دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

مقدمه:
يك كشف بزرگ سبب حل شدن يك مسأله بزرگ مي‌شود، ولي در حل هر مسئله حبه‌اي از اكتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممكن است چندان پيچيده نباشد، ولي اگر كنجكاوي وي را برانگيزد و ملكه‌هاي اختراع و اكتشاف را در فرد به كار وادارد، و اگر آن را با وسايل و تدابير خود حل كند ممكن است از تنش و شادماني حاصل از پيروزي در اكتشاف شاد شود، چنين حال و تجربه‌اي در سالهاي تجربه‌پذيري مي‌تواند شوق و ذوقي براي كار عقلي و فكري پديد آورد و آثار خود را بر ذهن و روان و خصلت شخص در تمام عمر باقي گذارد (پوليا ، 1944، ترجمه آرام، 1377). بنابراين، معلم رياضيات فرصت بزرگي در برابر خويش دارد. اگر وقت اختصاصي خود را به تمرين دادن شاگردان در عمليات پيش پا افتاده بگذراند، علاقه و دلبستگي آنان را مي‌كشد و مانع رشد و تعامل عقلي آنان مي‌شود و بايد گفت فرصتي را كه در اختيار داشته به صورت بدي صرف كرده است، ولي اگر كنجكاوي دانش‌آموزان را با مطرح كردن مسائلي متناسب با دانش و شناخت ايشان برانگيزد و در حل مسائل با طرح كردن پرسشهايي راهنما به ياري آنان برخيزد مي‌تواند ذوق و شوق و وسيله‌اي براي انديشيدن مستقل در وجود ايشان پديد آورد.
در مقدمه كتاب رياضي سال دوم راهنمايي تأليف هيأت مؤلفان كتب درسي آمده است: درس رياضي يكي از درسهاي مهم و بنيادي است، در اين درس دانش‌آموزان روش درست انديشيدن را در حل مسائل فرا مي‌گيرند و با محاسبه‌هاي عددي مورد نياز در ساير درسها آشنا شده و كاربردهاي رياضي را در حل مسأله‌هاي روزمرة زندگي ياد مي‌گيرند. دانش‌آموزان عموما به اهميت رياضي واقفند و مي‌دانند داشتن پايه‌اي خوب در درس رياضي تا چه حد به پيشرفت آنها در ساير درسها كمك مي‌كند، اما اغلب نمي‌دانند كه درس رياضي را چگونه بايد آموخت (ص 4) همچنانكه عنوان شد درس رياضي به عنوان يك درس پايه و مبنايي براي تعيين رشته‌هاي تحصيلي دوره متوسط جايگاهي ويژه را در دروس دوره راهنمايي و پس از آن به خود اختصاص داده است و حل مسأله در شمار وظايف اصلي دانش‌آموزان و پرحجم‌‌ترين تكليف درسي مي‌باشد و به اعتقاد پژوهشگران (ماير  و همكاران، لوئيس  و ماير، 1978) حل مسأله هسته اصلي برنامه درس رياضي محسوب مي‌شود (ماير و همكارن 1986 ترجمه فراهاني، 1376)
لذا پژوهش حاضر با بهره‌گيري از آموزه‌هاي روان‌شناسي تفكر حل مسئله و پيروي از رويكرد تجربي آموزش راهبردهاي حل مسأله رياضي (الگوي پوليا)، تأثير آن را بر نگرش و پيشرفت تحصيلي رياضيات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمايي مورد نظر قرار داده است.
 • فهرست
 • مقدمه
 • فصل اول : طرح تحقيق
 • بيان مسأله
 • ضرورت تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • تعريف اصطلاحات و متغيرها
 • تعريف نظري راهبردهاي حل مسأله
 • تعريف عملياتي راهبردهاي حل مسأله
 • متغيرهاي تحقيق
 • متغير مستقل
 • تعريف نظري نگرش (متغير وابسته اول)
 • فصل دوم پيشينه و زمينه هاي نظري پژوهش
 • حل مسئله و انتقال يادگيري
 • رابطه بين تفكر انتقادي و حل مسئله
 • حل مسئله از ديدگاه رفتارگرايي
 • مراحل آموزش حل مسئله (الگوي دي چكووكرافورد)
 • پيشنهادهايي براي افزايش توانائيهاي حل مسئله در يادگيرندگان
 • طرح جورج پوليا پيرامون حل مسئله
 • مباني نظري در زمينه نگرش
 • تعريف نگرش
 • الگوهاي شناختي تغيير نگرش
 • يافته‌هاي پژوهشي در داخل كشور
 • فصل سوم : روش تحقيق
 • روش تجزيه و تحليل داده‌ها
 • فصل چهارم : تحليل نتايج و بيان توصيفي يافته‌ها
 • آزمون همتاسازي
 • تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطي
 • فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
 • محدوديتهاي پژوهش
 • منابع و مآخذ
 • فصل اول
 • طرح تحقيق

105 صفحه

10900ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !