بررسي هوش هیجانی در رابطه با سلامت رواني

مقدمه:

همه چيز از يك مقدمة كوچك شروع شد و سپس بالا گفت « يان مور»[1] دانش آموز سال آخر جفرسون در بروكلين با دوست خود خليل سامپتر[2] پانزده ساله اختلافي پيدا كرده بودند از پي اين اختلاف به عيب جويي كردن از او و تهديد وي پرداختن در آن لحظه اين نزاع به حد انفجار خود رسيده بود . خليل از ترس اينكه يان و تامرون قصد داشتند او را كتك بزنند ، ، يك روز صبح يك اصلحة كاليبر 38 را با خود به مدرسه آورد و در پانزده قدمي محافظ مدرسه از نزديك هر دو پسر با شكيل گلوله اي در سراسر مدره به قتل رسانيد اين حاثه ، كه خون را در رگهاي انسان منجمد مي كند مي‌تواند نشانه ايي ديگر از نياز جدي به ارائه دروسي در زمينه حل مسكلات عاطفي ، خاتمه دادن به مشاجره ها به خوي صلح ، آميز و حا آسان مسائل ، به شمار مي آيد . مربياني كه سالهاست از كاركرد ملال آور محصلان مدرسه در دروس رياضي و خواند به تنگ آمده اند اينكه دريافته اند كه كاستي متفاوت و هشدار دهنده تري وجود دارد بي سوادي[3] عاطفي و در حالي كه در تلاشهاي پسنديده اي براي ارتقاء سطح استانداردهاي علمي صورت مي پزيرد .

اما در برنامه آموزشي استاندارد مدرسه به كاستي جديد و مسئله ساز تر جهي نشده است يك معلم مدرسه در بروكلين اشاره مي كند كه تأكيد موجود در مدارس نشان مي‌دهد كه ما يه ميزان توانايي خواندن و نوشتن محصلان بيشتر به اين نكته اهميت مي دهيم كه آيا هفتة آينده زنده خواهند ماند يا نه . نشانه هاي اين كاستي را مي توان در وقايع خشونت باري چون تير اندازي به يان و تايرون مشاهده كرد مشكلي كه در مدارس آمريكارواج يافته است اين اتفاقات از وادث منجر افراد ترند افزايش بحران در ميان نوجوانان و مشكلات دوران كودكي در آمريكا كه سازننده بمبهاي جهاني است را مي توان در خلال آمارهايي از اين دست ملاحظه كرد .

در سال 1990 در مقايسه با دو دهه قبل از آن ايالات متحده آمريكا با پيشرفت ميزان دستگيري جوانان بزهكار به خاطر دست زدن به جنايت هاي خشونت بار مواجه بوده است . دستگيري نوجوانان به دليل تجاوز همراه با زور دو برابر شده است . ميزان قتل نوجوانان چهار برابر شده است رايجترين دليل منف نوجوانان در مقابل اين نجايع ابتلاي آنها به بيماريهاي ذهني است اثرات افسردگي اعم از خفيف يا شديد ، در يك سوم نوجوانان مشهور است و دختر ها وقوع حالت افسردگي در زمان بلوغ دو برابر مي شود . ( دانيل گامن ، 1380 ص 313 )

كلاً مي توان نغمه هاي سكوت را به فهرست خطرات عاطفي اي كه براي سلامتي زيان بارند اضافه كنيد و پيوندهاي نزديك عاطفي را به فهرست عوامل حمايت كننده بيفزائيد تحقيقاتي كه در دو دهه انجام شده و بيش از سي و هفت هزار نفر را شامل مي شود نشان مي دهد كه انزولي اجتماعي – يعني اين احساس را كه مسي را نداريد تا احساسات خصوصي خود را با او در ميان بگذاريد يا تماس نزديكي داشته باشيد احتمال ابتلا به بيماري يا مرگ را دو برابر مي كند گزارش در سال 1987 در مجله  چاپ شد چنين نتيجه مي گيرد كه انزوا به خودي خود همانقدر در ميزان مرگ و مير تأثيردارد كه سيگار كشيدن ،‌فشار خون بالا ، چاقي مفرط و انجام ندادن تمرينات جسماني در اين مؤثرند . ( دانيل گامن ، 1380 ص  243 ) و با توجه به تحقيقات و پژوهش ها روز به روز به اهميت اينكه افراد و در كل نوجوانان كاوارد دوران جديدي از زندگيشان مي باشند بايد يتوانند احساس خود را بشناسند و احساسي را كه در طرف مقابل خود بوجود مي آورند پي ببردند و پس از شناخت آن به رابطه متقابل دست يابند. در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه اصولاً چرا برخي از هوش هيجاني بالايي برخوردارند  عده اي هوش پايين و در كل در اين حيطه سؤالات برشماري مي تواند ايجاد شود .

 

 • فهرست مطالب

  مقدمه

  فصل اول
  گسترده علمی موضوع مورد پژوهش
  1-موضوع پژوهش
  2- ابعاد موضوع پژوهشی
  3- هدف پژوهش
  4- امكان بررسی موضوع اهمیت آن از لحاظ علمی و نظری
  5- سوالهای پژوهش
  6- فرضیه های تحقیق
  7- متغیر پژوهش و تعریف عملیاتی و اطلاعاتی
  6-7-1- متغیر پیش بینی كننده
  7-2- متغیر پیش بینی شونده
  7-3- هوش هیجانی
  7-4- هیجان
  7-5- سلامت روانی
  7-6- علائم جسمانی
  تعریف نظری
  تعریف عملیات
  7-7- اضطراب و اختلال در خواب
  تعریف نظری
  تعریف عملیاتی
  8-7- اختلال در كنش اجتماعی
  تعریف نظری
  تعریف عملیاتی
  9-7- افسردگی شدید یا اساسی
  تعریف نظری
  تعریف عملیاتی
  چكیده فصل

  فصل دوم
  مرور و تحلیل یافته های پیشین
  در قلمرو و موضوع
  تاریخچة هوش هیجانی
  تعریف و پیشینه هوش هیجانی
  پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی
  تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر
  هوش میانی فردی
  هوش انتزاعی
  هوش عینی
  هوش هیجان و مؤلفه های آن
  خود آگاهی
  خود كنترلی یا مدیریت خود
  شعور اجتماعی
  خود انگیزی
  4- مهارتهای اجتماعی
  اساس فرهنگی هوش هیجانی
  تفاوت IQ با هوش هیجانی
  زمینه های بحث هوش هیجانی
  9- كالبد شكافی یك تسخیر هیجانی
  9-1 مقدمه
  9-2- سیستم ارتباط عصبی
  9-3- قراول هیجانی
  9-4- متخصص حافظه هیجانی
  9-5- هماهنگی فكر و هیجان
  10- مختصری درباره بهداشت روانی
  11- تعریف مفاهمی بداشت روانی
  12- صلامت روان از نظر آلپورت
  13- سلامت روان از نظری رل راجرز از یك فرم
  14- ملاكهای مهم از نظر فیشن
  15- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی
  14- ملاكهای مهم از نظر فیشن
  15- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی
  تأمین نیازهای جسمانی
  تأمین نیازهای روانی
  احساس ایمنی
  احساس ارزشمندی
  میل به موقعیت
  واقع بینی
  یادگیری گذشته
  عوامل اجتماعی
  نمادهای اجتماعی
  شرایط محیطی
  اصلاح و سبک روش زندگی
  17- نقش مذهب و فلسفة زندگی در بهداشت روانی
  18- انسان سالم
  11- ویژگیهای انسان سالم از نظر راجرز

  فصل سوم
  فرآیند روش شناختن و بررسی تجربی موضوع
  روش تحقیق
  جامعه مورد بررسی
  نمونه منتخب
  روش نمونه گیری
  ابزار و روش اجرای پژوهش
  5-1- آزمون هوش هیجانی (سیبر یا شرینگ)
  روش اجرای آزمون
  روش نمره گذاری
  جدول مربوط به هر كدام از سؤالات در مؤلفه های هیجانی در آزمون سیریا شرینگ است
  5-2- پرسشنامه سلامت روانی( GHE )
  روایی و اعتبار
  روش اجرای آزمون
  روش نمره گذاری
  روش قراردادی
  5-3- روشهای آماری و منطق استفاده از آن

  فصل چهارم
  ارائه و تحلیل نتایج
  یافته های توصیفی
  جداول داده های توصیفی مربوط به الگوهای هوشی هیجانی و سلامت عمومی
  محاسبات مربوط به میانگین فرضیه اول
  محاسبه انحراف استاندارد
  محاسبه شریب همبستگی
  محاسبه آزمون معناداری همبستگی
  جدول سطح معنادار بودن
  محاسبات مربوط به فرضیه دوم
  رابطه هوش هیجانی و رابطه کار جسمانی
  محاسبات مربوط به فرضیه سوم هوش هیجانی با اضطراب
  محاسبات مربوط به فرضیه چهارم هوش  هیجانی با به کارکرد اجتماعی
  محاسبات مربوطه به فرضیه پنجم رابطه هوش هیجانی با افسردگی

  فصل پنجم
  بحث ونتایج كلی

  فهرست منابع و مآخذ
  پیوست
  پرسشنامه
  پرسشنامه سلامت عمومی


108 صفحه فرمت ورد
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *