بررسي و مقایسه میزان افسردگی در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه + پرسشنامه بک

چكيدة تحقيق:

پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه ميزان افسردگي بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان كوهدشت انجام گرفت. به اين صورت كه تعداد 40 نفر از دانش‎آموزان (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) با روش نمونه‎گيري خوشه‎اي به طور تصادفي انتخاب و براساس آزمون افسردگي بك مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب يافته‎هاي پيشين بخصوص در خارج از كشور) يافته‎هاي پژوهش حاضر نشان مي‎دهند كه در كل افسردگي دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداري بالاتر از ميزان افسردگي دانش‎آموزان پسر در اين مقطع مي‎باشند.

همچنين برحسب نتايج تحليل آماري ‎t استودنت براي گروه‎هاي مستقل با درجة آزادي 38=‎d.f و در سطح آلفاي ‎(5/0 = ) جهت بررسي فرضيه يك سويه كه «ميزان افسردگي دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداري بالاتر از ميزان افسردگي دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه مي‎باشد» نتايج بيانگر تفاوت معني‎دار بين ميزان افسردگي دو گروه مي‎باشد.

 • فهرست مطالب
  عنوان     صفحه
  چكيده تحقيق
  فصل اول
  «طرح تحقيق»
  – مقدمه
  – بيان مسأله
  – ضرورت و اهميت تحقيق
  – اهداف تحقيق
  – سؤالات و فرضيات تحقيق
  – روش تحقيق
  – جامعه پژوهش و حجم نمونه
  – تعريف واژه‎ها و اصطلاحات
  فصل دوم
  «پيشينه تحقيق»

  عنوان     صفحه
  – مباني نظري
  – تعريف افسردگي
  – علايم افسردگي
  – ديدگاه‎ها و مكاتب مرتبط با افسردگي
  – پژوهشهاي انجام شده پيرامون موضوع تحقيق
  الف: پژوهشهاي انجام شده در خارج از كشور
  ب: پژوهشهاي انجام شده در داخل ايران
  فصل سوم
  «روش تحقيق»
  – روش تحقيق
  – روش آماري
  – متغيرهاي تحقيق
  – جامعه تحقيق
  – حجم نمونه

  عنوان     صفحه
  – ويژگي‎هاي نمونه
  – ابزار سنجش
  – اعتبار و روايي ابزار سنجش
  – روش جمع‎آوري اطلاعات
  – ابزار اندازه‎گيري

  فصل چهارم
  «‌تجزيه و تحليل داده‎ها و اطلاعات»
  – آزمون فرضيه
  – جداول آماري
  فصل پنجم
  «بررسي و نتيجه‎گيري»
  – نتيجه‎گيري از سؤالات و فرضيات تحقيق
  – محدوديت‎هاي تحقيق

  عنوان     صفحه
  – ميزان همبستگي بين يافته‎هاي تحقيق حاضر و تحقيقات قبلي
  – پيشنهادات
  – منابع
  – ضمائم

75 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *