمتها در انگلستان 12
 • 5-5- حسابداري تغيير قيمتها در استراليا و كانادا: 28
 • 6-5- هدفهاي حسابداري در بكارگيري شيوه‌ها و تدابير جايگزين: 30
 • 6- تدابير حسابداري 35
 • 7- سود، تعريف و مفاهيم 37
 • 8- سود حسابداري 39
 • 9- تاريخچه و مفهوم اقتصادي سود 40
 • 1-9- سود لذت روحي 40
 • 10- مفهوم حفظ يا نگهداشت سرمايه 42
 • 11- انواع مفاهيم نگهداشت سرمايه: 43
 • 1-11- مفهوم نگهداشت سرمايه فيزيكي: 45
 • 2-11- رابطه نگهداشت سرمايه و بازده سرمايه و برگشت سرمايه 45
 • 12- ارزش گذاري در حسابداري 47
 • 13- تجزيه و تحليل روشها و تدابير حسابداري در شرايط تورمي 48
 • 1-13- حسابداري قيمتهاي تاريخي تعديل شده با استفاده از شاخص عمومي قيمتها (HC/CD) 48
 • 1-1-13- اقلام پولي و اقلام غيرپولي 48
 • شرايط اقتصادي 50
 • رابطه دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي 50
 • 2-1-13- تعديل و ارائه مجدد بر حسب واحد پول ثابت: 51
 • مثال: 53
 • 2-13- حسابداري به ارزشهاي جاري (CC/ND): 55
 • 1-3- استفاده از شاخصها 57
 • 2-3- قيمت گذاري مستقيم 57
 • 2-2-3- استفاده از فهرست بهاي فروشندگان 57
 • 1-3-13- اقلام پولي و سود يا زيان قدرت خريد 60
 • طبقه‌بندي اقلام پولي و غير پولي 63
 • 6-13- حسابداري تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت (Revalution of Accounting) 74
 • 1-6-13- تجديد ارزيابي دارايي‌هاي، تعريف، اهداف 74
 • 2-6-13- دارايي‌هاي قابل تجديد ارزيابي: 78
 • 3-6-13- ارزيابيان و ويژگيهاي آنان: 79
 • 5-6-13- چگونگي محاسبه و ثبت مازاد تجديد ارزيابي 81
 • 6-6-13- استهلاك، فروش و كنارگذاري دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده 83
 • 7-6-13- تجديد ارزيابي مجدد 84
 • ارزيابي تدابير حسابداري و تجزيه و تحليل تطبيقي 86
 • 1- مقدمه : 86
 • 2- حسابداري قدرت خردي جاري (CURRENT PURCHASIN POWER ACCUNTING ) 87
 • 1-2- روش مورد عمل 88
 • 2-2- سود يا زيان اقلام پولي- در عمل 92
 • 3-2- سود يا زيان اقلام پولي- از نقطه نظر تئوري 96
 • 3- مشكلات نظام حسابداري قدرت خريد جاري 97
 • ماهيت صورت مكمل 98
 • 4- حسابداري بهاي تمم شده جاري بر اساس گزارش آقاي سنديلند 98
 • CURRENT COST ACCOUNTING (CCA) 98
 • 1-4- مفاهيم بنيادي 99
 • سود تحقق يافته 100
 • 2-4- روش مورد عمل 101
 • 4-4- مقايسه حسابداري قدرت خريد جاري و بهاي تمام شده جاري 107
 • 5- حسابداري بهاي تمام شده جاري (منتهي به پيش نويس استاندارد شماره 18 در انگلستان) 108
 • 1-5- مفاهيم بنيادي 109
 • 2-5- روش مورد عمل 109
 • ضمائم و پيوستها 184
 • پرسشنامه: 185
 • استاندارد بين المللي حسابداري شماره 15
191 صفحه

پایان نامه حسابداری استاندارد بين المللي حسابداري / پروژه حسابداری / تجدید ارزیابی / تجدید ارزیابی شرکت ها / تحقیق حسابداری / سود حسابداري / صورتهاي مالي / عملکرد شرکت / مشكلات نظام حسابداري /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *