تیر ۱۰, ۱۳۹۲ - admin

تحقیقی با موضوع جرم

مقدمه‌
با ورود انسان‌ به‌ عصر جديد (هزاره‌ دوم‌ ميلادي‌) و گسترش‌ و رشد وسايل‌ارتباطي‌ و يا به‌ تعبيري‌  ديگر بوجود آمدن‌ (دهكده‌ جهاني‌) بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نيازهاي‌اجتماعي‌ ضرورت‌هايي‌ مطرح‌ مي‌شود. از آنجا كه‌ امروزه‌ سيستم‌ها رايانه‌اي‌ و اطلاعاتي‌مختلف‌ با زندگي‌ اجتماعي‌ انسانها عجين‌ شده‌ يكي‌ از موضوعات‌ اجتماعي‌ و به‌ روز درجامعه‌ مطرح‌ مي‌باشد.  با ورود اين‌ پديده‌ اجتماعي‌ در ابعاد مختلف‌ زندگي‌ بشر مانند پديده‌هاي‌ ديگراجتماعي‌ همواره‌ با مزايا و معايبي‌ روبرو بوده‌ است‌. براي‌ نظم‌ بخشيدن‌ به‌ پديده‌هاي‌اجتماعي‌ نياز به‌ راهكارهاي‌ مناسبي‌ هستيم‌. در حوزه‌ي‌ علوم‌ اجتماعي‌ اين‌ وظيفه‌ برعهده‌علم‌ حقوق  است‌ كه‌ با ارائه‌ راهكارهاي‌ مناسب‌ سعي‌ بر ايجاد نظم‌ بر پديده‌هاي‌ اجتماعي‌ رادارد. از اين‌ رو وقوع‌ ناهنجاريهاي‌ اجتماعي‌ قابل‌ تصور است‌. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ باتوجه‌به‌ مقتضيات‌ زماني‌ و مكاني‌ متفاوت‌ در هر عصر و زماني‌ اشكال‌ خاص‌ خود را مي‌يابد، باورود رايانه‌ها در زندگي‌ شخصي‌ افراد و گسترش‌ فناوري‌ اطلاعات‌ (اينترنت‌) سوءاستفاده‌ از اين‌ وسايل‌ اشكال‌ گوناگوني‌ به‌ خود گرفته‌ است‌، كه‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌رايانه‌اي‌ از آن‌ بحث‌ مي‌شود. انواع‌ جرائم‌ رايانه‌اي‌ توسط‌ افرادي‌ موسوم‌ به‌ هكرهاصورت‌ مي‌گيرد. از جمله‌ شايع‌ترين‌ اين‌ جرائم‌ كه‌ روز به‌ روز نيز بيشتر گسترش‌ مي‌يابدكلاهبرداري‌ اينترنتي‌ است‌ البته‌ در كنار آن‌ جرائم‌ ديگري‌ چون‌ جعل‌ كامپيوتري‌، سرقت‌اينترنتي‌، افشاي‌ اطلاعات‌ و… نيز از شايع‌ترين‌ اين‌ موارد است‌.
باتوجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسي‌ اين‌ مقوله‌ مهم‌ در اين‌ برهه‌ از زمان‌ كه‌ تجارت‌ كالا وتكنولوژي‌، دانش‌ فني‌ و آفرينش‌ فكري‌ براي‌ دولتها مهمتر از تجارت‌ كالا و خدمات‌ شناخته‌مي‌شود به‌ ارائه‌ تحقيق‌ در اين‌ زمينه‌ پرداخته‌ شد.

بخش‌ اول‌

تعاريف‌ و كليات‌

 فصل‌ اول‌: تعريف‌ جرم‌
گفتار اول‌: پديده‌ مجرمانه‌:
جرم‌ را به‌ صورتهاي‌ مختلفي‌ تقسيم‌ كرده‌اند.(1- اردبيلي‌، محمدعلي‌، حقوق  جزاي‌عمومي‌، جلد اوّل‌، انتشارات‌ ميزان‌، ص‌ 27)
از نظر اجتماعي‌ جرم‌ به‌ آن‌ دسته‌ از اعمال‌ انحرافي‌ كه‌ به‌ اعتقاد گروه‌ يا گروه‌هاي‌حاكم‌ خطرناك‌ تلقي‌ مي‌شود اطلاق  مي‌گردد. بديهي‌ است‌ كه‌ در هر گروه‌ اجتماعي‌انحراف‌(2- براي‌ تعريف‌ انحراف‌ و تفكيك‌ آن‌ رك‌: بروس‌ كوئن‌ – مباني‌ جامعه‌شناسي‌،انتشارات‌ سمت‌، ص‌ 217) – از ضوابط‌ و ارزشها صورت‌ مي‌گيرد و اين‌ انحرافها لازمه‌تحول‌ جامعه‌ و پيشرفت‌ و تعالي‌ آن‌ جامعه‌ است‌.
از نظر حقوق  جزا تعريف‌ رسمي‌ و قانوني‌ جرم‌ ملاك‌ اعتبار است‌ و از اين‌ لحاظ‌جرم‌ به‌ فعل‌ يا ترك‌ فعلي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ قانونگذار براي‌ آن‌ مجازاتي‌ درنظر گرفته‌ باشدو از طرف‌ شخص‌ مسئول‌ ارتكاب‌ يابد. كه‌ اين‌ تعريف‌ كاملاً منطبق‌ بر ماده‌ 2 قانون‌مجازات‌ اسلامي‌ مي‌باشد.ماده‌ 2 ق .م‌.ا. «هر فعل‌ يا ترك‌ فعلي‌ كه‌ در قانون‌ براي‌ آن‌ مجازات‌تعيين‌ شده‌ باشد جرم‌ مي‌باشد.»

عناصر تشكيل‌ دهنده‌ جرم‌:
براي‌ آنكه‌ عملي‌ به‌ عنوان‌ جرم‌ قابل‌ مجازات‌ باشد جمع‌ آمدن‌ عناصري‌ چندضرورت‌ دارد.
اولاً: از طرف‌ قانون‌ بعنوان‌ جرم‌ پيش‌بيني‌ و مجازات‌ براي‌ آن‌ مقرر شده‌ باشد(عنصر قانوني‌ جرم‌).
ثانياً: فعل‌ يا ترك‌ فعل‌ بصورت‌ و در شرايط‌ خاص‌ باشد نه‌ تصور و اراده‌اي‌ كه‌فعليت‌ پيدا نكرده‌ است‌ (عنصر مادي‌ جرم‌).
ثالثاً: با قصد مجرمانه‌ يا تفصير جزايي‌ صورت‌ گرفته‌ باشد (عنصر معنوي‌ يا رواني‌جرم‌)…..

 • مقدمه‌ 4
  بخش‌ اول‌ 6
  تعاريف‌ و كليات‌ 6
  فصل‌ اول‌: تعريف‌ جرم‌ 7
  گفتار اول‌: پديده‌ مجرمانه‌: 7
  عناصر تشكيل‌ دهنده‌ جرم‌: 8
  فصل‌ دوم‌ 9
  كليات‌ 9
  گفتار اول‌: جرائم‌ رايانه‌اي‌ 10
  گفتار دوم‌: تعريف جرائم‌ رايانه‌اي‌ 13
  تقسيم‌بندي‌ جرائم‌ رايانه‌اي‌: 14
  فصل‌ سوم‌ 17
  جرم‌ كلاهبرداري‌(6) 17
  گفتار اول‌: تعريف‌ 19
  گفتار دوم‌: عناصر تشكيل‌ دهنده‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ 20
  بخش‌ دوم‌ 24
  كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ 24
  (اينترنتي) 24
  فصل اول:تعريف 25
  گفتار اول‌: تعريف‌ كلاهبرداري‌ سنتي‌ 25
  گفتار دوم‌: تعريف‌ كلاهبرداري‌ اينترنتي‌ (رايانه‌اي‌) 27
  گفتار سوم‌: تفاوت‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ با كلاهبرداري‌اينترنتي‌ 28
  تشكيل‌ دهنده‌ي‌ جرم‌: 33
  فصل‌ دوم‌ 36
  اقسام‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ 36
  فصل دوم:اقسام‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ 37
  فصل‌ سوم‌ 42
  فصل سوم:شروع‌ به‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ 43
  گفتار اول‌: سمت‌ مرتكب‌ كلاهبرداري‌ 43
  گفتار دوم‌: تفاوت تحصيل با بردن مال 47
  گفتار سوم‌: اغفال‌ 49
  بخش‌ سوم‌: جرايم رايانه اي در ايران و بررسي قوانين 51
  فصل دوم: بررسي قوانين 52
  گفتار دوم‌:مقايسه قانون تشديد و لايحه مجازات جرائم رايانه اي 53
  نتيجه‌گيري‌ 55
  منابع‌ 58
  منابع‌ اينترنتي‌: 60

پایان نامه حقوق اغفال / تحقیق حقوق / جرائم رایانه ای / جرم / جرم کلاهبرداری / کلاهبرداری / کلاهبرداری رایانه ای / مقاله حقوق /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *