مارس 1, 2013 - admin

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

چکيده :
 رشاء و ارتشاء از جمله جرايمي هستند که به آنها بسيار پرداخته شده لکن هيچگاه تعريف دقيقي از آنها ارائه نشده است؛ از اين رو بنده در اين مقاله از منظر فقهي و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمين و چه معاصرين به اين مسئله پرداختم و از سوي ديگر از ديد قوانين و حقوق داخلي اين قضيه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بيان اين مسئله و مصاديق آن در حقوق خارجي پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسواي اين مباحث از نقطه نظر اجتماعي و به خصوص فرهنگ رفتار سازماني که شاخه جديدی از مديريت سازمانی است پديده رشوه را بررسی نمودم و در اين بين از جنبه های اقتصادي و روانشناسي رشوه نيز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختيار خواننده قرار دهم بدين اميد که مخاطب با مطالعه اين مقاله به يک ديد کلی در اين زمينه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحليل درستی از اين دو پديده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه  هدف از نگارش اين مقاله در وراي تبيين برخي از مهم ترين مباحث جرايم رشاء ، رايش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کليدي ذيل ودرپايان ارائه راهکارهايي براي برون رفت از بحران يا به تعبيري اپيدمي رشوه و رشوه خواري در نظام اداري ماست . سوالاتي از قبيل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسيارسنگين خبري از کاهش ارتکاب اين جرايم نيست ؟ چرا شکست سياست هاي کيفري دولت ؟ و هزاران چراي ديگر که ما در اين مجال اندک ياراي پاسخگويي به تمام اين چراها را نداشته و تنها به بيان چند راهکار علمي و عملي براي اقدامي عاجل دراين زمينه بسنده مي کنيم. که البته اينها همه نظريه و نيازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.
واژگان کليدي
رشــوه ، ارتــشاء ، راشــي ، رايــش ، مرتــشي
تعريف و تاريخچه
دربادي امرلازم ديدم به بيان که ابتدا تعاريف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاريخچه اي از اين جرم کهن را بيان مي داريم:
كتب لغت
1ـ رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي‌شود.
2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعي است كه قرار داده مي‌شود كه رشوه را جعل مي‌نامد.
3ـ استعمال رشوه بيشتر در مواردي است كه موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطاي مال به حاكم يا غير اوست كه به نفع دهنده مال حكم كند يا او را (حاكم را) بر آنچه معطي اراده مي‌كند وادار كند.
5ـ رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشي، كسي است كه براي دستيابي به باطل، بذل مال و هزينه مي‌كند. مرتشي، گيرنده مال است و رايش، كسي است كه دلال و كارچاق‌كن معامله است.

فهرست

 • چکيده : 4
  واژگان کليدي 5
  تعريف و تاريخچه 5
  كتب لغت 5
  ترمينولوژي حقوق 6
  تعريف کلي 8
  1. عنصر مادي 8
  عنصر مادي جرم رشاء 9
  عنصر معنوي 11
  عنصر قانوني 11
  نتيجه گيري: 18
  عنصر مادي 19
  عنصر معنوي 19
  عنصر قانوني 20
  ج ) ارتشاء 20
  عنصر رواني 26
  عنصر قانوني 26
  جرايم عليه عدالت 31
  رشاء و ارتشاء 31
  فقهي  استفتائات فقهاي متقدم و متاخر 34
  کتاب 35
  سنت ( احاديث و روايات ) 36
  اجماع (نظرات فقها) 39
  فقهای متقدم 39
  فقهاي متاخر 41
  آيت الله تبريزي : 41
  عقل 46
  اقسام رشوه 46
  نظر شيخ انصاري: 47
  اُجورالقضات 48
  نقل از «تحريرالوسيله» امام خميني: 49
  تفاوت رشوه و هديه: 50
  بررسي علل رشوه از منظر اجتماعي 53
  بررسي علل رشوه از منظر اقتصادي 62
  بررسي علل رشوه از منظر روانشناسي 63
  نتيجه گيري و ارائه راهکار 64
  منابع فارسی 68
  منابع انگليسی 70

70 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه حقوق ارتشاء / اقسام رشوه / تحقیق حقوق / تحقیق حقوق / راشی / رشوه در حقوق / رشوه در فقه / علل رشوه از منظر اجتماعی / ماهیت رشوه / مرتشی / مقاله حقوق /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *