مرداد ۸, ۱۳۹۲ - admin

بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد

چكيده

در اين تحقيق،به بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد پرداخته شد بدين ترتيب كه ميزان عزت نفس را با تست كوپراسميت مورد سنجش قرار داديم. نمونه تحقيق 30 نفر زن متأهل و 30 نفر مجرد در نظر گرفته شد، پس از بدست آوردن نمرات خام، جدول توزيع فراواني، شاخصهاي گرايش مركزي و پراكنش، نمودارهاي چند ضلعي ترسيم شد و در نهايت از طريق آزمونt گروههاي مستقل به بررسي تفاوت بين عزت نفس دو گروه پرداختيم . از آنجائيكه t بدست آمده كوچكتر از t جدول بود به اين نتيجه رسيديم كه تفاوتي بين عزت نفس زنان متأهل و مجرد وجود ندارد .

روش تجزيه و تحليل :

اصولاً طرح اين تحقيق بصورت مقايسه اي است ، بدين ترتيب كه نمونه را به دو دسته زنان متذهل و دختران مجرد تقسيم كرديم سپس با استفاده از تست عزت نفس كوپر اسميت نمرات خام هر آزمودني را محاسبه نموده و در نهايت براي هر گروه جداول توزيع فراواني ، نمودارهاي چند ضلعي، شاخصهاي گرايش مركزي از قبيل نما، ميانه ، ميانگين و شاخصهاي پراكنش از قبيل دامنه، تغييرات ،واريانس و انحراف استاندارد را محاسبه نموده و از طريق آزمون گروههاي مستقل تفاوت بين نمرات عزت نفس دو گروه را سنجيده و به ارتباط بين ازدواج و عزت نفس در بين زنان متأهل و مجرد پي خواهيم برد .

دارای منابع

47 صفحه

پایان نامه روانشناسی پرسشنامه عزت نفس / تحقیق روانشناسی / عزت نفس / عزت نفس زنان /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *