سپتامبر 15, 2013 - admin

سبک اسنادی کودک عادي وکودک عقب مانده ذهنی +پرسشنامه

ابزارتحقيق

     در اين تحقيق از پرسشنامه سبک اسنادي کودکان  (CASQ) اين پرسشنامه توسط پيترسون وسگنمين (1984)تدوين شده است استفاده شده است .   اين پرسشنامه داراي دوموقعيت مثبت ومنفي است . در موقعيت هاي مثبت رويدادهاي خوشايند ودر موقعيت هاي منفي رويدادهاي ناخوشايند ترسيم شده اند.    بعلاوه هر موقعيت داراي سه بعد اسنادي ( دروني – بيروني – پايدار – ناپايدار- کل اختصاصي ) مي باشد وهر بعد نيز داراي شش سوال است . در اين پرسشنامه دانش آموزان رويدادهاي خوشايند يا نا خوشانيد هرسوال راتعيين احتمال (الف – ب ) پاسخ مي دهند درواقع دانش آموزپاسخي را که به تعيين احتمالي او نزديکتر است انتخاب مي کند فرم نهايي اين پرسشنامه به صورت 36 پرسش دو گزينه اي   (مثبت ومنفي ) هر يک از 18 سوال تهيه شده است . از مجموع 18 سوال هر گروه به هر يک از ابعاد ( دروني – بيروني – پايدار – ناپايدار- کل اختصاصي ) شش سوال تعلق مي گيرد که نمرات هر يک از اين ابعاد بطور جداگانه و مطابق با کليد نمره گذاري پرسشنامه استخراج مي گردد.

             بيان مسئله:

ما چگونه رفتارهاو انگيزه هاي ديگرانرا درک وتغيير مي کنيم؟

چگونه باور ونگرشهاي افرادشکل مي گيرد؟

وچرا مردم اين گونه رفتار مي کنند؟

      براي جواب دادن به اين سوال مابايد از فرايند اسناد استفاده مي کنيم وبايد رفتار افرادرابه آميزه اي ازعلتها اسناد دهيم .  بدون شک در زندگي خود با افرادي مواجه شده ايم که همواره گناه شکست خود را گردن ديگران يا عوامل مختلف بيروني مي اندازند  و به جاي اينکه آن شکست راحاصل اعمال خود بدانند   يا خود را مسئول آن شکست بدانند تلاش مي کنند تا توجيه قابل قبولي براي شکست خود فراهم کرده وبدين وسيله از ايجاد تصوير منفي از خود در ذهن ديگران اجتناب ورزند. نظريه هاي اسنادي برمبناي   چنين تنبيهايي بنا شده اند.

    حال سوالي که مطرح مي شوداين است که آيا اسناد دادن در مورد همه کودکان نيز صدق  مي کند واينکه کودک عقب مانده ذهني از آن چگونه استفاده مي کند. به طور کلي در اين تحقيق بدنبال اين مسئله هستيم که آيا با افزايش سن نوع اسناددادن کودکان عادي وعقب مانده ذهني باهم تفاوت داردوديگر اينکه آيانوع اسناد دادن دختران وپسران با يکديگر تفاوت دارد واگر دارد بيشتر از سبک رويدادهاي منفي يا مثبت استفاده  مي نمايند از اينرو بر آن شديم که بر روي سبکهاي اسنادي در کودکان عقب مانده ذهني واينکه مشکلات وشکستها وموفقيتهاي خود را                   چگونه وبه چه عواملي نسبت مي دهند بررسي نمايم . اميدوارم اين تحقيق مقدمه اي کوچک براي توجه بيشتر به اين کودکان که در جامعه مانند آنها کم نيز نمي باشند، باشد.                        يکي ديگر از اهداف اين پژوهش بررسي اوليه اين مساله است که در سلامت وبهداشت روان آنها تاثير بسزايي دارد اين نکته مهم ديگر آنکه استفاده به موقع از سبک اسنادي مي تواند سبب کاهش اضطراب وفشاررواني افراد به خصوص در اين گروه از کودکان مي گردد.

  ديگر عامل مشکلاتي که اين کودکان براي خانواده هاي خودبوجود مي آورند ، نوع نگرشي که خانواده آنها نسبت به آنان دارند. اينکه آنان نيز مانند ديگر افراد جامعه شکست خود را به عوامل بيروني وناپايدار واختصاصي نسبت مي دهند يابه گونه ديگر ويا اينکه اصلاٌ اين کودکان مي توانند از تئوريهاي شناختي اسناد استفاده کنند و آيا اسناد دادن براي آنهامعني دارد ياخير.

فرضيه تحقيق:

فرض ها يا پيش بيني هاي اين پژوهش عبارتنداز:

1- بين سبک اسنادي کودکان  عقب مانده ذهني وکودکان عادي تفاوت وجود دارد.

2-  سبک اسنادي  کودکان عقب مانده  ذهني  وکودکان عادي با افزايش سن  تغيير مي کند.

3- بين سبک اسنادي دختران عادي ودختران عقب مانده ذهني تفاوت وجود دارد.

4- بين سبک اسنادپسران عادي وپسران عقب مانده ذهني تفاوت وجود دارد.

5- بين سبک اسنادي دختران عادي وپسران عادي تفاوت وجود دارد.

6- بين سبک اسنادي پسران عقب مانده ذهني ودختران عقب مانده ذهني تفاوت وجود دارد.

تعاريف عملياتي :

اسناد: عبارت است از فرآيندي که افراد بکار مي برند تا رويدادها را به عوامل زير بنايي آن پيوند دهند.  اسناد در روان شناسي اجتماعي يعني تمايل به ادراک انگيزه ها ،خصوصيات ، مقاصد وتواناييهاي افراد ديگر براساس مشاهده رفتارآنهابه عبارت ديگر تمايلي است کم وبيش خودکار به تبيين اعمال ديگران وخود.   سبک اسناد: اسناد فرآيندي است که منبع حاکم بررفتار فرد اشاره دارد بين طيفي از دروني  يا بيروني در نوسان است ازيک طرف شخص باسبک اسناد دروني است که مسئوليت اعمال خود رامي پذيرد وپيامد هاي محيطي رانشان گرفته از حالات دروني خويش مي داند خلقيات ها ، نگرش ها، خصوصيات شخصيتي ، توانايي وعملکرد هاي فرد و بالاعکس شخص با سبک اسناد بيروني تمايل دارد کنترل رفتارهايش رابه نيروهاي بيروني نسبت دهد.

     تعريف عملياتي اسناد: نحوه تعبير وتفسير علت شکست ها وموفقيت ها که توسط خود آنها که در اين پژوهش بر اساس نحوه پاسخگويي به موفقيت هاي (مثبت ومنفي ) در سه بعد اسنادي ( دروني ، بيروني ، پايدار،نا پايدار ، اختصاصي کلي ) توسط پرسشنامه سبک اسنادي کودکان     CASQ سنجيده مي شود.

     سبک اسناددروني- بيروني: نسبت دادن علت حادثه يا پديده به عاملي در خود شخص در تمايل نسبت دادن حادثه يا پديده به عاملي که مربوط به افراد ديگر يا شرايط غير شخصي است .   …..

 

 • فهرست مطالب
  عنوان                                                               صفحه

  فصل اول

  مقدمه …………………………………………………………………2
  بيان مسئله ………………………………………………………………………………..3
  فرضيه تحقيق  …………………………………………………………………………….4
  تعاريف عملياتي ……………………………………………………………………………5
  فصل دوم: پيشينه تحقيق
  سابقه پژوهش ………………………………………………………………………………..8
  نظريه هايدر…………………………………………………………………………………..9
  جونز وديويس…………………………………………………………………. ………10
  هارولد کلي…………………………………………………………………………….. 11
  شيور………………………………………………………………………………….. 12
  سه بعدي واينر………………………………………………………………………… 13
  خطاها و سوگيري اسناد……………………………………………………………… 14
  سوگيري مربوط به جنس…………………………………………………………….. 17
  اسنادها درمورد خود………………………………………………………………….. 18
  عاملان در برابرناظران………………………………………………………………..19
  سبکهاي انتسابي………………………………………………………………………. 20

  نتسابهاي درماندگي انسان………………………………………………………….. 22
  اسناد مربوط به بازده…………………………………………………………….  24
  اسناد بعد از موفقيت وشکست……………………………………………………   25
  اسنادها ورفتار …………………………………………………………………… 27
  تعريف استثنايي …………………………………………………………………..28
  گروهبندي دانش آموزان استثنايي……………………………………………… 29
  تاريخچه عقب ماندگي ذهني ………………………………………………….. 30
  تعريف عقب ماندگي ذهني …………………………………………………….. 31
  رفتار سازشي…………………………………………………………………….35
  طبقه بندي کودکان عقب مانده …………………………………………………. 37
  گروه آموزش پذير …………………………………………………………….. 39
  تحقيقات داخلي وخارجي………………………………………………………..41
  فصل سوم: روش اجراي تحقيق
  روش طرح وتحقيق …………………………………………………………… 44
  جامعه آماري …………………………………………………………………….44
  نمونه آماري………………………………………………………………………44
  ابزار تحقيق ………………………………………………………………………45
  روش اجراي تحقيق………………………………………………………………45
  روش تجزيه وتحليل …………………………………………………………….46

  فصل چهارم : تجزيه وتحليل اطلاعات
  تجزيه وتحليل اطلاعات ………………………………………………………48
  فصل پنجم : بحث ونتيجه گيري
  نتيجه گيري ……………………………………………………………………….65
  پيشنهادات ………………………………………………………………………….66
  محدوديتهاومشکلات ……………………………………………………………..67
  منابع
  منابع………………………………………………………………………………..69
  ضمائم
  ضمائم …………………………………………………………………………… 73

 

73 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه روانشناسی آزمون سبک اسنادی / پرسشنامه سبک اسنادی / پروژه و روش تحقیق / رفتار سازشی / روش تحقیق سبک اسناد / سایت دانلود پایان نامه / سبک اسنادی چیست / سبک اسنادی کودک / گروه آموزش پذیر /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *