دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

خداست که معبودى جز او نیست ؛ زنده و برپادارنده است ؛ نه خوابى سبک او را فرو مى‌گیرد و نه خوابى گران ؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ، از آنِ اوست . کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى‌داند . و به چیزى از علم او ، جز به آنچه بخواهد ، احاطه نمى‌یابند. کرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته ، و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست ، و اوست والاى بزرگ. در دین هیچ اجبارى نیست. و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد، و به خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزى استوار، که آن را گسستن نیست ، چنگ زده است. و خداوند شنواى داناست. خداوند سرور کسانى است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى به در مى‌برد. ولى‌ کسانى که کفر ورزیده‌اند، سرورانشان همان عصیانگران = طاغوتند ، که آنان را از روشنایى به سوى تاریکی ها به در مى‌برند. آنان اهل آتشند که خود ، در آن جاودانند

چكيدة تحقيق:

پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه ميزان افسردگي بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان كوهدشت انجام گرفت. به اين صورت كه تعداد 40 نفر از دانش‎آموزان (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) با روش نمونه‎گيري خوشه‎اي به طور تصادفي انتخاب و براساس آزمون افسردگي بك مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب يافته‎هاي پيشين بخصوص در خارج از كشور) يافته‎هاي پژوهش حاضر نشان مي‎دهند كه در كل افسردگي دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداري بالاتر از ميزان افسردگي دانش‎آموزان پسر در اين مقطع مي‎باشند.

همچنين برحسب نتايج تحليل آماري ‎t استودنت براي گروه‎هاي مستقل با درجة آزادي 38=‎d.f و در سطح آلفاي ‎(5/0 = ) جهت بررسي فرضيه يك سويه كه «ميزان افسردگي دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداري بالاتر از ميزان افسردگي دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه مي‎باشد» نتايج بيانگر تفاوت معني‎دار بين ميزان افسردگي دو گروه مي‎باشد.

 • فهرست مطالب
  عنوان     صفحه
  چكيده تحقيق
  فصل اول
  «طرح تحقيق»
  – مقدمه
  – بيان مسأله
  – ضرورت و اهميت تحقيق
  – اهداف تحقيق
  – سؤالات و فرضيات تحقيق
  – روش تحقيق
  – جامعه پژوهش و حجم نمونه
  – تعريف واژه‎ها و اصطلاحات
  فصل دوم
  «پيشينه تحقيق»

  عنوان     صفحه
  – مباني نظري
  – تعريف افسردگي
  – علايم افسردگي
  – ديدگاه‎ها و مكاتب مرتبط با افسردگي
  – پژوهشهاي انجام شده پيرامون موضوع تحقيق
  الف: پژوهشهاي انجام شده در خارج از كشور
  ب: پژوهشهاي انجام شده در داخل ايران
  فصل سوم
  «روش تحقيق»
  – روش تحقيق
  – روش آماري
  – متغيرهاي تحقيق
  – جامعه تحقيق
  – حجم نمونه

  عنوان     صفحه
  – ويژگي‎هاي نمونه
  – ابزار سنجش
  – اعتبار و روايي ابزار سنجش
  – روش جمع‎آوري اطلاعات
  – ابزار اندازه‎گيري

  فصل چهارم
  «‌تجزيه و تحليل داده‎ها و اطلاعات»
  – آزمون فرضيه
  – جداول آماري
  فصل پنجم
  «بررسي و نتيجه‎گيري»
  – نتيجه‎گيري از سؤالات و فرضيات تحقيق
  – محدوديت‎هاي تحقيق

  عنوان     صفحه
  – ميزان همبستگي بين يافته‎هاي تحقيق حاضر و تحقيقات قبلي
  – پيشنهادات
  – منابع
  – ضمائم

75 صفحه

8500ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !