مرداد ۲۰, ۱۳۹۲ - admin

بررسي و مقايسه سطح نیازهای اساسی مازلو بين دانشجويان +پرسشنامه

بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو بين دانشجويان شاهد و عادي دانشگاه تربيت معلم تهران» واحد حصارك«

چكيده تحقيق

پژوهش حاضر جهت بررسي و مقايسه سطح ارضاي رواني پنج‌گانه مازلو بر روي 60 نفر از دانشجويان شاهد و 60 نفر از دانشجويان عادي انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادي از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران واحد حصارك هستند ابزار تحقيق در اين پژوهش پرسشنامه شخصيتي مازلو مي‌باشد كه توسط ديويد لستر تهيه شده‌است دانشجويان شاهد و عادي بااستفاده  از آزمون آماريt مستقل در نيازهاي پنجگانه مازلو مورد مقايسه قرار گرفتند.

مقدار t مشاهده شده و سطح معني‌داري نيازهاي پنجگانه به شرح زير به دست آمد.

1-  نياز فيزيولوژيست 45/0=t مشاهده شده درسطح 1/0   تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.

2-  نياز به امنيت 92/0=t مشاهده شده در سطح  1/0   تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.

3-  نباز به تعلق و وابستگي 09/1=t مشاهده شده در سطح1/0   تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.

4-  نياز به احترام 38/0=t مشاهه شده در سطح1/0  تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.

5-  نياز به تحقق خويشتن( خود شكوفايي) 58/3=t مشاهده شده در سطح 1/0 تفاوت معني‌دار مي‌باشد..

بنابراين براساس اين تحقيق بين دوگروه دانشجويان شاهد و عادي فقط از نظر ارضاء نياز به تحقق خويشتن تفاوت وجود دارد و گروه عادي از نظر تحقق خويشتن در سطح بالاتري قرار دارد.

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                           صفحه
تشكرو قدرداني                                                                           الف
فهرست مطالب                                                                           ب
فهرست جداول                                                                             پ
پيشگفتار                                                                                      ت
چكيده تحقيق                                                                                 0
فصل اول:  طرح تحقيق                                                                               د
مقدمه                                                                                                1
بيان مسئله                                                                                         3
تعريف موضوع تحقيق                                                                         4
هدفها و سؤالهاي ويژه تحقيق                                                                6
فرضيه‌هاي تحقيق                                                                               7
اهميت موضوع تحقيق                                                                          8
روش انجام تحقيق                                                                               9
محدوديتهاي تحقيق                                                                             9
پيشينه مختصري از تحقيقاتي كه تاكنون در ايران در اين زمينه انجام شده‌ است.       10
فصل دوم:  سابقه موضوع تحقيق
پايه‌هاي علمي و نظريه‌هاي مربوط به مسئله مطرح شده                           11
سلسله مراتب نيازهاي پنجگانه رواني از ديدگاه مازلو                            13
خلاصه‌اي از اهم تحقيقات انجام شده با ذكر جزيئات لازم                        21
فصل سوم: روش تحقيق                                                                          24
نوع تحقيق                                                                                        24
روش آماري                                                                                     24
متغيرهاي تحقيق                                                                               24
جامعه هدف و حجم نمونه                                                                  24
ابزار سنجش                                                                                    24
شيوه نمره‌گذاري                                                                               25
اعتبار روايي پرسشنامه                                                                      25
روش نمونه‌گيري                                                                              25
ويژگيهاي نمونه                                                                                25
روش جمع‌آوري اطلاعات                                                                   26
فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق و تجزيه و تحليل يافته‌ها                          26
فصل پنجم: نتبجه گيري
نتيجه‌گيري                                                                                       37
محدوديتهاي تحقيق                                                                           37
ميزان تعميم‌پذيري به جامعه هدف                                                        38
پيشنهادات                                                                                        38
فهرست منابع                                                                                    39
پيوست

فهرست جداول

شماره جدول                               عنوان                                              صفحه
1      محاسبه سطح ارضاي نيازهاي بين دوگروه دانشجويان شاد و عادي27
2       محاسبه سطح ارضاي نياز به امنيت بين دوگروه دانشجويان شاهد و عادي                                             29
3    محاسبه سطح نياز به تعلق و محبت و وابستگي بين دو گروه دانشجويان شاهد و عادي                                31
4    محاسبه سطح ارضاي نياز به احترام بين دو گروه دانشويان شاهد و عادي                                         33
5     محاسبه سطح نياز به تحقق خويشتن بين دو گروه دانشجويان شاهد و عادي

60 صفحه

پایان نامه روانشناسی پایان نامه مشاوره / پرسشنامه مازلو / تست مازلو / روش تحقیق مشاوره / مازلو / نیازهای اساسی مازلو /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *