سپتامبر 29, 2013 - admin

بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)

بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)

چکیده

یکی از نگرانیهای عمده‌ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، به ویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می‌شود،همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوة ذیل اتخاذ شده است:

1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی» که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می‌کند؛ مثل آلمان فدرال.

2- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی به دادگاه‌های دادگستری؛ مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایرلند.

3- تأسیس هیأت یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور؛ مثل ایران و فرانسه.

در تحقیق، سعی شده است دو نهاد کنترل کننده قوانین در ایران و فرانسه یعنی «شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران» و «شورای قانون اساسی فرانسه» در دو فصل جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه‌ای اجمالی و مختصر بین آن دو انجام شود….

 • فهرست مطالب
 • عنوان            صفحه
 • چکیده    1
 • مقدمه    2
 • فصل اول: شورای نگهبان قانون اساسی    .3
 • گفتار اول:تاریخچه شورای نگهبان    3
 • گفتار دوم:مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران    4
 • گفتار سوم:شورای نگهبان در قانون اساسی    5
 • بند اول:ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان    5
 • گفتار چهارم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان    7
 • بند اول:نظارت بر قانون گذاري    7
 • 1- ضرورت نظارت بر قانون گذاري    7
 • 2- مرجع نظارت    9
 • 3- اقسام نظارت    10
 • 4-كيفيت نظارت    11
 • 5- دامنه شمول نظارت    15
 • بند دوم: تفسير قانون اساسي    19
 • 1- ضرورت تفسير    20
 • 2- انواع تفسير    22
 • 3-صلاحيت شوراي نگهبان در تفسير    23
 • 4-آيين تفسير قانون اساسي    25
 • بند سوم: نظارت بر انتخابات    27
 • 1-مفهوم نظارت و اركان آن    27
 • 2-ضرورت نظارت بر انتخابات    28
 • 3-مرجع نظارت بر انتخابات    29
 • 4-ماهيت نظارت شوراي نگهبان    30
 • 5- نحوه نظارت    33
 • 6- بررسي صلاحيت داوطلبان انتخاباتي    35
 • 7- نظارت بر همه پرسي    37
 • گفتار پنجم:جلسة رسیدگی شورای نگهبان و چگونگی رسیدگی    39
 • بند اول:مهلت رسیدگی به مصوبات    41
 • بند دوم:نتیجه رسیدگی شورای نگهبان    42
 • فصل دوم:شورای قانون اساسی فرانسه    43
 • گفتار اول:ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی    43
 • بند اول:وظایف شورای قانون اساسی    43
 • بند دوم:جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی    46
 • بند سوم:مهلت رسیدگی به مصوبات    47
 • گفتار دوم:نتیجه رسیدگی شورای قانون اساسی    47
 • بند اول: تصمیمات توصیفی    47
 • بند دوم:تصمیمات حاوی ابطال کامل قانون    47
 • بند سوم:تصمیمات حاوی ابطال قسمتی از قانون    48
 • بند چهارم:تصمیماتی که تقاضای بررسی متن را رد می‌کند    48
 • بند پنجم:تصمیماتی که مطابقت قانون را با قانون اساسی اعلام می‌کند    48
 • بند ششم: تصمیماتی که مطابقت مشروط قانون را با قانون اساسی اعلام می‌کند    49
 • گفتار سوم:جهات اشتراک شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه    50
 • گفتار چهارم:جهات افتراق    50
 • نتیجه‌گیری    54
 • فهرست منابع    57

65 صفحه فرمت word

7000 تومان خريد

پایان نامه حقوق بررسی تطبیقی شورای نگهبان / روش تحقیق قانون اساسی / سایت پروژه و تحقیق / شورای قانون اساسی فرانسه /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *