ژانویه 16, 2013 - admin

بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی+پرسشنامه سلامت عمومی

بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی

مقدمه
هيجانات رويدادهاي دروني هستند كه زير مجموعه هاي روان شناختي بسياري نظير؛ پاسخ هاي زيست شناختي، شناخت ها و آگاهي‌هاي هشيار را هماهنگ مي سازند. هنگامي كه رابطه شخص با خانواده و با همه انسان ها تغيير كند، هيجانات شخص نيز، تغيير خواهند كرد.
به عنوان مثال: شخصي كه خاطرات شيريني از دوران كودكي به خاطر آورد، ممكن است دنيا به نظرش شاداب تر و بسيار مسرت بخش‌تر به نظر آيد. زيرا هيجانات روابطي را در اين حس (فضا) مي‌كنند كه تداعي كننده معنايي مرتبط با اين روابط مي باشند (اسكو ارز و كلر، 1983 ؛ به نقل از ماير، 2001)
هوش هيجاني اصطلاح نسبتاً جديدي است كه در تكميل مفهوم هوش سنتي بر سهم اجتماعي، شخصي و هيجاني دررفتار هوشمندانه تأكيد دارد (گاردنر، ماير و سالووي 1983 ، وكسلر 1940 ، 1943 ، 1958 ؛ به نقل از ماير و سالووي 1995).
هوش هيجاني به عنوان يك مفهوم جديد از دهه 1990 وارد ادبيات روان شناختي شده و حاصل در هم تنيدگي دو حس هيجاني و عقلاني و رابطه متقابل عقل و احساس است.
هوش هيجاني مولفه تازه اي است كه خيلي از محققان به كاربرد آن در امور مختلف علاقمندند. نظريه هوش هيجاني و ديدگاه يوسني درباره پيش بيني عوامل موفقيت در زندگي از جمله پيشرفت تحصيلي و مقابله كارآمد با عوامل فشارزا به عنوان منشأ اختلالهاي رواني فراهم مي آورد، زيرا بسياري از ويژگي هاي شخصيتي همچون همدردي، خودگرايي، خوش بيني، خودانگيختگي، كنترل تكانه ها، خودآگاهي و مديريت هيجان، زمينه ساز موفقيت در عرصه هاي گوناگون زندگي هستند.
به نظر مي رسد هوش هيجاني از شخصيت و شاخص هاي شناختي (مثل هوشبهر) متمايز است و در پيش بيني پيامدهاي واقعي و اساسي زندگي موثر باشد. به عبارت ديگر «هوش هيجاني ممكن است بهترين پيش بيني كننده موفقيت شخص در زندگي باشد» (سياروچي و همكاران 2001).
افرادي كه از هوش هيجاني پاييني برخوردارند قادر نيستند از سازوكارهاي منسجم و منظم استفاده كنند بنابراين مستعهد ابتلاء به اختلالات اضطرابي مي باشند (سياروچي و همكاران 2001). در مورد سلامت و بهداشت رواني ديدگاه ها و تعاريف زيادي برشمرد و عوامل زيادي را در داشتن و نداشتن بهداشت و سلامت رواني ذكر كرد: شناخت خود و محيط، داشتن ثبات عاطفي، تسلط بر هيجان ها، پذيرش مسئوليت، توانايي گرفتن تصميمات شخصي، داشتن توانايي رويارويي با مشكلات و استدلال ها (پورافكاري، 1379)، بهداشت رواني را نيز مي‌توان نوعي قابليت ارتباط هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي، حل تضادها و تمايلات شخصي به طور مناسب و منطقي داشت (گنجي، 1376).

فهرست مطالب:

فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه 1
بيان مسأله 4
اهميت نظري و عملي پژوهش 8
پيشينة تحقيق 9
اهداف پژوهش 10
فرضيه هاي پژوهش 10
تعاريف مفاهيم 11
تعاريف نظري 11
تعاريف عملياتي 12
فصل دوم : مباني نظري و پيشينة پژوهش
تعاريف هوش هيجاني 13
ويژگيهاي هوش هيجاني 14
سير مطالعه‌ي هوش هيجاني 18
اندازه گيري هوش هيجاني 21
پرسشنامه هوش هيجاني پترايد زوفارنهام 24
هوش هيجاني و بيماريهاي رواني 28
ابراز هيجان و پيامدهاي آن در قلمرو سلامت 31
افزايش هوش هيجاني 34
تعاريف سلامت رواني 53
اهداف و مقاصد بهداشت رواني 55
بهداشت رواني 57
معيارهاي بهداشت رواني در مكتب اسلام 60
تعريف بهداشت رواني و سه سطح پيشگيري 62
اصول بهداشت رواني 66
پژوهش هاي انجام شده در زمينه رابطه هوش هيجاني يا سلامت رواني 70
فصل سوم : روش تحقيق
جامعه آماري 87
روش نمونه گيري 87
روش اجراي پژوهش 94
تجزيه و تحليل اطلاعات 94
فصل چهارم : تحليل داده‌ها
مقدمه 95
فرضيه‌هاي SPSS 96
آمار توصيفي 97
آمار استنباطي 113
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه 122
ارائة فرضيه‌ها 124
بحث و نتيجه گيري 133
پيشنهادات 135
محدوديت‌ها 135
منابع و ماخذ
137 صفحه
 

پایان نامه روانشناسی انواع هوش / پایان نامه / پایان نامه جامعه شناسی / پایان نامه رایگان / پایان نامه سلامت روانی / پایان نامه هوش هیجانی / پایان نامه هیجانات / تحقیق روانشناسی / روش تحقیق / سلامت روانی / کنترل هیجان / هوش هیجانی / هوش هیجانی چیست؟ /

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *