مرداد ۳۰, ۱۳۹۲ - admin

بررسي مقايسه اي هوش هیجانی در کودکان عادي و كودكان كار و خيابان

 خلاصه پژوهش

پژوهش فوق بررسي مقايسه اي هوش هيجاني كودكان كار و خيابان و كودكان عادي شهر تهران كه سن آنها بين 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در اين پژوهش با توجه به الگوي مايرو سالوري (1990) مصاحبه‌اي را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحي كرده كه شامل پنج حيطه بود (خودانگيزي، خودآگاهي ادارة هيجانها هم حسي و تنظيم روابط). براي تجزيه و تحليل از روش مانوتيني يو كه روش هاي ناپاراستريك است استفاده شده و چون روش متقني براي جمع نمرات كسب شده يافته نشد نمرات دو گروه در پنج حيطه با هم مقايسه شد. و در آخر تفاوت معناداري بين هوش هيجاني كودكان عادي و كودكان كار و خيابان ديده نشد.

فصل اول

پرسش پژوهش

آيا هوش هيجاني كودكان كار و خيابان تفاوت معناداري با كودكان عادي 10 تا 15 سال دارد؟

فرضيه پژوهش

هوش هيجاني كودكان كار و خيابان تفاوت معناداري با هوش هيجاني كودكان عادي دارد.

اهداف پژوهش:

1-توصيف هوش هيجاني (EQ) كودكان كار و خيابان و عادي.

2-مقايسه تفاوت وش هيجاني (EQ) كودكان كار و خيابان بر اساس ميزان معناداري

3-تعيين بالاترين و پايين ترين ميزان EQ در اين گروه

متغير پژوهش

متغير وابسته هوش هيجاني

متغير مستقل: وضعيت كودك اعم از عادي يا كودك كار و خيابان بودن

 


ابزار پژوهش

پژوهشگر از مصاحبه ساخت دار باز پاسخ محقق ساخته به عنوان ابزار مدد گرفته است.

سوالات اين مصاحبه 4 بار پايلوت شده وجهت اطمينان از روش كدگذاري وتحليل محتوي يك دانشجو ديگر كه در زمينه هوش هيجاني تحيقاتي داشته مجددا به نمره گذاري پرداخته ونمرات داده شده توسط رو براي پاسخها 85 درصد معادل نمرات داده شده متوسط پژوهشگر بوده كه نشان مي دهد سوالات از روي محتوي برخوردارند.

روش اجرا

اين مصاحبه به صورت حضوري انجام گرفته وسوالات در مدت كو تاهي از كودك پرسيده مي شود واين گفتگو با استفاده ازضبط صوت و به صورتي كه فرد مصاحبه شده متوجه آن نباشد ضبط شده و در حين انجام مصاحبه به صورت افتخاري پاسخ ها در مقابل سوالات نوشته مي شد و در فرصت مقتضي اين پاسخ ها تكميل مي شدند.

روش تجزيه وتحليل:

با استفاده ازروش هاي ناپارامتريك آماري روش مانوتين مناسب ديده شد ونمرات هر محور در دو گروه مقايسه گرديد.

55 صفحه

پایان نامه روانشناسی تحقیق روانشناسی / روش تحقیق هوش هیجانی / هوش هیجان / هوش هیجانی word / هوش هیجانی کودکان /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *