, , , ,

بررسی تاثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

 

بيان مسأله
نيروي انساني كمياب ترين و گرانقيمت‌ترين سرمايه هر سازماني به حساب مي آيد. نيروي كار مقدم بر سرمايه و مستقل از آن است. داشتن شغل براي تأمين معيشت زندگي از ضروريات زندگي است و امدادگران نيز از اين قاعده مستثني نيستند. هرچند كه انسان در پي رسيدن به شغلي است كه آرزوي آن را داشته لكن بسياري از افراد به شغل موردنظر خود دست نمي يابند و ناگزير در ساير مشاغل فعاليت مي كنند. مديران نيز بايستي توجه داشته باشند كه برخوردي را كه با ساير منابع مادي و شي‌اي سازماني دارند نمي توانند با منابع انساني داشته باشند زيرا كه انسان موجودي با شعور و با احساساتي پيچيده است و اعتقادات و باورها، ارزشها بر عملكردش تأثيرگذار است.
اهداف پژوهش:
شناسايي، مهم  ترين عوامل ايجاد كننده رضايت شغلي در بين اعضاي جامعه مورد بررسي، ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت مديريت صحيح بر رضايت شغلي در سازمان با توجه به نتايج حاصل از تحقيق.
روش شناسايي پژوهش:
پژوهش حاضر ازنوع كاربردي است وروش آن توصيفي است وبراي جمع آوري اطلاعات ازابزارپرسشنامه استفاده شده است.
جامعه آماري و نمونه گيري:
جامعه آماري، كاركنان معاونت اداري و مالي كميته امداد امام خميني (ره) دفترمركزي است كه تعداد آنها حدودا 84نفرمي باشد.
نتيجه گيري وپيشنهادات:
با تأييد سؤالات وفرضيه‌‌هاي تحقيق، نتيجه مي‌گيريم  كه : ميزان حقوق ومزايا، پاداش هاي پرداختي، برخورداري ازامكانات رفاهي، داشتن وسايل ودسترسي به ملزومات اداري، وضعيت فيزيكي محل كار، ارتباط دوستانه با همكاران، ارتباط آسان با مسؤول مستقيم ومديران ارشد، رعايت عدالت وبرابري ازسوي مسؤولين ، شركت دادن درتصميمات مربوط به واحدشغلي، داشتن امنيت شغلي، گرفتن ترفيع ورسيدن به مقامات بالاتر، معنويت وجذابيت دركار، دستيابي به مهارت وخلاقيت هاي فردي ورسيدن به رشد فكري، تصميم گيري راحت وبي دغدغه درانجام وظايف وبهادادن مديران به تلاشها وكوششهاي كاركنان مي‌‍تواند دررضايت شغلي آنان اهميت بسزايي داشته باشد.
باتوجه به نتايج تحقيق، مي‌توان پيشنهادهايي را عنوان كرد كه تدابيرو سياست‌‌هاي مالي مناسب تربه منظوررفع نيازهاي مالي وتصميم‌گيري هاي اساسي درشغل خود وايجاد فضاي كاري مناسب ودادن امنيت شغلي را مي‌توان به عنوان پيشنهادهاي اين تحقيق عنوان كرد.
 • فهرست مطالب
 • عنوان
 • فصل اول: طرح تحقيق
 • 1-1 مقدمه 2
 • 2-1 اهميت و ضرورت تحقيق 5
 • 3-1 بيان مسأله 6
 • 4-1 اهداف تحقيق 8
 • فصل دوم: ادبيات تحقيق
 • 1-2 مقدمه 11
 • 2-2 پيشينه تحقيق 11
 • بخش اول: مباحث نظري 39
 • قسمت اول: تاريخچه ماهيت و ضرورت فشارهاي عصبي و رواني 39
 • الف: تاريخچه مطالعات مربوط به فشارهاي عصبي و رواني 39
 • ب: استرس و نگرش هاي مربوط به آن 41
 • ج: ماهيت فشارهاي عصبي  – رواني 43
 • د: ضرورت مطالعه فشارهاي عصبي و رواني 45
 • قسمت دوم: عوامل ايجاد كننده فشارهاي عصبي و رواني 46
 • الف: عدم اطمينان و فقدان كنترل 49
 • ب: سنگيني و سبك كار 50
 • ج: عدم امنيت شغلي 50
 • د: ارزيابي عملكرد 51
 • قسمت سوم: پيامدهاي فشارهاي عصبي و رواني 57
 • الف: علائم فيزيولوژيكي جسماني 57
 • ب: علائم رواني 57
 • ج: علائم رفتاري 57
 • – پيامدهاي سازماني فشارهاي عصبي و رواني 58
 • قسمت چهارم: مديريت فشارهاي عصبي و رواني 59
 • الف: مديريت بر استرس در سطح فردي 59
 • ب: مديريت بر استرس در سطح سازماني 60
 • قسمت پنجم: رضايت شغلي 64
 • الف: تعريف رضايت شغلي 64
 • ب: روش هاي اندازه گيري و رضايت شغلي 65
 • ج: نظريه هاي رضايت شغلي 66
 • د: عوامل ايجاد كننده رضايت شغلي 67
 • هـ : پيامدهاي رضايت شغلي 68
 • بخش دوم: تاريخچه، اهداف و وظايف كميته امداد امام خميني (ره) 70
 • 1- تاريخچه: 70
 • 2- اركان كميته امداد امام خميني (ره) 72
 • 3- اهداف وظايف 73
 • 4- فعاليت هاي عمده 75
 • فصل سوم: روش تحقيق
 • 1-3 روش تحقيق 78
 • 2-3 جامعه آماري 78
 • 3-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري 78
 • 4-3 ابزار سنجش متغيرها 78
 • 5-3 روايي پرسشنامه ها 79
 • 6-3 روشهاي جمع آوري اطلاعات 79
 • 7-3 روشهاي آماري و تحليل داده هاي تحقيق 79
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق
 • تجزيه و تحليل اطلاعات 80
 • فصل پنجم: بحث و تفسير نتايج پژوهش
 • 1-5 نتايج مربوط به جداول توصيفي (تك بعدي) 113
 • 2-5 نتايج مربوط به جداول تحليلي (دوبعدي) 117
 • 3-5 مشكلات و محدوديت هاي تحقيقي 119
 • 4-5 پيشنهادات 120
 • – فهرست منابع 122
 • – فهرست مجلات و پايان نامه ها 124
 • – پيوست ها125

135 صفحه

1 پاسخ
 1. علی حاجی
  علی حاجی می گوید:

  با سلام و عرض ارادت..سوالی که برام پیش آمد اینست که چرا جامعه آماری را از بین کارکنان معاونت مالی و اداری انتخاب نمودید با علم به این مورد که کارکنان این معاونت معمولا” از بهترین و بالاترین امتیازات دستگاهها برخوردار میباشند ..لذا جهت حذف این متغیر مداخله گر لازم بود نمونه را از کلیه پرسنل انتخاب میگردید..متشکر

  پاسخ دادن

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *