مرداد ۷, ۱۳۹۲ - admin

مقایسه میزان هراس اجتماعی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه رازی کرمانشاه+پرسشنامه

چکیده[1]:

هراس[2] اجتماعی که تحت عنوان اضطراب[3] اجتماعی نیز خوانده می شود، اختلالی روان شناختی است که با علائم اضطراب ناتوان کننده و گوش به زنی بیش از حد در موقعیتهای اجتماعی روزمره مشخص می شود. اشخاص واجد اختلال هراس اجتماعی، ترس مستمر، شدید و مزمن از تحت مشاهده و قضاوت دیگران قرارگرفتن و شرمنده یا تحقیرشدن به واسطه ی اعمالشان دارند، ترس آنها می تواند آنقدر شدید باشد که در کار تحصیل یا سایر فعالیتهای روزانه شان اختلال ایجاد نماید. در این چنین زمینه پژوهشهای بسیاری صورت گرفته، برآیند نتایج این پژوهشها حاکی از اهمیت بنیادین درمان اختلال هراس اجتماعی دارد. در راستای پژوهشهای قبلی، هدف از اجرای این پژوهش، مقایسه میزان هراس اجتماعی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل تمام دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه و نمونه ی انتخابی شامل 60 نفر دانشجو که 30 نفر از آنها دانشجوی پسر می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی از بین جامعه ی آماری انتخاب گردیدند. جهت مقایسه میزان هراس اجتماعی دانشجویان مذکور، از پرسشنامه سنجش علایم هراس اجتماعی (مشاوری، 1381) استفاده شد. در این طرح پژوهشی که بصورت علّی-مقایسه ای[4] است برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اجرای پژوهش از روش آماری t-Test گروههای مستقل برای معنی داربودن فرضیه ها، مورد استفاده قرار گرفت، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیات پژوهش را در سطح معنی داری 99% اطمینان و با آلفای (1%  P) تأیید نمود. یعنی میزان هراس اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه رازی کرمانشاه بصورت معنی داری بیشتر از دانشجویان پسر بود.

اصطلاحات کلیدی: ترس[5]، اضطراب[6]، هراس[7]، هراس اجتماعی[8]، اضطراب اجتماعی[9] و دانشجو[10] می باشد.

اهداف پژوهش:

الف- هدف کلی:

هدف اصلی از پژوهش در کلیه سازمان ها و دستگاهها و صرف بودجه های مادی و انسانی در این زمینه، بهبود کیفیت کمک به تصمیم گیری مناسب، افزایش بهره وری و کارایی، اتخاذ راهبردهای مناسب، کاهش و حل مشکلات، کسب اعتماد، اطمینان از صحت برنامه ریزی هاست. (جانسون، 1373)

هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، مقایسه میزان هراس اجتماعی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد.

ب-اهداف جزیی:

1-         بررسی میزان هراس اجتماعی؛

2-         بررسی همه گیرشناسی هراس اجتماعی؛

3-         بررسی هراس اجتماعی دانشجویان؛

4-         مقایسه هراس اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر.

فهرست


 • عنوان
 • فصل اول: (کلیات پژوهش)
 • (1-1) مقدمه
 • (1-2) بیان مسأله
 • (1-3) اهمیت نظری و عملی پژوهش
 • (1-4) اهداف پژوهش
 • (1-5) فرضیه های پژوهش
 • (1-6) تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات
 • (1-7) تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
 • فصل دوم: ( گستره نظری مسئله مورد بررسی و سوابق پژوهش)
 • بخش اول: ترس
 • مقدمه
 • ترس چیست؟
 • به وجود آمدن ترس
 • از چه می ترسیم؟
 • هشت راه مقابله با ترس
 • شناخت ترس و ریشه های آن
 • شناخت ترس و اقدامی مناسب نسبت به آن
 • ترس
 • اجزاء ترس
 • ترسهای بهنجار و عادی
 • ترسهای نابهنجار
 • تجزیه و تحلیل ترس مرضی
 • گونه های بیماری ترس مرضی
 • چه عاملی باعث ایجاد ترسهای مرضی می شود؟
 • شروع و رشد ترس مرضی
 • ترسهای آموخته شده
 • ترسهایی که از بین می روند
 • ترس و اضطراب
 • تفاوت ترس و اضطراب
 • تفکیک ترس از اضطراب
 • بخش دوم: اضطراب
 • مقدمه
 • تعاریف اضطراب
 • آیا اضطراب انطباقی است؟
 • تظاهرات بالینی اضطراب
 • تظاهرات محیطی اضطراب
 • علائم اضطراب
 • ویژگیهای فرد مضطرب
 • توصیف های معمولی فرد در اضطراب
 • اضطراب طبیعی و اضطراب غیرطبیعی
 • اضطراب مرضی
 • واکنش های عصبی نوروزها و اضطراب
 • استرس و اضطراب
 • نوروزها
 • اضطراب و مکانیزم های دفاعی
 • اختلالات  اضطرابی
 • اختلالات اضطرابی و وسواس
 • طبقه بندی اختلالات اضطرابی
 • اساس سیستم طبقه بندی در DSM-III-K
 • طبقه بندی DSM-III-K
 • تشخیص اختلالات اضطرابی
 • خلاصه عمده اختلالات اضطرابی
 • علل اختلالات اضطرابی
 • درمان اختلالات اضطرابی
 • خلاصه ای از داروهای مورد استفاده برای درمان اختلالات اضطرابی
 • هراس
 • انواع هراس ها
 • نشانه های هراسها
 • 10 هراس (فوبیا) شایع
 • درمان هراسها
 • فوبی
 • فوبیها در دوران کودکی
 • شیوع فوبیها
 • ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای فوبیها
 • سبب شناسی فوبیها
 • درمان های فوبی
 • بخش سوم: هراس اجتماعی
 • مقدمه
 • هراس اجتماعی چیست؟
 • ترس اجتماعی از آغاز تا سرانجام
 • آن چه جامعه در رفتار مبتلایان به شرم حضور (هراس اجتماعی) می بیند
 • علایم هراس اجتماعی
 • ترسهای برخاسته از هراس اجتماعی
 • قبل و بعد از موقعیت استرس زا
 • ویژگیهای بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی
 • هراس اجتماعی در دوران مدرسه و دبیرستان
 • هراس اجتماعی در نوجوانان
 • مشکلات رفتاری اضطراب اجتماعی
 • علت بیماری شرم حضور (هراس اجتماعی)
 • تقسیم بندی بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی
 • تشخیص بیماری هراس اجتماعی
 • روشهای درمان بیماران مبتلا به هراس اجتماعی
 • بخش چهارم: پیشینۀ تحقیق
 •     الف) پیشینه پژوهشهای داخلی
 •     ب) پیشینه پژوهشهای خارجی
 • فصل سوم: (طرح کلی پژوهش)
 • (3-1) طرح پژوهش
 • (3-2) جامعه آماری
 • (3-3) نمونه و روش نمونه گیری
 • (3-4)ابزار جمع آوری اطلاعات
 • (3-5) روش اجرایی پژوهش
 • (3-6) روش آماری و تجزیه و تحلیل
 • فصل چهارم: (تجزیه و تحلیل اطلاعات)
 • (4-1) تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • (4-2) یافته های پژوهش
 • (4-3) اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنیها
 • (4-4) توصیف آماری
 • (4-5) تحلیل آماری
 • (4-6) تحلیل نهایی
 • فصل پنجم: (بحث و نتیجه گیری)
 • (5-1) آزمون فرضیه های پژوهش براساس تحلیل داده ها
 • (5-2) بحث و نتیجه گیری
 • (5-3) محدودیت ها
 • (5-4) پیشنهادات
 •     الف) پیشنهادات کاربردی
 •     ب) پیشنهادات پژوهشی
 • (5-5) منابع
 •     الف) منابع فارسی
 •     ب) منابع اینترنتی
 • (5-6) ضمائم
 • (5-7) حُسن ختام

 

150 صفحه

پایان نامه روانشناسی آزمون هراس اجتماعی / پرسشنامه هراس / تحقیق روانشناسی / روش تحقیق / روش تحقیق هراس / هراس اجتماعی / هراس اجتماعی+دانشجویان /

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *