آبان ۱۵, ۱۳۹۲ - admin

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

 

چكيده پايان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده ): موضوع تحقیق تحت عنوان« بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می باشد که در آن مطالبی در قالب تاریخچه، تعریف، طبقه بندي، مشروعیت، کارکرد، جایگاه، و هم چنين احکام و حقوق زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(اماميه، مالكيه، شافعيه، حنفيه و زيديه) و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش،  بیان دیدگاهها و تطبیق موارد فوق با همدیگر و نتایج حاصله از آن می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای است؛ که در واقع به شیوه اسنادی-تاریخی به تحلیل مسئله می پردازد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که زندان در دوره اسلامي، به عنوان یک امر مشروع جهت امنیت و آرامش فرد و جامعه، احترام به شخصیت حقیقی و حقوقی انسانها، حفظ کرامت انسان پذیرفته شده که در دوران های مختلف حکومت ها این مشروعیت گاهی به عنوان تنبیه افراد خلافکار و گاهی هم راهی برای اصلاح و تربیت مجرمان تلقی شده است. در بين مذاهب اسلامي در ارتباط با  احکام و حقوق زندانی تفاوت و تشابه هایی وجود دارد. امروزه در حقوق ایران از سوی سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي در جهت پیشبرد اهداف عالیه اسلام  همان روش زندان در صدر اسلام و در حکومت امام علی (ع) که مبتنی بر اصلاح و تربیت مجرمان بود گامهای مهمي برداشته شده است که مهمترین آنها تلاش در جهت تأمین حقوق زندانی و خانواده آن و همچنین اصلاح و تربیت مجرمان، جایگزین های مجازات حبس و بازگشت مجدد آن به جامعه و شروع زندگی عادی می باشد

 • فهرست مطالب
  عنوان                                                                                            صفحه
  فصل اول – كليات و تعاريف
  مقدمه        2
  1-1 بیان مسئله        4
  1-2 هدف های تحقیق        4
  1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن        4
  1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق        5
  1-4-1 سوالات تحقیق        5
  1-4-2 فرضیه های تحقیق        5
  1-5 روش تحقیق        6
  1-6 قلمرو تحقیق        7
  1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق        7
  1-8 تعریف مفاهیم        7
  1-8-1 عناوین مرتبط به واژه زندان        12*فصل دوم – تاريخچه، طبقه بندي، انواع و مشروعيت زندان
  2-1 تاريخچه زندان در اسلام و ایران        16
  2-1-1 تاريخچه زندان در اسلام        16                                                                    2-1-2 تاریخچه زندان در ایران        21
  2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف        23
  2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام        23
  2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران        24
  2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران        25
  2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان        30
  2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی        31
  2-3 انواع و مدت حبس        22
  2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع)        23
  2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی        33
  2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن        34
  2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه        34
  2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین        35
  2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن        35
  2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس        38
  2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران        39
  2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر        39
  2-4 مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه         40
  2-4-1 مبانی فقهی حبس        40
  2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت        42
  2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه        42
  2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم        44
  2-4-4-1 آیه اول        44
  2-4-4-2 آیه دوم        47
  2-4-4-3 آیه سوم        55
  2-4-4-4 آیه چهارم        58
  2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت        60
  2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع        63
  2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل        64
  2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی        66
  2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)        66
  2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع)        67

  فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی
  3-1 جایگاه زندان در اسلام        73
  3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است        74
  3-2 فلسفه وجود زندان        75
  3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام        77
  3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری        79
  3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی        79
  3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس        80
  3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی        81
  3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها        82
  3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی        83
  3-4 جایگاه های زندان در حقوق        84
  3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران        86
  3-4-2 اهداف کلی مجازات        87
  3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی        88
  3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان        89
  3-2-2 آسیب پذیری حبس        91
  3-2-3 ضرر و زیان های زندان        91
  3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان        95
  3-3-1 جایگاه حبس در اسلام        97
  3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام        98
  3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان        100
  3-4 کارکردها و پیامدهای زندان        104
  3-4-1 کارکردهای زندان        104
  3-4-2 پیامدهای زندان        105
  3-4-3 محاسن و معایب حبس        107
  3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس        108
  3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس        108
  3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس        109
  3-6 جایگزین های حبس        111
  3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن        112

  فصل چهارم : احکام موارد زندان
  4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق        117
  4-1-1 حکم زندان در اسلام        117
  4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)        118
  4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر        119
  4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان        121
  4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم        123
  4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم        125
  4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان        126
  4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه        128
  4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه        128
  4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی        129
  4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه        134
  4-2-4 حبس متهم        135
  4-2-4-1 متهم به دزدی        136
  4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود        137
  4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود        137
  4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال        138
  4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام        138
  4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی        138
  4-3-1-1 حبس باغی        138
  4-2-1-2 حبس راهزنان        139
  4-3-1-3 حبس اسیر        139
  4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس        140
  4-3-2-1 متهم به قتل        140
  4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند        141
  4-3-2-3 آمر به قتل        142
  4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا        142
  4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد        143
  4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد        143
  4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط        144
  4-3-2-8 حبس قاتل فراری        144
  4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول        145
  4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد        145
  4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین        146
  4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی        146
  4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش        147
  4-3-3-3 حبس زن مرتد        149
  4-3-3-4 حبس ایلا کننده        149
  4-3-3-5 حبس مظاهر        150
  4-3-3-6 حبس برای اقدام حد        150
  4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال        152
  4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین        152
  4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت        155
  4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار        156
  4-3-4-4 حبس ناقب        157
  4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم        157
  4-3-4-6 مفلس         158
  4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین        158
  4-3-4-8 حبس راهن        160
  4-3-4-9 حبس تارک نفقه        160
  4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به         161
  4-3-4-11 حبس نباش        161
  4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس        161
  4-3-4-13 حبس کفیل        162
  4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه        162
  4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند        162
  4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود        162
  4-3-5 زندان در شهادت        163
  4-3-5-1 حبس شهود        163
  4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو        163
  4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها        163
  4-3-7 حبس زننده برده خویش        165
  4-3-8 حبس مردم آزار        165
  4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات        165
  4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف        166
  4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس        168
  4-3-12 حبس برای توبه از گناه        169
  4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)        170
  4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده        171
  4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان        171
  4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش        172
  4-3-17 حبس بنده فراری        172

  فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی
  5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات        176
  5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام        176
  5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه        178
  5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته        181
  5-2-2 حقوق عمومی زندانیان        181
  5-3 مصادیق حقوق زندانی        183
  5-3-1 آزادی انجام معامله        183
  5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق        184
  5-3-3 آزادی شهادت         184
  5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن        184
  5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف        185
  5-3-6 آزادی در ورزش        185
  5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی        185
  5-3-8 حق ملاقات با خانواده        185
  5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم        186
  5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی        186
  5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب        188
  5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی        189
  5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی         189
  5-3-14 حق زنان در زندان        190
  5-3-15 بازرسی وضع زندانیان        190
  5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان        190
  5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد        191
  5-3-18 حق برخورداری از وکیل        191
  5-3-19 منع مطلق شکنجه        191
  5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم        192
  5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط        192
  5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات        192
  5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی        193
  5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن        194
  5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی        195
  5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی        196
  5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه        197
  5-3-27 حق رفاه زندانی        198
  5-3-28 حق نفقه زندانی        199
  5-3-29 حق تعجیل در محاکمه        201
  5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او        203
  5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان        204
  5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان        206
  5-3-33 فوت زندان        207
  5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان        208
  5-5 مخارج و مسکن زندانیان        209
  5-5-1 مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق        209
  5-5-2 هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت        213
  5-5-3 کفالت خانواده زندانی        214
  5-6 ملاقات با زندانی        217
  5-6-1 ملاقات از دیدگاه امام علی(ع)        218
  5-6-2 حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان        219
  5-6-3 انواع ملاقات در زندان        219
  5-6-4 ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی        220
  5-7 مرخصی رفتن زندانیان        221
  5-7-1 دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان        221
  5-7-2 انواع مرخصی زندان        222
  5-7-3 مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران        222
  5-8 کار و اشتغال در زندان        223
  5-8-1 کار از دیدگاه امام جعفرصادق(ع)        223
  5-8-2 حق اشتغال برای زندانی        224
  5-8-3 کاریابی جهت زندانیان        225
  5-8-4 ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان        226
  5-8-5 نکات لازم جهت اشتغال در زندان        227
  5-8-6 انواع اشتغال در زندان        229
  5-8-7 مراحل اشتغال به کار زندانی        229
  5-9 ارتباط زندانی با خارج از زندان        231
  5-10 عفو و بخشندگی در زندان        232
  5-10-1 عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه)        232
  5-10-2 اقتصاد عفو و بخشندگی        237
  5-10-3 عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی        238
  5-11 آینده زندانی        238
  5-12 آزادی از زندان        239
  نتیجه گیری        242
  منابع فارسی        248
  منابع عربی        251

260 صفحه

 

کد :3006
فرمت :ورد

پایان نامه حقوق احکام زندان / احکام زندان word / احکام زندان حقوق / پایان نامه کارشناسی ارشد / تحقیق حقوق /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *