,

سیستم حسابداری در بیمه

فصل اول
شرح دفاتر و فرمهاي مورد لوم
1- براي ثبت عمليات مالي استفاده از دفاتر حسابداري شامل روزنامه حسابهاي عمومي، دفتر كل، دفتر معين، دفتر اعتبارات، دفتر صندوق، دفتر اموال و همچنين استفاده فرمهاي مورد لزوم مانند موازنه حساب، سند حسابداري، دستور پرداخت، و غيره … ضروري بوده و ذيلاً تشريح مي‌گردد.
1-1- دفتر روزنامه حسابهاي عمومي :
از آنجائيكه روش مالي سازمان بصورت ماشيني بوده و در نظر است كلاً عمليات مالي سازمان در رابطه با درمان نيز بصورت ماشيني باشد لذا دفتر روزنامه مبتني بر استفاده از ماشين تهيه گرديده و لازم است واحدهاي درماني از اين دفاتر كه نمونه آن ضميمه اين دستورالعمل مي‌باشد استفاده نمايند. بديهي است از ستونهايي كه در روش دستي مورد نياز نبوده استفاده بعمل نخواهد آمد. دفتر روزنامه حسابهاي عمومي شامل 11 ستون و بشرح زير مورد استفاده قرار خاهد گرفت و واحدها مكلفند كليه عمليات مالي را منحصراً از روي سند حسابداري كه بعداً توضيح داده خواهد شد در دفتر روزنامه حسابهاي عمومي ثبت نمايند.
ستون 1- تاريخ روز، ماه، سال در اين ستون ثبت خواهد شد.
ستون 2- اين ستون مخصوص ثبت شماره اسناد خواهد بود كه از ابتداي هر سال از شماره يك شروع به بطور مسلسل تا پايان همان سال ادامه مي يابد ضمناً به هر سند فقط يك شماره اختصاص داده خواهد شد.
ستون 3- در اين ستون شماره شناسائي حساب ساير اشخاص ثبت خواهد شد كه مختص روش مكانيزه است.
ستون 4- در اين ستون شرح عمليات عيناً ز سند حسابداري به دفتر منتقل خواهد شد.
ستون 5- شماره صفحه دفتر كل در اين ستون قيد خواهد شد.
ستون 6- اين ستون براي درج شماره حساب است كه واحدهاي درماني از اين ستون استفاده نخواهند كرد.
ستون 7- در اين ستون مبلغ جزء بدهكار (معين حساب) ثبت خواهد شد.
ستون 8- در اين ستن جمع مبالغ جزء بدهكار در مقابل سرفصل كل حساب و براي انتقال به دفتر كل ثبت خواهد شد.
ستون 9- اين ستون براي درج شماره حساب بوده كه مانند ستون 6 فاقد ثبت خواهد بود.
ستون 10- در اين ستون مبلغ جزء بستانكار ثبت خواهد شد.
ستون 11- جمع مبالغ جزء بستانكار در مقابل سرفصل كل حساب و براي انتقال به دفتر كل ثبت خواهد شد.
تبصره يك – جمع ستونهاي 7و8و10و11 هر صفحه به صفحه بعد منتقل و اين عمليات تا پايان ماه ادامه خواهد داشت و درپايان هر ماه جمع عمليات ماه قبل نيز در ستون مربوط ثبت مي‌گردد تا جمع كل لغابت ماه مورد عمل بدست آيد. توجه خواهند داشت كه جمع ستونهاي 7و 8و 10و 11 با هم برابر خواهد بود.
تبصره دو- نسخ اول دفتر روزنامه حسابهاي عمومي هر ماه واحد كه به امضاء مسئولين مربوط رسيده است حداكثر تا پنجم ماه بعد به انضمام ساير مدارك قيد شده در اين دستور العمل به اداره كل امور مالي ارسال خواهد شد.
2-1- دفتر كل
اين دفتر داراي 7 ستون بشرح زير مي باشد كه براي ثبت عمليات مالي واحدهاي درماني از روي ستونهاي 8 و 11 دفتر روزنامه حسابهاي عمومي با توجه به سرفصل كل حسابهاي مندرج در دستورالعمل مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ستون 1- در اين ستون تاريخ روز، ماه ، سال درج مي‌گردد.
ستون 2- در اين ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت مي‌گردد.
ستون 3- در اين ستون شرح مختصري با توجه به سرفصل كل حساب ثبت خواهد شد.
ستون 4- اقلام بدهكار مندرج در ستون 8 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.
ستون 5- اقلام بستانكار مندرج در ستون 11 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.
ستون 6- در اين ستون كلمه بدهكار (بد) و يا بستانكار (بس) با توجه به مانده نوشته مي شود.
ستون 7- تفاوت ستون بدهكار با ستون بستانكار ثبت خواهد شد.
3-1- دفتر معين
اين دفتر مانند دفتر كل داراي 7 ستون به شرح ذيل مي‌باشد كه براي ثبت عمليات مالي واحد درماني از روي ستونهاي 5و 8 سند حسابداري با توجه به سرفصل جزء حسابهاي مندرج در اين دستورالعمل مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ستون 1- در اين ستون تاريخ روز، ماه ، سال درج مي‌گردد.
ستون 2- در اين ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت مي‌گردد.
ستون 3- در اين ستون شرح عمليات عيناً از سند حسابداري به دفتر مزبور منتقل خواهد شد.
ستون 4- در اين ستون مبالغ بدهكار ستون 5 سند حسابداري به اين دفتر منتقل خواهد شد.
ستون 5- در اين ستون مبالغ بستانكار ستون 8 سند حسابداري به اين دفتر منتقل خواهد شد.
ستون 6- در اين ستون كلمه بدهكار (بد) و يا بستانكار (بس) با توجه به مانده حساب نوشته مي‌شود.
ستون 7- در اين ستون تفاوت ستون مبالغ ثبت شده در ستون بدهكار بامبالغ ثبت شده در ستون بستانكار نوشته مي شود.
تبصره : بديهي است جمع مانده حسابهاي جز دفاتر معين پس از استخراج موازنه ماهيانه بايستي همواره برابر با مانده سرفصل كل همان حساب باشد.
4-1- دفتر اعتبارات
به منظور كنترل اعتبارات واگذاري و جلوگيري از انجام هرگونه هزينه فاقد اعتبار و تهيه و تنظيم بودجه مقايسه‌اي(هزينه‌هاي انجام شده با اعتبارات ابلاغي) ثبت دفتر اعتبارات الزامي بوده و دفتر مزبور مانند دفتر معين و بر اساس سرفصل‌ها و مواد تعيين شده تقسيم بندي و كل اعتبارات واگذاري مربوط به هر ماده و سرفصل در دفتر اعتبارات ثبت و هزينه‌هاي مورد عمل پس از تامين اعتبار در اين دفتر بر اساس ريز مواد ثبت خواهد گرديد. بديهي است در هنگام وقوع هر نوع هزينه مهمور نمودن دستور پرداخت به مهر (تامين اعتبار شد) ضروري خواهد بود ضمناً دفتر اعتبارات شامل 8 ستون و بشرح زير مي‌باشد…

فهرست فصل

 • فصل اول  3
  شرح دفاتر و فرمهاي مورد لوم 7
  1-1- دفتر روزنامه حسابهاي عمومي : 7
  6-1- دفتر صندوق 13
  طبقه بندي حسابها 19
  فصل سوم 30
  2-2- اثاثيه و لوازم اداري 35
  3-2- حساب وسائط نقليه 35
  عمليات حسابداري انبار مواد مصرفي و خوراك و انبار داروئي 37
  4- خروج جنس از انبار براي مصارف داخلي 41
  7- اجناس و كالاهاي اهدائي 43
  1- حساب اشخاص (بدهكاران و بستانكاران) 45
  3-1- شركت تعاوني 46
  4-1- صندوق كارگشائي وام كاركنان 46
  گروه 4- وجوه 51
  1-2- تنخواه گردان كارپردازي 52
  1-4- بانك درآمد 53
  2-4- بانك پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي و اداري 54
  4- ساير درآمدها 57
  بخش چهارم : هزينه‌هاي درمان اورژانس 59
  1- تراز افتتاحيه 60
  بخش چهارم 64
 • فصل اول  شرح دفاتر و فرمهاي مورد لزوم
  دفتر روزنامه حسابهاي عمومي
  دفتر كل
  دفتر معين
  دفتر اعتبارات
  دفتر اثاثيه و اموال
  دفتر صندوق
  فرمهاي مورد نياز در واحدها
  سند حسابداري
  موازنه حساب
  دستور پرداخت
  دستور پرداخت نقدي
  دستور پرداخت چك
  برگه دريافت وديعه
  برگه رسيد انبار
  حواله انبار
  صورت آمار داروي مصرفي روزانه
  فرم آمار مصرفي ماهيانه
  فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحويلي با حواله
  فصل دوم طبقه‌بندي حسابها
  گروه ذخائر
  گروه اموال غيرمنقول و منقول و امتيازات
  گروه اشخاص
  گروه وجوه
  گروه درآمدها
  گروه روابط
  گروه حسابهاي انتظاري
  فصل سوم  تشريح حسابها
  گروه ذخائر  1- ذخائر قانوني
  2- ذخائر استهلاك
  گروه اموال غيرمنقول- منقول- امتيازات
  1- اموال غيرمنقول
  2- اموال منقول
  3- حساب انبار و موجوديها جنسي
  عمليات حسابداري انبار مواد مصرفي و خوراك و انبار داروئي
  اجناس ارسالي از بيمارستانها به درمانگاههاي تابعه
  خروج اجناس از انبار براي مصارف داخلي
  اجناس مرجوعي از قسمتهاي مختلف واحد مراكز درماني به انبار واحد درماني
  اجناس انتقالي و يا مرجوعي از قسمتهاي درمانگاههاي وابسته داراي حسابداري مستقل به بيمارستانها
  اجناس و كالاهاي اهدائي
  ضايعات
  حساب انبار اثاثيه اداري و ملزومات پزشكي
  حساب امتيازات
  گروه اشخاص
  حساب اشخاص (بدهكاران و بستانكاران)
  گروه وجوه
  صندوق
  تنخواه گردان
  قبوض درماني
  بانكها
  گروه درآمدها
  درآمد حاصله از ارائه خدامات درماني به غير بيمه‌شدگان
  درآمد حاصله از موسسات طرف قرارداد
  درآمد حاصل از كمك و هدايا
  ساير درآمدها
  درآمدهاي تحصيل نشده
  گروه هزينه‌‌ها
  بخش اول :هزينه‌هاي درمان مستقيم واحدهاي درماني تحت مالكيت و استيجاري
  بخش دوم : هزينه‌هاي درماني مستقيم بيمارستانهاي عمومي طرف قرارداد
  بخش سوم: هزينه‌ درمان غيرمستقيم طرف قرارداد
  بخش چهارم : هزينه‌هاي درمان اورژانس
  گروه روابط
  1- تراز افتتاحيه
  2- حساب رابط
  3- حساب درآمد و هزينه نهايي درمان
  حساب تراز اختتاميه
  گروه حسابهاي انتظامي و طرف حسابهاي انتظامي
  بخش چهارم تلفيق حسابها

70 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *