خرداد ۲۵, ۱۳۹۲ - admin

بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌ دوره‌ای

کليات
1. هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در ارتباط ‌با مسئوليتهاي حرفه‌اي حسابرس و شكل و محتواي گزارش وي در مواردي ‌است كه بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای‌ صاحبكار حسابرسي را به ‌عهده مي‌گيرد. استفاده از اصطلاح ” حسابرس“ در اين بخش به معناي انجام حسابرسي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي نيست، بلکه به اين دليل است كه بررسي اجمالي اين اطلاعات توسط حسابرس مستقل صورتهاي مالي واحد تجاري انجام مي‌شود.
2. منظور از اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای در اين بخش، اطلاعاتي است كه طبق استانداردهاي حسابداري تهيه و ارائه مي‌شود و دربرگيرنده مجموعه كامل يا فشرده صورتهاي مالي براي دوره‌اي كوتاه‌تر از سال مالي واحد تجاري است.
3. حسابرس  بايد بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای را طبق الزامات اين بخش انجام ‌دهد. حسابرس با انجام حسابرسي صورتهاي مالي سالانه، از واحد تجاري و محيط آن (شامل كنترلهاي داخلي) شناختي كافي كسب مي‌كند. در مواردي كه حسابرس به بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای مي‌پردازد، با انجام پرس‌وجو در جريان بررسي اجمالي، اين شناخت را به روز مي‌کند. اين امر در تشخيص پرس‌وجوهاي لازم و تعيين روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي قابل اجرا به حسابرس ياري مي‌رساند. چنانچه حسابرس ديگري غير از حسابرس واحد تجاري براي بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای تعيين شود، بررسي اجمالي را طبق بخش 91  استانداردهاي حسابرسي، بررسي اجمالي صورتهاي مالي انجام مي‌دهد. از آنجا كه شناخت اين حسابرس از واحد تجاري و محيط آن (شامل كنترلهاي داخلي) معمولاً به اندازه شناخت حسابرس واحد تجاري نيست، لازم است براي دستيابي به اهداف بررسي اجمالي، پرس و جوها و روشهاي متفاوتي را انجام دهد.
اصول كلي حاكم بر بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای
4. حسابرس بايد الزامات اخلاقي مرتبط با حسابرسي صورتهاي مالي سالانه واحد تجاري را رعايت كند. اين الزامات، حاكم بر مسئوليتهاي حرفه‌اي حسابرس در زمينه‌هاي استقلال، درستكاري، بي‌طرفي، صلاحيت و مراقبت حرفه‌اي، رازداري، رفتارحرفه‌اي و استانداردهاي فني ‌است.
5. حسابرس بايد روشهاي كنترل كيفيت را متناسب با هر کار بررسي اجمالي اجرا كند. عناصر كنترل كيفيت مرتبط ‌با بررسي اجمالي شامل مسئوليتهاي مديريت کار درقبال كيفيت بررسي اجمالي، الزامات اخلاقي، پذيرش يا تداوم كار، تعيين گروه كاري، انجام كار و نظارت برآن است.
6. حسابرس بايد بررسي اجمالي را با نگرش ترديد حرفه‌اي برنامه ريزي و اجرا كند و احتمال وجود شرايطي را كه ممكن است موجب تعديلي بااهميت در اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای (براي انطباق آن، از تمام جنبه هاي بااهميت، با استانداردهاي حسابداري) گردد، در نظر داشته باشد. نگرش ترديد حرفه‌اي به اين معناست كه حسابرس با ذهني پرسشگر، ارزيابي منتقدانه‌اي از اعتبار شواهد كسب شده به عمل مي‌آورد و نسبت به شواهدي كه قابليت اعتماد مستندات يا تأييديه‌هاي مديريت واحد تجاري را نقض يا نسبت به آنها ترديد ايجاد مي‌كند، هشيار است.
هدف بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای
7. هدف بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای، اين است كه حسابرس بتواند براساس بررسي اجمالي، نتيجه‌گيري خود را در اين باره بيان کند که آيا با مورد يا مواردي حاكي از عدم تهيه اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، برخورد کرده است يا خير. در مواردي كه اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای به گونه‌اي بااهميت تحريف شده است، حسابرس براي كاهش خطر بيان نتيجه‌گيري نامناسب به سطحي متوسط، پرس‌وجو به عمل مي‌آورد، روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي را اجرا مي‌كند.
8. هدف بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای با هدف حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي تفاوتي عمده دارد. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای مبنايي را براي اظهارنظر درباره مطلوبيت ارائه اطلاعات مالي، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، فراهم نمي‌كند.
9. بررسي اجمالي، در مقايسه با حسابرسي، براي كسب اطمينان معقول از نبود تحريف بااهميت در اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای طراحي نمي‌شود. بررسي اجمالي شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و اجراي روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. بررسي اجمالي ممكن است توجه حسابرس را به نكات عمده مؤثر بر اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای جلب كند، اما تمام شواهدي را که براي يک کار حسابرسي لازم است، فراهم نمي‌كند…..
 • فهرست مطالب
 • عنوان……………………………………………..صفحه
 • كليات 1
 • اصول كلي حاكم بر بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای 2
 • هدف بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای 2
 • توافق درباره شرايط كار 3
 • روشهاي بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای 4
 • كسب شناخت از واحد تجاري و محيط آن، شامل كنترلهاي داخلي 4
 • پرس و جو، روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي 7
 • 21. حسابرس معمولاً روشهايی را اجرا مي‌كند: 8
 • ارزيابي تحريفها 12
 • تأييديه مديريت 13
 • مسئوليت حسابرس درباره اطلاعات همراه 14
 • گزارشگري ماهيت، ميزان و نتايج بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای 17
 • انحراف از استانداردهای حسابداری 18
 • محدوديت در دامنه بررسي اجمالي 19
 • تداوم فعاليت و ابهامهاي عمده 21
 • ساير ملاحظات 22
 • مستندسازی 23
 • تاريخ اجرا 24
 • پيوست‌ 1 25
 • نمونه‌ قرارداد 25
 • طرفين و موضوع قرارداد 25
 • تعهدات‌ حسابرس‌ 26
 • تعهدات‌ واحد مورد بررسي‌ 26
 • حـق‌الـزحمـه‌ 27
 • سـايـر مـوارد 27
 • پيوست 2 29
 • پيوست 3 31
 • نمونه تأييديه مديريت 31
 • نمونه بند مقدمه: 31
 • پيوست 4 35
 • نمونههايی از گزارش بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای 35
 • بند مقدمه 35
 • بند دامنه بررسي اجمالي 35
 • بند نتيجه‌گيري 35
 • گزارش بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای 37
 • بند مقدمه 37
 • بند دامنه بررسي اجمالي 37
 • بند نتيجه‌گيري 37
 • پيوست 5 39
 • نمونههايی از گزارش بررسي اجمالي با نتيجه‌گيري مشروط به دليل انحراف از استانداردهای حسابداری 39
 • بند مقدمه 39
 • بند دامنه بررسي اجمالي 39
 • بند مبناي نتيجه‌گيري مشروط 40
 • بند نتيجه‌ گيري مشروط 40
 • گزارش بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای 41
 • بند مقدمه 41
 • بند دامنه بررسي اجمالي 41
 • بند مبناي نتيجه‌گيري مشروط 41
 • بند نتيجه‌گيري مشروط 42
 • پيوست 6 43
 • نمونههايی از گزارش بررسي اجمالي با نتيجه‌گيري مشروط به دليل محدوديت در دامنه بررسي اجمالي كه توسط مديريت تحميل نشده است 43
 • گزارش بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي 43
 • بند مقدمه 43
 • بند دامنه بررسي اجمالي 43
 • بند مبناي نتيجه‌گيري مشروط 44
 • بند نتيجه‌گيري مشروط 44
 • گزارش بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای 45
 • بند مقدمه 45
 • بند دامنه بررسي اجمالي 45
 • بند مبناي نتيجه‌گيري مشروط 45
 • بند نتيجه‌گيري مشروط 46
 • پيوست 7 47
 • نمونههايی از گزارش بررسي اجمالي با نتيجه‌گيري مردود به دليل انحراف از استانداردهای حسابداری 47
 • گزارش بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي 47
 • بند مقدمه 47
 • بند دامنه بررسي اجمالي 47
 • بند مبناي نتيجه‌گيري مردود 48
 • بند نتيجه‌گيري مردود 48
 • گزارش بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای 49
 • بند مقدمه 49
 • بند دامنه بررسي اجمالي 49
 • بند مبناي نتيجه‌گيري مردود 49
 • بند نتيجه‌گيري مردود 50

 

پایان نامه اقتصاد / پایان نامه حسابداری اطلاعات مالی شرکت / اطلاعات مالی میان دوره ای / پایان نامه مالی / پروژه اطلاعات مالی / تحقیق رشته حسابداری / گزارش مالی میان دوره ای /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *