خرداد ۱, ۱۳۹۲ - admin

بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی

چكيده:
زمينه: جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند،استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری اجتناب ناپذیر می باشد.روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور موءثر و کارامد کودک را درمان می کند و همزمان نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی به او القا می کند. هدف: هدف این مطالعه تعیین کردن پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین بود. روش ها: جهت انجام این مطالعه توصیفی-مقطعی،فیلمی حاوی 4 روش کنترل رفتاری جدا کردن کودک از والد،کنترل صدا،گذاشتن دست روی دهان کودک و بیهوشی عمومی ساخته شد.قبل از نمایش هر تکنیک،در فیلم توضیحی مختصر توسط متخصص دندانپزشکی اطفال راجع به ویژگی،روش و هدف هر تکنیک داده شده 50 نفر از مادران مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین این فیلم را مشاهده کردند و پس از مشاهده هر تکنیک ، پرسشنامه ای که در اختیارشان قرار گرفته بود پر کردند.
نتایج: روش جدا کردن کودک از والدین بیشترین تکنیک پذیرفته شده بود.بعد از آن ترتیب پذیرش تکنیکها به صورت (2) کنترل صدا(3)  گذاشتن دست روی دهان کودک و (4) بیهوشی عمومی بود. در این مطالعه بین پذیرش تکنیک کنترل صدا و رتبه فرزند ، سن کودک و تعداد فرزندان خانواده همچنین بین پذیرش تکنیک بیهوشی عمومی از سوی مادران و تحصیلات مادر و رتبه فرزند ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. (p<0.05)
نتیجه گیری: با توجه به مطالعه حاضر روش جدا کردن کودک از والدین بیشترین تکنیک پذیرفته شده و تکنیک بیهوشی عمومی کمترین تکنیک پذیرفته شده می باشد.
کلید واژه ها: رفتار کودک ، کنترل رفتار ، نگرش والدین
 • فهرست
 • چكيده: 3
 • مقدمه 4
 • کلیات 8
 • متغیر های موءثر بر رفتار دندانپزشکی کودکان: 8
 • 1-اضطراب مادری: 8
 • 2-تاریخچه پزشکی: 9
 • 3-آگاهی از مشکلات دندانی: 9
 • طبقه بندی رفتار کودکان از نظر همکاری: 9
 • والدین بیمار خردسال: 11
 • راهبرد های گروه دندانپزشکی: 12
 • کنترل رفتار و ارتباط با کودکان : 12
 • مروری بر مقالات 20
 • اهداف مطالعه 27
 • اهداف فرعی: 28
 • هدف کاربردی: 29
 • مواد و روش ها 29
 • معیارهای ورود به مطالعه: 29
 • ساخت فیلم: 29
 • روش اجرای تحقیق: 30
 • آزمون t  و روش : V.C 42
 • بحث و نتیجه گیری 46
 • نتایج نشان داد که : 46
 • نتیجه گیری 55
 • References 56

 

پایان نامه روانشناسی / پایان نامه علوم تربیتی پایان نامه پذیرش کنترل رفتاری / تحقیق روانشناسی / تکنیک کنترل رفتار / تکنیک کنترل رفتاری / کنترل رفتار / کنترل رفتاری / نگرش والدین /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *