شهریور ۲۴, ۱۳۹۲ - admin

فناوري اطلاعات در برنامه های آموزشی

 

فناوري اطلاعات در برنامه هاي آموزشي و بررسي روش‌هاي مؤثر كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

چکيده :

   

   در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد . توليد اطلاعات ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در سايه وجود رايانه و اينترنت شکل تازه ای به خود گرفته است به طوري که نمی توان از تأثير اين ابزار بر انسان چشم پوشيد و ابعاد مثبت آن را در بروز استعدادها و خلاقيت ها ناديده گرفت. با توجه به تأثير بسيار زياد اين ابزار بر دانش آموزان و کم توجهی معلمين و مسؤولين به اين امر مهم ، می بايست کارهای تحقيقی و پژوهشی زيادی انجام گيرد تا همگان به اهميت اين تغيير و تحول پی ببرند . بررسی آثار رايانه بر رشد خلاقيت دانش آموزان و معرفی شيوه های مؤثر و مفيد کاربرد آن در بروز خلاقيت تحقيقات گسترده ای را می طلبد که با يک برنامه محدود امکان نتيجه گيری درست و دقيق محال می نمايد و لازم است شاخص های گوناگونی مورد توجه    قرار گيرند . در اين پژوهش ابتدا به تعريف واژه خلاقيت از ديدگاه صاحبنظران پرداخته شده است . سپس عوامل مؤثر در بروز خلاقيت ، رايانه به عنوان ابزار آموزشی ، فوايد و اهميت استفاده از رايانه ، علت عدم کاربرد چشمگير رايانه در آموزش و پرورش ، ضرورت توسعه فناوری اطلاعات و استفاده از اينترنت و مهمتر از همه روش های مؤثر کاربرد رايانه در بروز خلاقيت و . . .  مورد بررسی قرارگرفته است . بر مبنای موضوع پژوهش به ارائه و اجرای پرسشنامه ای کوتاه مبادرت ورزيده شده است . در پايان توصيه ها ، موانع و مشکلات و شرايط اجرايی کاربرد رايانه در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است . اميد است که در آينده ای بسيار نزديک به نقش اين ابزار مهم بيشتر از حال توجه گردد و تحقيقات گسترده ای توسط طالبان علم و پيشرفت انجام گيرد ….

 

موضوع :

     فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رايانه در

     ايجاد و رشد خلاقيت .

سؤال تحقيق :

      مهمترين علت عدم استفاده از رايانه و اينترنت در نظام آموزشی چيست ؟

فرضيه های تحقيق :

      ١. عدم آگاهی معلمين و دانش آموزان از کارآيی آموزشی رايانه و نحوه استفاده از آن

     ٢.  عدم توجه کافی نظام آموزش و پرورش به اين امر

     ٣. ترس از جايگزينی رايانه به جای معلمين و کمرنگ شدن نقش آنها

     ٤. عدم توانايی پرداخت هزينه های مربوط به آن

روش تحقيق :

    بخشی از تحقيق به روش کتابخانه ای و بخش ديگر آن به روش پيمايشی

   انجام شده است .

هدف تحقيق :

     بررسی محدوديت های کاربرد صحيح رايانه و ارائه راهکارهای مناسب

ضرورت و اهميت تحقيق :

ضرورت توسعه فن آوری اطلاعات و استفاده از اينترنت در آموزش و پرورش

رايانه ماشينی است که سرآمد فناوری عصر حاضر به شمار می آيد . با توجه به پيچيدگی جهان امروز لازم است ما نيز فناوری خود را با پيشرفت های موجود هماهنگ کرده و آن را با نيازهای جامعه متناسب سازيم .

نوکردن نخست بايد از جايی آغاز شود که به آموزش دانش ها و مهارت ها ی جديد و يادگيری عميق تر و سريعتر می انجامد . پيشرفت سريع دانش بشری در قرن حاضر ، متنوع شدن نيازها ، تحولات سريع فن آوری به ويژه در زمينه ارتباطات ، تغييرات     عمده ای را بر جهان گذاشته و خواهد گذاشت .

استفاده از رايانه در انجام امور مختلف يک سازمان ، ايجاد دولت الکترونيکی ، تجارت الکترونيکی ، ايجاد دانشگاه ها و مدارس مجازی همگی محصول گسترش اينترنت و به طورکلی فناوری اطلاعات [1]  است. امروزه اصطلاح فناوری اطلاعات به طور وسيعی در سطح جهان منتشر شده است که آن را علم و مهارت درباره همه جنبه های به کارگيری رايانه ، ذخيره سازی داده ها و ارتباطات تعريف کرده اند .  فناوری اطلاعات را می توان بخش فنی نظام اطلاعاتی دانست که شامل سخت افزار ، نرم افزار ،  پايگاه های اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی است .

شايد اينترنت بزرگترين عامل تغيير فناوری ، تغيير شکل بازرگانی ، رسانه ها ، سرگرمی ها و جامعه از راه های حيرت انگيز در طول تاريخ باشد اما تمامی اين قدرت در حال حاضر بستگی به دگرگونی درآموزش و پرورش دارد . اينترنت امکان تحقق اين هدف را که بتوانيم شرايط مناسب يادگيری را برای همه افراد کشور اعم از کودک ، نوجوان و  بزرگسال ،  زن و مرد فراهم سازيم به ما می دهد .

واقعيت اين است که ميليون ها نفر در جهان هنوز نمی توانند به اينترنت دسترسی داشته باشند و  نمی دانند که چگونه شبکه جهانی دانش را در اختيار گيرند . آنان نمی دانند که چگونه اطلاعات مورد نياز خود را به دست آورند ، چگونه از آن استفاده کنند ، چگونه آن را مبادله کنند و چگونه اين اطلاعات را برای خود محفوظ نگهدارند . اين افراد هم اکنون هم در معرض خطر هستند و برای رفع اين مشکل آموزشی بايد تدابيری اتخاذ شده و      اقدام هايی انجام شود .

به کارگيری فناوری اطلاعات و اينترنت و استفاده از امکانات رسانه های صوتی ، تصويری و گرافيکی آن  شرايط مناسبی را برای يادگيری و درک و فهم بيشتر تدريس معلمان فراهم می سازد . در واقع اينترنت راه های متنوعی را پيش روی فراگيران و معلمان می گذارد تا با تنوع بيشتری ياد گيرند و ياد دهند . استفاده از اينترنت باعث مشارکت و فعاليت افراد می شود نه انفعال آنها و امکان تعامل و ارتباط فراگيران را ميسر می سازد .

ارتقاء کيفيت آموزش از طريق شبکه و اينترنت يکی از انتظاراتی است که از فناوری اطلاعات می رود . يک سؤال مهم اين است که آيا يادگيری از طريق رايانه و اينترنت به اندازه ساير شيوه های يادگيری اثر بخش است ؟

نتايج تحقيقات اخير در مورد اثر بخشی يادگيری از راه دور حاکی از آن است که اين شيوه می تواند در يادگيری اثربخش باشد به شرط اين که بر کيفيت آن نظارت شود .

يکی ديگر از کارکردهای اينترنت شناخت فرهنگ ملل ، شناخت تفاوت ها و تشابهات فرهنگی و دلايل اين تفاوت ها و تشابهات است .

افزايش انگيزه يادگيرندگان ، فعال کردن يادگيرندگان از طريق درگير کردن آنها با محتوای برنامه درسی و نيز کاهش هزينه های آموزشی در درازمدت از ديگر اثرات استفاده از فناوری اطلاعات در نظام آموزشی است .

برای در اختيار گذاردن اطلاعات مورد نياز آحاد مردم لازم است شرايط زير در نظر گرفته شود :

 • دستيابی آزادانه شهروندان به اطلاعات عمومی
 • ثبت و نگهداری دائمی اطلاعات عمومی
 • امنيت کشور و شهروندان

بديهی است گسترش دستيابی همگان به اطلاعات و نيز فناوری اطلاعات مستلزم وجود قوانين شفاف دراين زمينه است . به اين منظور دولت می تواند لايحه ای تنظيم کرده و به مجلس تقديم کند که شامل بندهای زير باشد :

 • تصريح اينکه برخورداری از فناوری اطلاعات و دسترسی آزادانه به اطلاعات حق همه افراد کشور صرفنظر از جنس ، سن ، مذهب و . . . است .
 • امکان دسترسی بی قيد و شرط به اطلاعات و نيز فناوری اطلاعات برای همگان
 • اولويت دادن به وزراتخانه های آموزش و پرورش و علوم ـ تحقيقات و فناوری در دستيابی هرچه سريع تر و ارزان تر به فناوری اطلاعات .[2] • فهرست مطالب
 •  
 •      عنوان                                                                                                                 صفحه
 •  
 • فصل اول : کليات                          
 • ـ موضوع                                                                                                         ۱           ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ۱
 • ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق                                                                                          ۱
 • ـ روش ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ۱
 • ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ٢
 • ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق                                                                                   ٢
 • ـ مفاﻫﻴﻢ کلی                                                                                                  ٦
 •  
 • فصل دوم : مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق
 • ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ                                           ٨
 • ـ برخی از نتايج تحقيق بين المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش                                ۱٠
 • ـ استراتژی آموزش الکترونيکی در کشورهای اروپايی                                                  ۱٣
 • ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران                                                                  ۱٤
 • ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پيشرفت تحصيلی                                                            ۱٨
 • ـ رابطه خلاقيت و نبوغ با بيماريهای روانی                                                              ۱٩
 • ـ خلاقيت در سطح اجتماعی                                                                              ٢٠
 • ـ دانش                                                                                                        ٢۱
 •  
 • فصل سوم : مزايا و محدوديت های سيستم های رايانه
 • ـ رايانه ماشين دلهره آور                                                                                   ٢٣
 • ـ محدوديت های رايانه                                                                                     ٢٥
 • ـ آموزش برنامه ای                                                                                          ٢٦
 •       عنوان                                                                                                  صفحه
 • ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای                                                                           ٢٧
 • ـ نتايج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای                                                      ٢٨
 • ـ ماشين آموزشی                                                                                      ٢٩
 • ـ آموزش به کمک رايانه                                                                                        ٣۱
 • ـ مزايای آموزش رايانه ای                                                                                      ٣٦
 • ـ زمينه های تسهيل کننده توسعه ICT  در آموزش و پرورش                                    ٣٨
 • ـ يادگيری راهی به سوی پرکردن شکاف ديجيتالی                                                          ٣٩
 •  
 • فصل چهارم : داده های آماری
 • ـ ابزار جمع آوری                                                                                               ٥٩
 • ـ روش جمع آوری اطلاعات                                                                                   ٥٩
 • ـ يافته های تحقيق                                                                                             ٥٩
 • ـ جدول شماره ۱                                                                                               ٦٠
 • ـ نمودار شماره ۱                                                                                               ٦۱
 • ـ جدول شماره ٢                                                                                               ٦٢
 • ـ نمودار شماره ٢                                                                                               ٦٣
 • ـ جدول شماره ٣                                                                                     ٦٤
 • ـ نمودار شماره ٣                                                                                     ٦٥
 • ـ جدول شماره ٤                                                                                               ٦٦
 • ـ نمودار شماره ٤                                                                                               ٦٧
 • ـ جدول کل                                                                                                     ٦٨
 • ـ نمودار کل                                                                                                      ٦٩
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •      عنوان                                                                                                  صفحه
 •  
 • فصل پنجم : وارسی فرضيات و نتيجه گيری
 • ـ تجزيه و تحليل يافته ها                                                                                      ٧٠
 • ـ نتيجه گيری                                                                                                   ٧٠
 • فصل ششم : اراﺋﻪ پيشنهادها و راهکارها
 • ـ فيلتر کردن راهی برای ايجاد محيط سالم در اينترنت                                                     ٧٤
 • ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اينترنت                                                     ٧٩
 • ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهينه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش . . .                         ٨٢
 • ـ آموزش الکترونيکی برای معلمان                                                                            ٨٧
 • ـ ديدگاه آرمانی                                                                                                 ٨٩
 • ـ توصيه ها                                                                                                      ٩٠
 • ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رايانه ای                                                 ٩۱
 • ـ شرايط اجرايی                                                                                                 ٩٣
 • ٭  پيوست ها
 • ٭  منابع
 •  

 

 93 صفحه

پایان نامه روانشناسی برنامه های آموزشی / توسعه ict در آموزش / روش آموزش کمک رایانه / روش تحقیق روانشناسی / روشهای ایجاد رشد و خلاقیت / کاربرد رایانه در رشد خلاقیت / نقش فناوری اطلاعات در برنامه آموزشی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *