جولای 28, 2013 - admin

بررسی ویژگی های شخصیتی مدرسه گریزان +پرسشنامه

بررسی ویژگی های شخصیتی مدرسه گریزان پسر مقطع دبیرستان ناحیه یک شهر کرمانشاه درسال 86

مقدمه

کودکان زیر بنای فرهنگ و اعتبار هر خانواده و نهایتاً هر جامعه را تشکیل می دهند. تربیت این غنچه های بوستان هستی حد و مرزی نمی شناسد. اگر بپذیریم که تعلیم و تربیت در تعیین سرنوشت کودک و شکل بخشیدن به شخصیت او نیز رفتار و زندگی آینده اش چه تأثیری باقی می گذارد. واگر به این نکته توجه کنیم که کودک خودروزی پدر و مادر می شود و همچنین اگر به ضرورت تغذیه مناسب جسم و روان او از دوران جنینی تا مراحل مختلف رشد اندکی بیندیشیم و اگر… آنگاه می توانیم اذعان کنیم که ایجاد مسئله بسیار فراتر از اندیشه است.(بتی هارت، 1992)

کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می کند تحت تأثیر محیط داخلی وبه عبارت دیگر شرایط زندگی داخل رحمی قراردارد. رشد و نموجنین و ادامه حیات آن منوط به شرایط مناسب بدن مادر وجذب مواد غذایی از مادر است. بنابراین، اگر مادر مبتلا به برخی از بیماری ها شود ویا ازفقر غذایی وسوء تغذیه رنج ببرد. جنین نیز از آن متأثر است. پس از تولد، محیط خانواده مهمترین عامل موثر درتکوین شخصیت و شاکله کودک است. اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد، در کودک اعتماد به نفس ومهر ومحبت و ایثار و استقلال، قدرت، پذیرش مسئولیت، همسازی وانطباق وبلاخره شخصیت سالم به وجود می آید. به عکس درخانواده ناسالم رشد طبیعی شخصیت کودک کند صورت می گیرد. واو را آماده بزهکاری می سازد. (شامبیاتی، 1370)

همان طور که حمایت ومهر بیش ازاندازه، کودک را خودخواه ترسو وخجالتی بار می آورد و اور ا بی تفاوت وپرخاشگر می کند، طرد کودک وبی مهری نسبت به اوتوسط والدین نیز مانع رشد سالم ومناسب شخصیت او می شود. هرچند شخصیت کودک اززمان تولد تحت تأثیر رفتارپدر ومادر ودیگر اعضاء خانواده قرارمی گیرد ودرواقع پایه های شخصیت درخانواده گذاشته می شود. اما عواملی دیگر نیز مانند، رفتار همسایه ها، دوستان کودک ومحیط مدرسه وآموزش نیز درشخصیت کودک اثر می گذارد. همچنین تأثیر فرهنگ جامعه نیز به شخصیت فرد، شایان ذکر می باشد.

شخصیت ناگریز است که در اجتماع زندگی کند. بامبانی دینی وامور مذهب آشنا شود. معیارهای اخلاقی را بپذیرد ودرروند تکامل خود ازهمه جنبه های فرهنگی جامعه برخوردار می شود…

-5- خلاصه تحقیق:

دربستر تاریخ زندگی بشر همواره سرپیچی وتخلف وجود داشته است. این تخلفات درجوامع مختلف دارای ابعاد متفاوت بوده است. چنانکه  در فرهنگ و جامعه ای امری ناهنجار محسوب، در حالی که در جوامع دیگر به آن رفتار ناهنجار با هیچ وجهی اهمیت داده نمی شود.

دانش آموزان نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند، سرپیچی آنان ازآداب و رسوم اجتماع همواره مورد توجه  جامعه بزرگسال آنان قرارگرفته است.

مدرسه گریزی دانش آموزان را می توان در قرون معاصر به روشنی وگستردگی مشاهده نمود. چنانکه این موضوع اکنون یکی از معضلات اجتماعی حاد محسوب می گردد.

مطالعات پیرامون این موضوع ازگستردگی خاصی برخودار است، زیرا نگاه علوم و متخصصین مختلف به این پدیده یکسان تلقی نمی شود. وهریک از آنان به زوایای گوناگون به این مشکل بشری پرداخته اندو تعاریف متفاوت ازآن ارائه نموده اند. آنچه بیش از پیش دربررسی این پدیده مورد توجه قرارمی گیرد. بحث عوامل موثر درایجاد مدرسه گریزی می باشد که این موضوع نیز پیچیدگی فراوان دارد.

دراین راستا روان شناسان با تکیه برعوامل درونی فرد ازقبیل مشخصات روانی، شناختی، عاطفی وهیجانی اثر آنها رانسبت به دیگر عوامل مهمتر وموثرتر می دانند. ویژگی های روانی فرد نمی تواند بی تأثیر درگرایش به سمت فرار از مدرسه باشد.

مواردی ازقبیل ناکامی ها، تحقیرها، شکستها وروان پریش ها وتنبیه های بی مورد دانش آموزان آشنا نبودن معلم با روحیات کودک وتوقعات بیش از حد معلمین ازدانش آموزان را می توان ذکر نمود که می توان ازآنها به عنوان علل موثر مدرسه گریزی نام برد.

با توجه به این موارد هدف تحقیق حاضر بررسی این نکته بود که به آن دسته از ویژگی های خاص مدرسه گریزان ازقبیل میزان روان رنجور گرایی، روان پریش گرایی، برون گرایی ودرون گرایی پی برد.

به منظور تهیه پاسخ به این پرسش تحقیق، با مراجعه به اداره آموزش وپرورش ناحیه یک کرمانشاه اجازه اجرای تحقیق بروی دانش آموزان دبیرستانی پسر دبیرستان رسالت ناحیه یک کرمانشاه گرفته شد و تعداد 30 نفر مدرسه گریز 16 تا 20 ساله ازطریق یک روش نمونه برداری تصادفی ازبین همه مدرسه گریزان پسر انتخاب وبه وسیله پرسشنامه شخصیتی آیزنگ مورد ارزیابی قرارگرفته وپس از گردآوری داده های لازم وتوصیف آنها، به منظور تهیه پاسخ برای پرسش پژوهش، ازبرنامه آماری SPSS استفاده شد. بدین منظور دربخش توصیف داده ها ازآماده های گروهی نظیر، فراوانی ودرصد ونیز میانگین، انحراف معیار استفاده شد. همچنین برای نمایش بهتر نتایج توصیفی ازنمودار هیستوگرام نیز استفاده گردید.

برای بررسی فرضیه های تحقیق نیز به تناسب نوع مقیاس های مورد استفاده درهرفرضیه، ازآزمون تی تست (T-Test) استفاده گردید.

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم:پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

فصل چهارم:ارائه نتایج و تحلیل های کمی

فصل پنجم:بجث و نتیجه گیری

منابع

ضمائم: آزمون شخصیت ایزنگ

95 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه روانشناسی آزمون شخصیت ایزنگ / پرسشنامه ایزنگ / روش تحقیق روانشناسی / شخصیت مدرسه گریزان / فرار از مدرسه / مدرسه گریزان /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *