سلامت روانی خانواده خلبانان

چکیده: همان طور که می دانیم سلامت روانی افراد جامعه به دلایل زیستی، روانی و اجتماعی در معرض آسیب دیدگی قرار دارد. عوامل شخصیتی، عدم سلامت جسمانی، و تنش های محیطی همه و همه تأثیر بسزایی بر روی سلامت روح و روان افراد دارد. یکی از این تنش های محیطی و عوامل اجتماعی، روابط خانوادگی (روابط میان اعضای خانواده) است. از آن جا سلامت روانی هر یک از اعضای خانواده خود تحت تأثیر زیستی، روانی و اجتماعی است، بنابراین این تأثیرات در روابط اعضا نیز به چشم می خورد. شغل هر یک از اعضای خانواده، به خصوص افرادی که نقش اساسی در استحکام بنیان خانواده دارند (پدر و مادر) تقریباً بر روی روابط بین اعضاء و سلامت روانی هر یک از آنها بی تأثیر نیست. هدف این پژوهش نیز، بررسی تأثیر شغل یا حرفه خلبانی (شغل پدر) در سلامت روانی اعضای خانواده (مادر و فرزندان) می باشد. نخست در بیان مسأله، به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته و پس از بیان ضرورت، اهمیت و اهداف، سوالات و فرضیه های پژوهش، به معرفی متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها خواهیم پرداخت. بهمین منظور پژوهش حاضر به بررسی سطح سلامت روانی در خانواده خلبانان شکاری می پردازد و با توجه به میزان تشویش و تنشی که در زندگی خانواده این افراد وجود دارد، سلامت روانی آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول : بیان مسأله
 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • سؤال های پژوهش
 • مفاهیم و متغیرهای عملیاتی
 • خلاصه فصل
 • فصل دوم : گستره نظری موضوع و پیشینه تحقیقاتی
 • مقدمه
 • مبانی نظری
 • مفهوم سلامت
 • نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری
 • الگوهای سلامت
 • مقایسه الگوهای سلامت
 • ابعاد سلامت
 • سلامت روانی
 • مفهوم سلامت روانی در نظریه های مختلف
 • تعریف تنیدگی
 • تاریخچه تنیدگی
 • انواع تنیدگی
 • محرک های تنیدگی زا
 • چه کسی در برابر تنیدگی آسیب پذیر تر است؟
 • هزینه تنیدگی
 • منابع تنیدگی و زندگی حرفه ای
 • عوامل تنیدگی شغلی
 • مکانیزم های تأثیر تنیدگی
 • واکنش های جسمانی در مقابل تنیدگی
 • نشانگان سازگاری عمومی سلیه
 • ارتباط تنیدگی با بهداشت و سلامت روانی
 • آثار روانشناختی تنیدگی
 • تنیدگی و بیماری ها
 • تنیدگی و رویدادهای زندگی
 • پیشگیری و درمان
 • کاهش تنیدگی در محیط کار
 • یافته های پژوهشی
 • پژوهش های داخلی
 • پژوهش های خارجی
 • خلاصه فصل
 • فصل سوم : روش تحقیق
 • مقدمه
 • نوع پژوهش
 • جامعه آماری
 • گروه نمونه
 • روش نمونه گیری
 • ابزار اندازه گیری
 • روش های آماری
 • خلاصه فصل
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
 • مقدمه
 • یافته های توصیفی
 • یافته های استنباطی
 • یافته های جانبی
 • خلاصه فصل
 • فصل پنجم : تفسیر نتایج
 • مقدمه
 • تفسیر خلاصه ای از پژوهش
 • بحث و بررسی درباره یافته های پژوهشی
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادات
 • منابع

195 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *