می 18, 2013 - admin

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی کودکان قطع پنجم ابتدایی

مقدمه :
پرخاشگري يكي از پديده هاي مهم رواني ـاجتماعي است كه قسمت اعظم تاريخ مدون انسان پيرامون آن رقم خورده است. برخي سپيده دم تاريخ را با بيان قتل هابيل بدست قابيل آلوده به پرخاشگري و خشونت مي دانند. كوالسكي بر اساس پژوهشهاي انجام شده خود مي نويسد: از 5600 سال پيش تا امروز بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذارنيده و بقيه را در جنگ و ستيز بوده است اگر تاريخ انسان را ورق بزنيم پر از خونخواري و قتل و غارت و كشتار و بزرگترين افتخار قهرمانان تاريخ اين بوده است كه توده هاي گسترده تري از انسانها را كشته يا به كشتن داده اند. از آن سردار رومي مي توان نام برد كه چهل هزار غلام را در روم به صليب كشيده است. كه تمام اين موارد نمونه هايي بارز از پرخاشگري در ايران و جهان بوده است كه به طور گسترده خود را نشان مي دهد ولي پرخاشگري امروزه در مدارس و حتي در خانواده و خانه ها در بين زنان و مردان خود را نشان مي دهد كه به صورت زني كه از شوهر خود انتقاد مي كند يا مردي كه حضور همسرش را در يك مهماني ناديده مي گيرد و تمام اين موارد كه مي تواند در زندگي زناشويي باعث پرخاشگري شود و بدون در نظر گرفتن فرزندان كه چه ضربه اي به روحيات آنها خواهد خورد و تمام اين نوجوانان و جوانان سرخورده مي تواند حاصل اين زندگي هاي بدون برنامه باعث پرخاشگري به دليل خشم يا براي هيجان ايجاد نمي شود. بلكه هدف به دست آوردن پاداشهاي مطلوب مثل پول يا كالاي با ارزش است و تمام اين موارد ممكن است كه در نظر فرد ديگر امري نامطلوب جلوه كند كه تمام مشكلات را بوجود آورد و پرخاشگري ناشي از خشم كه اين نوع پرخاشگري عموماَ با علائم برانگيختگي هيجاني و اغلب ناشي از ناكامي است كه در زندگي زوجين ديده مي شود كه تمام موارد را مي تواند در گوشه گيري و انزواطلبي فرزندان و به گونه اي افسردگي تاثير بگذارد كه اين مسأله باعث مي شود كودك بعدها دچار ناراحتيها مي شود كه عامل اصلي ناراحتي خود را در والدين خود مي دانند.
بيان مسئله:
پرخاشگري را رفتاري تعريف كرده اند كه هدف آن صدمه زدن به خود يا ديگري باشد و آنچه در اين تعريف حائز اهميت است، قصد و نيت رفتار كننده است يعني آسيب رسانيدن تصادفي به شخص ديگر، پرخاشگري نيست در عمل بسياري از پژوهشگران تركيبي از اين دو تعريف را به كار مي برند رفتاري كه به ديگران آسيب مي رساند به خصوص وقتي كه كودك بداند رفتارش به ديگري آسيب مي رساند همه مسأله اي مثلاَ در زندگي زناشويي يا محل كار و … ديگر مي تواند باعث پرخاشگري فرد شود ولي در محيط خانواده و پرخاشگري در بين زنان و مردان بايد در نظر داشته باشيم كه ضربه نهايي به فرزند خانواده وارد نشود زيرا گاهي بعضي از رفتارها باعث اختلال رفتاري و رواني كودكان مي شود مانند افسردگي، بيش فعالي، گوشه گيري، شب ادراري و… كه اينها در وهله اول وظيفه والدين كودك است كه زندگي و محيط خانه را محيطي امن و آرام براي فرزند بوجود آورند تا مشكلات روحي و رواني به سراغ آنها نيايد.
(احمدي، 1378)
اهداف تحقيق:
هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و حالت  پرخاشجويانه مادران و پدران با يكديگر مي تواند باعث افسردگي كودكان شود رفتاري مثل گوشه گيري و انزوا و تنهايي را در كودكان گسترش مي دهد يا نه و آيا بين كودكان افسرده و كودكان عاري از لحاظ پرخاشگري تفاوت وجود دارد يا نه و آيا كودكان پرخاشگر بيشتر دچار افسردگي مي شوند يا نه؟
 • فهرست مطالب
 • فصل اول 6
 • كليات تحقيق 6
 • مقدمه : 7
 • بيان مسئله: 9
 • اهداف تحقيق: 9
 • اهميت و ضرورت تحقيق: 10
 • فرضيه تحقيق: 10
 • واژه ها و مفاهيم و تعاريف عملياتي: 11
 • فصل دوم 12
 • پيشينه و ادبيات تحقيق 12
 • پرخاشگري: 13
 • تعريف پرخاشگري: 14
 • انواع پرخاشگري: 16
 • انواع ديگر رفتار پرخاشگرانه را مي توان به شرح برشمرد: 16
 • نظريه زيستي پرخاشگري 18
 • كروموزمهاي جنسي و پرخاشگري 20
 • بلوغ جنسي و پرخاشگري 20
 • 2. نظريه ناكامي ـ پرخاشگري 21
 • 3. نظريه يادگيري اجتماعي 23
 • پرخاشگري چگونه ياد گرفته مي شود ؟ 26
 • كنترل پرخاشگري 30
 • شيوع افسردگي شديد 31
 • اختلال دو قطبي 34
 • ديس تايمي و سيكلو تايمي 36
 • افسردگي فصلي 46
 • الكتروشوك درماني 53
 • نظريه يادگيري 59
 • نظريه شناختي 64
 • فصل سوم 69
 • جامعه آماري 70
 • روش نمونه گيري 70
 • روش تحقيق 72
 • فصل چهارم 73
 • يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها 73
 • فصل پنجم 81
 • بحث و نتيجه گيري 81
 • بحث و نتيجه گيري: 81
 • پيشنهادات : 83
 • محدوديت: 83
 • منابع و مآخذ: 84

75 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه روانشناسی / پایان نامه علوم تربیتی افسردگی / افسردگی کودکان ابتدایی / انواع پرخاشگری / پایان نامه پرخاشگری والدین / پایان نامه جامعه شناسی / پرخاشگری / تاثیر پرخاشگری بر کودکان / تحقیق روانشناسی / تحقیق علوم تربیتی / کنترل پرخاشگری / نظریه یادگیری /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *