دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

پایان نامه حلقه های ریاضی رشته ریاضی وآمار

 • فهرست مطالب
  2-1- حلقه و ايده آل :    3
  2- 2-  لم زورن :    10
  2- 4-  بسته ضربی :    19
  2 – 5  راديکال  يک ايده آل    21
  2- 7  راديکال جی کوبسن :    29
  3- 1  مدول و زير مدول    32
  تعريف زير مدول های خارج قسمتی :    34
  ( اپی مورفيسم ) و    36
  3- 3-  زير مدول اول و اوليه    39
  3- 4   زير مدول اول  مينيمال :    51
  4- 1  مدول و حلقه نوتری و آرتينی    53
  برهان :  زنجيره نزولی    62
  4- 2-  مدول ضربی :    64
  4- 3  مدول بدون تاب :    65
  برهان  زير مدول بودن  T ( M )  :    66
  5- 1  خواص اساسی از – M  راديکال ها    69
  5- 2-   -M  راديکال ها در مدول های خاص    77

86 صفحه

فرمت ورد

10000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !