اردیبهشت ۸, ۱۳۹۲ - admin

پروژه حسابداری دانشگاه علوم پزشکی به صورت فرض

مقدمه :
اولين جلسه هيئت امناي مرکزي دانشگاههاي علوم پزشکي درساعت 8 صبح روز يکشنبه 11/1/70 به رياست جناب آقاي دکتر ملک زاده وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکي وبا حضور جناب آقاي زنجاني رئيس محترم سازمان برنامه وبودجه واعضاء منتخب جناب آقاي دکتر نور بخش جناب آقاي دکر ايرج فاضل جناب آقاي دکتر عباس شفيعي ، جناب آقاي دکتر زالي وروساي دانشکده هاي علوم پزشکي سراسر کشور تشکيل شد . دراين جلسه پيش نويس آئين نامه امور مالي ومعاملاتي دانشگاههاي علوم پزشکي دانشکده هاي علوم پزشکي وموسسات تحقيقاتي که توسط معاونت محترم اداري ومالي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي تهيه وقبلا در اختيار کليه اعضاي محترم هيئت امناي مرکزي گذاشته شده بود با اصلاحاتي بشرح پيوست بتصويب رسيد .  دومين دستور جلسه مربوطه به نحوه اداره واحد هاي بهداشتي – درماني بود که مصوب شد آئين نامه پيشنهادي وزارت بهداش درمان و آموزش پزشکي به هيئت محترم وزيران پس از تصويب جهت اجرا به دانشگاهها ودانشکده‌هاي علوم پزشکي کشور ابلاغ گردد .  در اين جلسه تصويب شد که مجموعه قوانين و مقررات آموزشي مربوط به  اعضاهيئت علمي دانشگاه ههاي علوم پزشکي مصوب هيئت محترم 3 نفره جانشين هيئت امناوهمچين هيئت هاي امناي قبلي که توسط حوزه معاونت محترم آموزشي تهيه ودر اختيار اعضاي محترم وهيئت امناي مرکزي قرار داده شده است با تصويب هر گونه مصوبه جديد توسط هيئت امناي مرکزي ملاک عمل کليه دانشگاهها ودانشکده هاي علوم پزشکي قرار گيرد .  در ادامه جلسه مصوب شده که بودجه تفضيلي هر دانشگاه با حضور معاونت مالي واداري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي جناب آ”قاي دکتر نور بالا ونماينده سازمان برنامه وبودجه جناب آقاي کبيري و نماينده دانشگاه مربوط بررسي ومصوبات اين هئيت سه نفره بمنزله مصوبه هيئت امناي مرکزي تلقي گردد ضمنا در اين جلسه پيشنهاد دانشکده علوم پزشکي بوشهر درمورد فوق العاده جذب وفوق العاده بدي آب وهواي اعضا هيئت علمي مطرح ومصوب شد مشابه بندر عباس عمل گردد .
فصل اول – کليات
ماده  1- امور مالي ومعاملاتي دانشکده علوم پزشکي  که منبعد موسسه ناميده مي شود براساس اين آئين نامه انجام خواهد شد .
ماده 2- موسسه شامل ستاد دانشگاه وکليه واحد هاي اجرائي ( دانشکده ها مراکز آموزشي يادرماني بيمارستانها ونظائر آن ) است که هر واحد عهده دار اجراي قسمتي از برنامه موسسه مي باشد .
ماده 3- سال مالي موسسه از اول فروردين ماه هرسال شروع ودر آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد .
ماده 4- موسسه مکلف است با رعايت مقررات مربوطه ودر مهلت مقرر صورتحساب دريافت وپرداخت هر ماه وحساب نهائي هر سال راتهيه وتنظيم نموده وحسب مورد به هيئت امنا ديوان محاسبات و وزارت اقتصاد ودارائي ارائه نمايد .
ماده 5- دريافتهاي موسسه شامل اعتبارات جاري وعمراني واعتبارات اختصاصي وهدايا وکمکهاي مردمي است که مي بايستي به حسابهاي بانکي مربوطه واريز شود .
ماده 6 -کليه اسناد واوراق تعهد آو رمالي وهمچنين قرا ردادهاي موسسه براساس قوانين ومقررات مربوطه با امضاء رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان معتبر خواهد بود .
ماده 7- به منظور انجام پرداختها موسسه مکلف است به تعداد مورد نياز حساب پرداخت بانکهاي دولتي داشته باشد .
تبصره 1- اين حسابها در صورت موافقت رئيس يا معاون اداري و مالي موسسه با درخواست مشترک رئيس موسسه يامقام مجاز از طرف او با تفاق ذيحساب ومديرکل امور مالي افتتاح وتنخواه گردان واحد اجرائي به اين حساب واريز خواهد شد .
تبصره 2- برداشت از حسابهاي واحد هاي اجرائي به امضا مشترک رئيس ومسئول امور مالي واحد خواهد بود .
تبصره 3- رئيس واحد مي تواند درصورت موافقت رئيس موسسه نسبت به تفويض اختيارات مالي اقدام نمايد .
تبصره 4- برداشت از ساير حسابهاي موسسه با امضا مشترک رئيس موسسه ( يا مقامات مجاز از طرف ايشان وذيحساب ) ( يامقام مجاز از طرف وي ) به عمل خواهد آمد.
ماده 8- بمنظور واريز درآمدهاي اختصاصي موسسه مکلف است به تعداد مورد نياز حسابهاي بانکي غير قابل برداشت بانکهاي دولتي افتتاح نمايد . واحد هاي اجرائي موظفند در آمد هاي وصولي نقدي خود را به اين حسابها واريز نمايند .
ماده 9- بمنظور تمرکز وجوهي که بعنوان سپرده وجه الضمان وثيقه وديعه وبا نظائر آن دريافت مي شود حساب بانکي خاصي توسط موسسه دريکي از بانکهاي دولتي افتتاح مي گردد واحد هاي اجرائي مکلفند وجوهي راکه تحت عناوين فوق دريافت مي دارند به اين حساب واريز نمايند . برداشت از حساب فوق فقط بمنظور استرداد وجوه فوق الذکر به واريز کننده يا ضبط آن بنفع موسسه با رعايت اين آئيننامه خواهد بود .
دستور العمل اجرائي اين ماده توسط موسسه تهيه وابلاغ خواهد شد …..
 • فهرست
 • مقدمه : 4
 • فصل اول – کليات 6
 • فصل دوم – بودجه ومنابع مالي ودر آمد 10
 • فصل سوم – پرداختها و هزينه ها 15
 • انواع پرداختها : 15
 • الف : تحويل يا کالا با انجام دادن خدمت . 17
 • الف : درمورد خريد هاي داخلي : 18
 • ب : خريدهاي خارجي : 19
 • ج: خدمات قراردادي : 19
 • فصل چهارم – معاملات 25
 • ماده 52- نصاب معاملات 28
 • ماده 54- مناقصه عمومي ( آگهي مناقصه ) 30
 • ترتيب تحول کالا ياخدمت 43
 • فصل پنجم تنظيم حساب ونظارت 47
 • فصل ششم – اموال 50
 • فصل هفتم – امور مختلف 51
 • حسابداري دولتي : 54
 • اصطلاحات حسابداري دولتي 54
 • مطلبي کوتاه در مورد دانشکده علوم پزشکي 56
 • سرفصلها و ثبت عمليات حسابداري اعتبارات تملک دارائي هاي سرمايه اي 60
 • -ثبت عمليات حسابداري بستن حسابها 74
 • 1- گروه مستقل حسابهاي ساير منابع 83
 • 1-مشخصات وتاريخچه طرح تملک دارائيهاي سرمايه اي 87
 • 3- دارائي در جريان ساخت يا ايجاد (سالجاري ) 89
 • 22-رويداد هاي بعد از تاريخ صورت وضعيت مالي 96
 • 23-ديون وبدهيهاي احتمالي 96
 • 24-وضعيت اعتبارات ارزي 97
 • ذيحسابي : 97
 • بستن حسابها در پايان سال 105
 • بستن حسابها در پايان دوره مالي :120

136 صفحه

پایان نامه حسابداری اصطلاحات حسابداری دولتی / پروژه حسابداری دانشگاه / پروژه حسابداری دانشگاه علوم پزشکی / پروژه حسابداری دانشگاه علوم پزشکی به صورت فرض / پروژه سیستم حسابداری / تحقیق حسابداری / حسابداری دانشگاه علوم پزشکی / سیستم حسابداری دانشگاه /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *