آبان ۱۶, ۱۳۹۲ - admin

بررسي تاثير تيپ شخصيتي (درون گرا و برونگرا) بر روي بهره‌وري (در كاركنان مركز خدمات مديريت صنايع )

چكيده پژوهش:

از آنجائيكه نوع تيپ شخصيتي افراد بر روي عملكرد آنها تاثيرگذار است ، و از  طرف ديگر با توجه به نوع كاري كه افراد در سازمانها و يا شركت‌ها انجام مي‌دهند، مي‌توان گفت كه نوع تيپ شخصيتي افراد عبارتست از اينكه درون‌گرا يا برون‌گرا باشند با روي بازده كار افراد و يا به طور كلي بر روي بهره‌وري سازمان اثرگذار است.

بنابراين محقق د رپژوهش حاضر سعي دارد كه با استفاده از آزمون تيپ شخصيتي آيزنك بزرگسالان كه ميزان درون‌گرايي و برون‌گرايي افراد را مي‌سنجد و مشخص مي‌كند كه فرد برون‌گرا است و يا درون‌گرا و نيز محقق ساخته بهره‌وري كه ميزان بهره‌وري را در سازمانها مي‌سنجد ، و ديگر اينكه اين آزمون‌ها بر روي كاركنان مركز خدمات مديريت صنايع اجرا شده است. و در اين رابطه محقق در جهت نيل به اهداف پژوهش فرضيه‌هاي زير را ارائه نموده است:

فرضيه 1- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر توجيه مستمر رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه2- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر حمايت رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه 3- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر بازخورد مستمر مدير رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه 4- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر آگاهي مدير از محيط خارجي رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه 5- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر مشاركت دادن كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.

نمونه‌آماري در اين پژوهش تشكيل شده از 30 نفر كاركنان مركز خدمات مديريت صنايع كه سن آنها بين 24 تا 45 سال قرار دارد. محقق پس از تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش به اين نتيجه رسيد كه بين تيپ شخصيتي درون‌گرا – برون‌گرا با هيچ يك از خرده مقياس‌هاي آزمون بهره‌وري رابطه معناداري وجود ندارد…..

کد :3016 فرمت :ورد صفحه :87

پایان نامه روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *