می 9, 2013 - admin

حسابداری و کنترل های مالی دولتی

حساب مستقل تملك دارايي هاي سرمايه اي
شرح عمليات حسابداري :
1- هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفكيك پروژه و رديف متفرقه
اعتبار مصوب ××
دستگاه اجرائي××
2- پس از ابلاغ تخصيص در هر نوبت :
تخصيص اعتبار ××
اعتبار مصوب ××
3- هنگام صدور درخواست وجه براي دريافت تنخواه گردان حسابداري از خزانه :
درخواست وجه ××
تنخواه گران حسابداري ××
4- پس از دريافت اعلاميه واريز وجه به حساب بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي :
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
درخواست وجه ××
5- با اخذ ضمانتنامه يا ساير وثيقه هاي مورد قبول مربوط به شركت نمودن در مناقصه تاديه پيش پرداخت :
حساب تضمينات ××
طرف حساب تضمينات ××
6- هنگام تامين اعتبار جهت كنترل اعتبارات در قبال هر گونه ايجاد تعهد:
تامين اعتبار ××
ذخيره تامين اعتبار ××
7- پس از انعقاد قرار داد ساخت يا ايجاد دارائي سرمايه اي يا خريد اموال منقول سرمايه اي :
كنترل قرار دادها ××
طرف حساب كنترل قراردادها ××
8- هنگام پرداختهاي غير قطعي به افراد طرف قرارداد و عاملين ذيحساب :
تنخواه گردان پرداخت ××
پيش پرداخت سالجاري ××
علي الحساب سالجاري ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
9- تامين اعتبار هنگام خريد موجودي جنسي :
تامين اعتبار ××
ذخيره تامين اعتبار ××
10- هنگام خريد موجودي جنسي براي هر يك از طرحها :
حساب موجودي جنسي كالا ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
11- هنگام تحويل موجودي جنسي ‏، مصالح ، به پيمانكار بطور مستقيم يا از محل موجودي جنسي :
پيش پرداخت موجودي جنسي ××
موجودي جنسي كالا ××
12- پس از خريد وسايل و كالا كه مستقيماً قابل بهره برداري در دستگاه دولتي مي باشد به شرط اينكه عمر آن بيش از يكسال باشد از حساب موجودي جنسي و كالا به حساب دارائي ثابت و حساب معين مربوطه منظور شود .
دارائي ثابت ××
موجودي جنسي و كالا ××
13- در صورتيكه دارائي ثابت در سالجاري ايجاد شده باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره بردار ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت عبارتست از :
دستگاه اجرائي ××
دارائي ثابت ××
14- در صورتيكه دارائي ثابت در سنوات قبل ايجاد  شده باشد و در سالهاي آتي ادامه داشته باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره برداري ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي  ثابت عبارتست از :
الف) ثبت افتتاحيه :
دارائي ثابت ××
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
ب) ثبت حذفي :
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
دارائي ثابت ××
نكته : تا پايان سال مالي ثبتي زده نمي شود مي بايست در ابتداي سال بعد ابتدا ثبت افتتاحيه  زده شود سپس ثبت حذفي اعمال گردد .
15- هنگام دريافت دارائي ثابت احداث شده از دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت مذبور ( دستگاه مجري ) ثبت در دستگاه بهره بردار ( گيرنده دارائي ثابت )
دارائي ثابت ××
حساب اموال دولت ( دستگاه اجراي واگذاركننده) ××
16- هنگام انعكاس دارائيهاي در جريان ساخت يا ايجاد سنوات قبل ادامه دار از سالهاي قبل براساس اقدام مندرج در آخرين صورت وضعيت واصله به ذيحسابي با توجه به 5% سهم بيمه كارفرما :
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
17- هنگام به اتمام رسيدن طرح تملك دارائي سرمايه اي و تحويل قطعي پس از تسويه و واريز پرداختهاي غير قطعي اعم از جاري سنواتي ‏، حسب مورد تا زمان تحويل به دستگاه اجرايي بهره بردار :

دارائي ثابت ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سالجاري ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد ساير منابع ××
18- هنگام دريافت و احتساب صورت وضعيت اقلم استفاده شده موجودي جنسي و كالا .
حساب دارائي در جريان ساخت يا ايجاد حسابي است قابل انتقال به سال بعد كه به جاي هزينه طرحهاي عمراني ، هزينه رديف عمومي و هزينه رديف متفرقه قرار گرفته است .
نكته :
چنانچه اعتبار از محل رديفهاي متفرقه تملك دارائيهاي سرمايه اي به اعتبار طرح مربوط اضافه شده باشد و دارائي شماره طرح مرتبط و فصول سرمايه گذاري باشد در دفاتر و حسابها تحت عنوان طرح مريوط منعكس مي شود و چنانچه فاقد شماره طرح و منحصراً رديف متفرقه فصول سرمايه گذاري باشد ارقاق در حساب اعتبارات مصوب و ساير  سر فصل حسابها و همچنين حساب معين بر حسب رديف متفرقه و فصول سرمايه گذاري نگهداري مي گردد .
ضمناً : عنوان اعتبارات هزينه هاي متفرقه و ساير رديفهاي مربوطه ، به اعتبارات متفرقه تملك دارائيهاي سرمايه اي اصلاح گرديده است .
الف)
دارائي هاي در جريان ساخت يا ايجاد ××
پيش پرداخت موجودي جنسي و كالا ××
پيش پرداخت سالجاري ××
علي الحساب سالجاري ××
تعهدات پرداختي ××
ب)
ذخيره تامين اعتبار ××
تامين اعتبار ××
ج)
طرف حساب كنترل قرار دادها ××
حساب كنترل قراردادها ××
د)
طرف حساب تضمينات ××
حساب تضمينات ××
19-هنگام انجام پرداخت به پيمانكار پس از كسر كسور متعلقه :
الف)
تعهدات پرداختي ××
سپرده دريافتي ××
كثور وصولي ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
ب)
بانك دريافت وجوه سپرده ××
كسور ارسالي ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
20- هنگام دريافت اسناد و مدارك دارائي در جريان ساخت يا ايجاد از عامل ذيحساب :
اسناد وصولي از عامل ذيحساب ××
تنخواه گردان پرداخت ××
21-
الف)
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد ××
اسناد وصولي از عامل ذيحساب ××
22- معادل تنخواه گردان پرداخت واريزي در صورت لزوم ، مجددا وجه در اختيار عامل ذيحساب قرار مي گيرد .
الف )
تامين اعتبار ××
ذخيره تامين اعتبار ××
ب)
تنخواه گردان پرداخت ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
23- در صورت واريز بخشي از تنخواه گردان پرداخت ، علي الحساب سالجاري ، پيش پرداخت سالجاري بصورت نقد با دريافت اعلاميه بانكي :
الف)
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
تنخواه گردان پرداخت ××
علي الحساب سالجاري ××
پيش پرداخت سالجاري ××
ب)
ذخيره تامين اعتبار ××
تامين اعتبار ××
24- معادل كاهش وجوه تنخواه گردان حسابداري بميزان پرداختهاي انجام شده :
تنخواه گردان حسابداري ××
كنترل تخصيص ××
25- بمنظور تكميل تنخواه گردان حسابداري براي پرداختهاي بعدي معادل حساب كنترل تخصيص درخواست وجه بميزان پرداختهاي انجام شده :
درخواست وجه ××
تنخواه گردان حسابداري ××
26- به هنگام دريافت اعلاميه بانكي مبني بر واريز وجوه درخواستي از خزانه به حساب بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي :
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
درخواست وجه ××
27- هنگام تسويه و واريز تنخواه گردان حسابداري بصورت واريز نقدي :
تنخواه گردان حسابداري ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
28- هنگام پاياپاي تنخواه گردان حسابداري به حساب دريافتي و صدور درخواست پاياپاي :
الف )
درخواست وجه ××
كنترل تخصيص ××
ب)
تنخواه گردان حسابداري ××
درخواست  وجه ××
29- هنگام تسويه تنخواه گردان پرداخت از عاملين ذيحساب :
الف)
ذخيره تامين اعتبار ××
تامين اعتبار ××
ب)
دارائيهاي در جريان ساخت يا ايجاد ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي××
تنخواه گردان پرداخت ××
30- پس از تسويه و واريز تنخواه گردان پرداخت ، مانده تنخواه گردان حسابداري و اصلاح و تعديل اقلام ثبت شده در حساب تامين اعتبار و ذخيره تامين اعتبار حساب كنترل تخصيص بسته شود.
حساب كنترل تخصيص ××
تخصيص اعتبار ××
31- پس از بستن حسابهاي تنخواه گردان پرداخت ، تنخواه گردان حسابداري ، حساب كنترل تخصيص و خصوص اطمينان از توازن گروه حسابها و واريز كسور وصولي ساير حسابها با ثبت معكوس بسته شود.
دستگاه اجرايي××
اعبتار مصوب ××
(مانده) تخصيص اعتبار××
بانك پرداخت تملك درائيهاي سرمايه اي ××
پيش پرداخت سالجاري ××
علي الحساب سالجاري ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد ××

فهرست مطالب

 • بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ×× 6
  تعهدات پرداختي ×× 8
  ذخيره تامين اعتبار ×× 9
  تامين اعبتار سنواتي ×× 11
  دريافتي از خزانه در سنوات قبل ×× 12
  تراز گروه حسابها در سال  ××13 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي : 16
  گروه حساب بودجه اي و دريافت و پرداخت 16
  تراز گروه حسابها در سال  ××13 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي : 19
  تراز گروه حسابها در سال  ××13 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي : 21
  گروه حساب سنواتي 21
  گروه حساب وجوه مصرف نشده سال قبل 22
  گروه حساب اعتبارات در آمد اختصاصي 22
  تراز گروه حسابها در سال  ××13 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي : 23
  گروه حساب ساير منابع 24
  تراز گروه حسابها در سال  ××13 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي : 25
  گروه حساب انتظامي 25
  گروه حساب سپرده 25
  گروه حساب ما به التفاوت ارز 26
  گروه حساب هداياي خاص 26
  تراز گروه حسابها در سال  ××13 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي : 27
  گروه حساب وجوه اداره شده 27
  حساب مستقل اعتبارات هزينه شرح عمليات حسابداري : 28
  شرح عمليات حسابداري : 29
  الف)تامين اعتبار ×× 30
  ب) حساب ذخيره تامين اعتبار ×× 31
  بستن حسابهاي بودجه اي و دريافت و پرداخت : 32
  ثبت عمليات حسابداري اعتبارات تملك دارائيهاي مالي 33
  اعتبارات ابلاغي : 34
  ثبت عمليات حسابداري واگذاري دارائيهاي مالي 34
  حساب كنترل در آمد ×× 36
  حساب بدهكاران اسناد دريافتني / اسناد در جريان وصول ×× 36
  تراز گروه حسابها در سال  ××13 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي : 37
  گروه حسابهاي بودجه اي و دريافت و پرداخت 37
  تراز گروه حسابها در سال  ××13 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي : 39
  تراز گروه حسابها در سال  ××13 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي : 41
  گروه حساب در آمدها 41
  تراز گروه حسابها در سال  ××13 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي : 43
  گروه حسابهاي وجوه سپرده 43
  گروه حسابهاي بازنشستگان و موظفين 43
  گروه حسابهاي استرداد كسور بازنشستگي 44
  گروه حسابهاي ساير منابع 44
  تراز گروه حسابها در سال  ××13 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي : 45
  گروه حسابهاي در آمد خانه هاي سازماني 45
  گروه حسابهاي وجوه نامشخص – وجوه چكهاي بين راهي و اشتباه واريزي 46
  گروه حسابهاي اوراق بهادار 46
  تراز گروه حسابها در سال  ××13 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي : 47
  گروه حساب اضافه پرداختي 47
  گروه حسابهاي بودجه اختصاصي 47
  تراز گروه حسابها در سال  ××13 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي : 49
  گروه حساب وجوه مصرف نشده 49
  گروه حسابهاي تبصره 40 49
  گروه حسابهاي تبصره 5 و ماده 22 سازمان تعزيرات 50
  تراز گروه حسابها در سال  ××13 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي : 51
  تراز گروه حسابها در سال  ××13 اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي : 53

55 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه حسابداری پروژه حسابداری / تحقیق حسابداری / تحقیق حسابداری کنترل مالی / حساب سنواتی / حساب هدایای خاص / حسابهای بودجه اختصاصی / کنترل های مالی دولتی / کنترلهای مالی دولتی / نحوه کنترل مالی / نحوه کنترل مالی و حسابداری /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *